Navigace

Obsah

1986

Úvod


Rok 1986 byl rokem velmi významným jak ve vnitrostátním tak i mezinárodním životě. Přinesl řadu významných událostí. Mezi nejdůležitější patří bezesporu jednání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Jeho závěry založené na hluboké analýze dosavadních výsledků a nových potřeb socialistické výstavby otevírají nové možnosti dalšího vývoje naší společnosti. Program sjezdu přijala za svůj celá Národní fronta a v květnových volbách mu dal podporu všechen náš lid.

Uplynulý rok byl současně rokem mimořádné mírové aktivity Sovětského svazu, celého socialistického společenství i světového mírového hnutí. Byl rokem vyhlášeným OSN Mezinárodním rokem míru.

Rokem 1986 jsme vstoupili do prvého roku 8. pětiletky. Je nutné poohlédnout se za událostmi, které jej provázely i za tím, jak se i v naší obci dařilo plnění stanovených náročných úkolů. Je třeba ocenit úspěchy, kterých bylo dosaženo, a nepřehlédnout ani ty nesplněné.

 


Zemědělství

31. prosince 1986 uzavřelo Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj v Ratíškovicích jeden z nejméně úspěšných roků po dobu existence sloučeného družstva. Namísto plánovaných 6.710.000 Kčs zisku, bylo ve skutečnosti dosaženo pouze 2.669.000 Kčs, to je splnění na 39,8%.

Veškeré problémy s tvorbou hospodářského výsledku družstva se koncentrují do úseku rostlinné výroby. Z 27 ukazatelů rostlinné výroby bylo splněno pouze 10. Největší výpadky byly u cukrovky – 361.000, kukuřice silážní – 2.430.000, ztráta byla i u směsek – 818.000 Kčs, vojtěšky 319.000, vinic 1.371.000, jablek 813.000, jahod 369.000, skleníku 107.000 Kčs. Celková ztráta v úseku rostlinné výroby dosáhla 1.520.000 Kčs, přičemž v plánu družstvo počítalo ne se ztrátou, ale s vytvořením zisku 5.589.000 Kčs. Je nesporné, že vzniklou situaci způsobilo několik faktorů objektivního rázu, z nichž jako hlavní byly silné mrazy s nepříznivým dopadem na trvalé kultury, nedostatek vláhy v průběhu vegetace doprovázen vysokými teplotami, vybřežení řeky Moravy, která družstvu na Rohatecku zaplavila 54 ha orné půdy, 111 ha luk. Skutečné škody – plodiny, sláma atd. – dosáhly výše 3.534.000 Kčs.

Ostatní úseky a střediska vesměs plánované hospodářské výsledky buďto dodržely nebo zlepšily. Pozitivní jsou zejména výsledky střediska v Miloticích, kde byl dosažen zisk 623.000 Kčs. Dá se konstatovat, že rok 1986 byl rokem velmi složitým a klimaticky velmi nepříznivým. Velké mrazy více než -20°C, příliš dlouhá zima, pozdní nástup jara s minimálními srážkami zapříčinil špatné vzcházení u většiny plodin a nízké procento účinnosti herbicidů, které jsou většinou odvislé od půdní vlhkosti. Tyto negativní jevy se vyskytly zvláště v půdním obvodu našeho družstva, kde je velké zastoupení půd lehkých – písčitých na vláhu náročných.

Při pěstování pšenice nastaly družstvu problémy již při samotném setí na podzim 1985. Naorávka se prováděla za obrovského sucha a velké balvany půdy, které se přímo pod pluhem vylamovaly nebylo možno nijak rozbít a zpracovat. Zrní mělo malou šanci vzejít a 20% ploch vzcházelo až při lednové oblevě. Porosty byly pak řídké málo zapojené, muselo se proto na jaře přistoupit k podsévání. K dalšímu poškození došlo v červnu a červenci, kdy 28°C vedra a žádné srážky způsobily zaschnutí zrna. Z těchto důvodů byl výpadek oproti plánovanému výnosu 0,7 t. Průměrný výnos činil 4,12 t/ha. Největších výnosů bylo dosaženo na honu “Hraběcí” před zámkem 5,6 t/ha.

Vývoj klimatických podmínek lépe vyhovoval ječmenu jarnímu, což se projevilo i na samotném výnosu. Ze 192 ha ječmene bylo sklizeno 937 t zrna, tj. 4,88 t/ha. touto plodinou byly osety převážně pozemky v katastru Milotice, jedná se o 100 ha kolem školního statku, “Zášidlení” a “Prámek”.

Hrách byl pěstován na 30 ha na středisku Milotice na honu “Zadní hraběcí”. Byly vytvořeny dobré podmínky pro setí i následné vzcházení. Porost byl dobře zapojen, ale vlivem nedostatku vláhy postřik herbicidu na odplevelení nezabíral. Musel být několikrát opakován, náklady se prodražovaly. Další vývoj i dostatečný počet lusků dával předpoklad vysoké sklizně. Porost byl však těsně před sklizní silně zničen krupobitím a následkem toho polehl. Přesto bylo dosaženo 82 t zrna, což činí 2,7 t/ha. a byl na úrovni plánu.

Řepkou olejnou byla oseta plocha “Díly” kolem kravína Milotice. Tato byla poznamenaná velkými suchy v dubnu. Rostliny byly velmi zesláblé, málo rozvětvené, nízké s malým počtem šešulí. Výnos této plodiny činil 2,1 t/ha.

Cukrovka na 50 ha před zámkem velmi špatně vzcházela vlivem sucha. Nedostatek pracovních sil – ženy musely nastupovat ke sklizni ředkvičky, která rychle dorůstala a praskala – způsobil zanedbání jednocení cukrovky. Tato pak byla velmi zaplevelena, jednocení i okopávka ztížena a toto všechno se samozřejmě projevilo i na výnosu, který činil pouze 27,4 t/ha. Ve srovnání s jinými léty je to výnos poloviční.

Kukuřici silážní pěstuje družstvo převážně na nejhorších půdách, protože všechny ostatní plodiny jsou náročnější a mají před ní přednost. Touto plodinou byly osety tratě “Písky”, “Horky” a jiné půdně méně příznivé pozemky. Proto také výnos 29,87 t/ha byl dost nízký.

Vojtěška jako krmivo i sklizeň na seno byla na katastru Milotice pěstována na 42 ha na “Slatinách”, 16 ha na “Podšidlenské” a 56 ha na honu “Jiříkovské”. Nejkvalitnější porost byl na “Slatinách”, na dalších dvou pozemcích byly porosty podsévány a velmi špatně zapojeny. Celkový výnos v zeleném pak činil 26,7 t/ha.

K naplnění plánu zeleniny pomohly významně okurky, produkce zde byla překročena o 30%, tržby o 41,5% na 4 ha “Nad kravínem” v Miloticích. Největší rentability bylo dosaženo u ředkvičky, a to jak jarní, tak i podzimní, čímž se značně snížily avizované výpadky v produkci i v tržbách. Nad plán 200 t bylo sklizeno 269 t rolní a 23 t rychlené ředkvičky. Tržby byly překročeny o 546.000 Kčs, bylo získáno 662.000 Kčs.

Úsek vinohradnický

Řez družstevníci zahájili 1.12.1985. V lednu byl v důsledku silných mrazů nad -25°C přerušen. Poškození mrazem se pohybovalo v rozmezí 80 až 100%. Řez byl znovu zahájen až po přechodu mrazů v únoru, kdy se ponechávalo na keřích více dřeva, aby se vytvořil předpoklad úrody pro další roky. Odkopávání a vázání kmínků proběhlo v dubnu. Z ostatních prací pouze jedenkrát provedli zastrkování letorostů a částečné vylamování zálistků a 2 okopávky. Toto nedostatečné obdělávání zapříčiněné nedostatkem pracovnic vedlo ke snížení výnosů. Pracovnic v rostlinné výrobě je nedostatek, nestačí všechny potřebné práce zvládnout. Kultivační práce provedlo družstvo včas a v potřebné kvalitě. Ochrana proti chorobám byla rovněž provedena kvalitně a včas.

Sklizeň byla zahájena 11.9.1986 a již 13. října ukončena. Konečný výnos 8,16 q/ha byl zapříčiněn především namrznutím oček a z 50% i dřeva. Plody byly poznamenány krupobitím – 19. června, byly i velmi nevzhledné.

Živočišná výroba

Hospodářský plán na rok 1986 vytyčil pro živočišnou výrobu velmi náročné úkoly. Jejich plnění vyžadovalo od všech pracovníků tohoto úseku plnou angažovanost, svědomitý a iniciativní přístup k zajištění stanovených úkolů.

Jedním z úkolů při chovu skotu bylo dodat na státní plán 1.780 q hovězího masa, které bylo nutné z 95% zabezpečit brakováním krav základního stáda. Chtěli současně zvýšit stavy krav z počátečního stavu 1.058 ks na stav 1.120 ks do konce roku 1986. Stavy krav k 31.12.1986 byly překročeny o 38 ks především z důvodů pozastavení brakování krav v důsledku splněného plánu dodávky hovězího masa ve výši 1.700 q. Tyto oba úkoly byly splněny.

Hlavním výrobkem úseku chovu skotu je mléko. Jeho výrobě byla od počátku roku věnovaná zvýšená pozornost jak ze strany vedení družstva, tak i stranických orgánů. Důvodem kritiky byl velký skluz v dodávce mléka v 1. pololetí. Činil 50.000 l, i když průměrná dojivost na kus a den 9,95 l byla o 0,02 l vyšší než v minulém roce.

Dobrá zásoba objemných krmiv pro zimní období umožnila plynule přejít na letní krmnou dávku. Přesto skluz v mléce činil 123.000 l ve II. čtvrtletí. Příznivé vláhové podmínky ve II. pololetí kladně ovlivnily kvalitu zeleného krmení, které spolu se zlepšenou organizací práce se podařilo již 30.9.1986 dluh v mléce nejen vyrovnat, ale dodat navíc 24.000 l, do konce roku pak nad roční úkol 118.000 l mléka.
 

Podíl jednotlivých středisek na plnění dodávky mléka

 

Středisko

roční úkol

skutečnost

% roční plnění

Ratíškovice

760

714

93,95

Milotice

1 440

1 542

107,08

Vacenovice

1 000

993

99,30

Rohatec

650

719

110,62

celkem

3 850

3 968

103,06

 

Z uvedené tabulky je patrné, jak vysokým podílem farma Milotice přispěla ke splnění mléka. Vedle absolutního množství dodaného mléka je důležité z ekonomického hlediska zajistit u tohoto produktu jeho co nejvyšší realizační cenu a to především vytvořením co nejlepších podmínek pro zajištění vysoké tučnosti (kvalitní krmivo, technika dojení, dodojování). Dále pak zajištěním co nejhygieničtějších podmínek při získávání mléka, zamezení znečišťování mléka a přemnožení nežádoucích bakterií. Odrazem zajištění těchto podmínek je zařazení mléka do jakostní třídy a tím stanovení výše ceny jednoho litru. V roce 1986 dosáhlo družstvo realizační ceny 1 l za 3,82 Kčs.

 

Zatřídění mléka dle středisek a ztráta v roce 1986

 

středisko

dodáno

zatřídění do tříd v %

ztráta v Kčs

I.

II.

III.

Ratíškovice

714

91,6

8,4

-

5 604

Milotice

1 542

66,3

24,6

9,1

173 038

Vacenovice

993

95,3

4,7

-

9 295

Rohatec

719

95,1

-

4,9

24 790

JZD Rozvoj

3 968

83,3

1 227

4,39

212 727

 

Nízké % zatřídění mléka v I. jakostní třídě je zvláště patrné na středisku Milotice, tomu odpovídá velká ztráta vyčíslená v Kčs. Nutno však podotknout, že na této ztrátě má značný podíl chladící technika, která bude na tomto středisku v roce 1987 přebudovaná.

Úsek chovu prasat

Stavy se v průběhu roku vyvíjely v souladu s plánem a potřebou plnění dodávky vepřového masa. Rozdíl ve stavu prasat koncem roku odpovídá počtům kusů, které byly v průběhu měsíce prosince dány nad smluvní dodávky Jihomoravskému průmyslu masnému. Byly splněny stavy prasnic, překročeny stavy v kategorii žíru. Příznivá situace v narozených selatech a nízké ztráty úhynem byly umocněny dosaženým dobrým výsledkem v odchovu selat na 1 prasnici, který činí 10,87, což je oproti přecházejícímu roku 18,50 a 1,82 selete lepší. Vysoký odchov selat oproti plánu umožnil vyšší odprodej. Na plán prodeje 1.945 ks bylo prodáno 2.501 ks. Vedení družstva nebylo spokojeno s výsledky na úseku výkrmu prasat. Podstatný vliv na přírůstky bez ohledu na kvalitu krmiva mají i nevyhovující výkrmové stáje v Miloticích a Rohatci. I přes značné problémy na úseku výkrmu prasat nedosáhlo družstvo plánovaného přírůstku. Plán vepřového masa ve výši 2.300 q nejen splnili, ale ještě o 74 q překročili.

Plán dodávky hovězího masa byl splněn a překročen o 42 q.

 

Vývoj stavu skotu se odrazil spolu s dosaženou užitkovostí na následujícím plnění úkolů v roce 1986 následovně:

 

ukazatel m.j.

celoroční úkol

skutečnost 31.12.

% plnění

mléko tis. l

3 850,00

3 968,00

103,06

hovězí maso q

1 780,00

1 822,00

102,36

narozeno telat ks

1 211,00

1 156,00

95,40

odchov telat ks

1 163,00

1 101,00

94,67

prodej telat 10-ti denních do Šardic

0

0

0

pro SZP zastav. skotu ks

465,00

470,00

101,08

prodej zastav. skotu ks

520,00

530,00

101,92

přírůstky

     

telata do 3 měs. koj.

0,51

0,56

109,80

telata do 6 měs. koj.

0,63

0,73

115,87

mladý skot kg

0,70

0,71

101,29

 

Převážná většina úkolů byla splněna a překročena.

Výroba na středisku drůbeže zaznamenala podstatnou změnu. Po zrušení výroby vajec se družstvo zaměřilo pouze na výrobu drůbežího masa.

Výkrm brojlerových kuřat: Plán dodávky JMDZ 280 t, skutečnost 283,59 t, to je 101,28%. Zařazení do I. jakostní třídy 259,64 t, tj. 91,5%. Průměrná váha 1,74 kg, průměrné stáří 48 dnů. Ztráty ze zastavení plán 8%, skutečnost 6,2%. Realizační cena za 1 kg plán 16,5 Kčs, skutečnost 16,6 Kčs. Výkrm probíhal na farmách Milotice, Růdník, Větrná.

Výkrm krůt

Zastaveno 63.480 ks jednodenních krůťat

 

plán dodávky 220 t

skutečnost 227,041 t

103,20%

zatřídění v I. jakostní třídě

217,334 t

95,70%

průměrná váha

4,15 kg

 

průměrné stáří

87 dní

 

ztráta ze zastavení plán 10%

7,60%

 

realizační cena za 1 kg masa plán 22,4 Kčs

23,36 Kčs

 

 

Zástavy byly odchovány na farmách Milotice, Rohatec. I když plán brojlerových kuřat a krůt byl splněn a výsledky hodnocení všech parametrů byly dobré, přesto se vyskytují problémy. Některé stáje nejsou vhodné, nejsou zateplené a zatéká do nich. Klimatizace je rovněž nedostačující. Při zlepšení těchto podmínek by družstvo dosáhlo lepších výsledků.

Úsek mechanizace

Družstvo postupně obnovovalo strojní park podle harmonogramu zpracovaného do roku 1990. Celková hodnota zakoupených strojů dosáhla výše 4.200.000 Kčs. Byl to nákup 2 ks automobilových rozmetadel, nákladní automobil MTIS P 27, dále rozmetadla RMA 10, dva kusy cisteren ACF 041 i několik typů automobilových nastaveb. V oblasti sklízecích strojů byl zakoupena řezačka 8PS 35 a 4 samosběrací vozy, kterými nahradili staré sběrací vozy na středisku v Miloticích. Byl zakoupen i 1 ks sklízecí mlátičky E 512 – kombajn, samojízdný sklízeč kukuřičných palic Bourqvin, 3 ks traktorů střední síly.

Na úseku opravárenství pracoval menší počet opravářů. V důsledku zavedení brigádní formy odměn se daří úsilím všech zadané úkoly splnit.

Rovněž stavební středisko dodrželo harmonogram staveb. Podařilo se realizovat vnitrofaremní komunikaci ve Vacenovicích, Agrolaboratoř přebudováním sýpky v Miloticích na školním statku. Vznikly tím společenské i účelové prostory na zpracování vína. Družstevníkům byla předána nová vývařovna a jídelna. Vedle provozních oprav byly přijaty také zakázky na fakturaci a díky tomu dosáhlo středisko 257.000 Kčs zisku, i když v plánu s ním nebylo počítáno.

Závěrem nutno říct, že ztráty v rostlinné výrobě byly tak značné, že je nebylo možno vyrovnat ani při veškeré snaze všech dalších 17 středisek, které v družstvu jsou a která byla v roce 1986 vesměs zisková.

Nesplněním hospodářského zisku byli stiženi všichni členové JZD jak manuelní tak i technicko-hospodářští pracovníci pozastavením a vyplacením jen velmi malého procenta prémií.

V roce 1986 byla poskytnuta Lázeňská péče 20 členům, dalších 15 bylo zařazeno do ambulantního lázeňského léčení. 41 členů obdrželo poukazy na třítýdenní zahraniční rekreaci v Jugoslávii, Bulharsku a Sovětském svazu. Domácí týdenní výběrové rekreace pořádané Svazem družstevních horníků byly přiděleny 87 členům. 45 družstevníkům byly umožněny rekreace prostřednictvím jiných orgánů.69 dětí družstevníků trávilo prázdniny v letních pionýrských táborech.

Také důchodci jsou pravidelně zařazování do jednotlivých turnusů pro tuzemskou a zahraniční rekreaci. V roce 1986 se zúčastnilo týdenní rekreace v Piešťanech 44 důchodců. V důsledku špatného hospodářského výsledku bude FKSP dotováno pouze základní dotací, tím se omezí výdaje hlavně na zahraniční rekreace pro rok 1987.

V Agropodniku Hodonín, závodě 02 v Miloticích bylo v roce 1986 dosaženo nejlepších výsledků v intenzitě výroby za dobu trvání závodu. Plánovaná výroba byla překročena na 101,55% při dosažení intenzity přírůstku včetně výroby selat 0,494 kg na kus a den proti plánu 0,488 kg. Tím se zlepšil podíl tržeb k tržní zemědělské produkci o 0,18% a dodržení průměrné realizační ceny 17,38 Kčs za 1 kg.

Počet narozených selat na prasnici dosáhl 8,81 ks, plán překročili o 0,16 ks. Překročení užitkovosti a zvýšená výroba se kladně projevila ve snížení vlastních nákladů na odchované sele, které dosahují 399 Kčs proti plánu 410 Kčs.

Středisko předvýkrmu prasat dosáhlo zvýšené intenzity přírůstku z plánovaných 0,385 kg na kus a den o 0,391 kg. Vlastní náklady na tomto úseku jsou čerpány ve srovnání s plánem na 98,260.

Středisko výkrmu – v průběhu roku došlo k dalšímu zlepšení výroby, celková produkce byla překročena proti plánu o 12 t. Dosažená vyskladňovací váha činí 118,11 kg při realizační ceně 17,57 Kčs za 1 kg. Na 1 kg přírůstku je skutečná spotřeba 3,83 kg proti plánu 3,84 kg.
 

Hospodářské ukazatele celkem:

 

 

plán

skutečnost

%

dodáno masa na stát. plán

4 250 t

4 337 t

102,05

výkony tis. Kčs

66 690

68 621

102,89

náklady tis. Kčs

64 345

65 428

101,68

zisk tis. Kčs

2 345

3 193

136,16

průměrný počet pracovníků

112

113

100,89

výkon na 1 pracovníka Kčs

1 761 454

1 776 895

100,88

 


Počasí


První lednová dekáda byla neobyčejně chladná. Noční teploty klesaly až po -10°C, denní se pohybovaly kolem -5°C. Střídaly se dny větrné a dny se silnou mlhou. Nejchladnějším dnem byl 10. leden. V druhé dekádě se střídaly dny se sněžením nebo deštěm. Teploty se pohybovaly od -1 do -3°C. Ve třetí dekádě došlo opět k ochlazení. Teploty poklesly až na -5°C. Celý měsíc byl měsícem chladným, typicky zimním.

Únor byl charakteristický velkými rozdíly teplot denních i nočních. Noci byly velmi chladné -15°C, přes den pak -2 až -4°C. Měsíc začal přeháňkami 1.2. pouze drobnými, 2.2. však napršelo 10 mm. Dalších 8 dní bylo slunečných, slabé mrazy. Ve 2. dekádě došlo ještě k většímu vyhrocení tepelných rozdílů, protože v poledne se teploty pohybovaly kolem 0°C. Třetí dekáda byla chladnější, poslední tři dny měsíce noční teploty přesahovaly -17 až -20°C, denní -8°C.

Začátek března byl velmi chladný. 1.3. se ranní teploty pohybovaly kolem -15°C, v poledne -6°C, večer -8°C. Zima jen velmi pozvolna ustupovala. 2. a 3. března ještě sněžilo, 7. března se sníh měnil v déšť a 8.3. byl první den, kdy celková teplota dosáhla nad 0°C. Ve 2. dekádě teplot již pravidelně přibývalo. Ranní teploty -3°C, denní +4°C, večer nemrzlo. Od 20. března ranní teploty v 7 hodin 2°C až 5°C, polední 8°C až 13°C, večerní 5 až 9°C. V březnu byly 4 deštivé dny 22., 24., 25. a 31.3. Napršely 24 mm.

První dny v dubnu byly deštivé. Ranní teploty 5°C, odpolední až 25°C. Ve druhé dekádě teploty poklesly. 13. – 15.4. se objevily ranní mrazy -4°C, denní se pohybovaly kolem 14°C. Pršelo 17.4. a 20.4. vždy 7 mm. Poslední dubnová dekáda byla velmi teplá. Ranní teploty 11 až 13°C, odpolední přes 20°C. Na přeháňky i srážky byl měsíc chudý.

První máj byl sice chladný a silně větrný, ale hned 2.5. a celý květen byl velmi teplý. Denní teploty dosahovaly přes 25°C. V první dekádě vůbec nepršelo. Suchý duben a počátek května měly na svědomí velmi nízké, nerozvětvené slabé porosty řepky olejné, nakonec i špatný výnos této plodiny. V 2. dekádě došlo k dalšímu oteplení. Noční teploty vystoupily nad 10°C, denní se pohybovaly od 20. až 26°C. Pršelo téměř každý druhý den. Srážky sice vydatné nebyly, ale měly vliv na tvorbu obilek a výnos obilnin. Ve 3. dekádě teploty dosáhly až 28°C, což je na květen neobvyklé. Také srážky byly hojnější 21.5. – 18 mm, 25.5. – 20 mm, 29.5. – 17 mm, 31.5. – 6 mm.

Červen byl vskutku teplým letním měsícem. První dekáda zaznamenala mírný pokles teplot – kolem 15°C. Ve 2. dekádě ranní teploty vystouply na 16°C, denní na 29°C. Pršelo 14. 6. – 22 mm a 20.6. – 42 mm. Vysoké denní teploty se udržely do konce měsíce. Od 20.6. do 22.6. dosáhly dokonce 31°C.

Tropická vedra pokračovala i v červenci, ráno 16 až 18°C, přes den 31°C, 5.7. dokonce 35°C, 6.7. – 34°C. 4. až 7.7. bylo naměřeno 30°C ještě večer v 19 hodin. Byly to dny tropické bez závanu větru, jen a jen dusící vedro. Konečně 11.7. přišla odpolední bouře s deštěm – 12 mm. Nastalo krátké ochlazení, ale již 17.17. denní teplota dosahovala 31°C, večer 25°C. 20.7. napršelo 13 mm srážek, což bylo na vyprahlou zemi žádoucí. Do konce měsíce dosahovaly teploty kolem 25°C. Pršelo ještě 24., 25. a 27.7. spadlo 11,2 mm srážek. Konec měsíce opět teplý.

Srpen si nic nezadal s předcházejícími horkými měsíci. Ranní teploty 15 až 17°C, denní se pohybovaly kolem 30 až 33°C. 6. – 9.8. slabé přeháňky, ale napršely vždy jen 3 mm vody. Ve 2. dekádě denní teploty od 26 do 30°C, noční pak zůstávaly dosti vysoké, neklesaly. V srpnu v 2. dekádě bylo celkem 6 deštivých dnů, spadlo 56,5 mm vody. Silně deštivé dny byly zejména 19. a 20.8., pak již nastalo celkové ochlazení. Ranní teploty koncem měsíce klesaly postupně až na 5°C, denní pak na 11°C.

1. září – slabý vítr, slunečno, denní teplota 19°C, odpoledne déšť 11 mm. Tento den charakterizuje celou první dekádu. Ranní teploty kolem 10°C, denní 18 až 20°C, večery poměrně teplé a vlahé. V 2. dekádě došlo k mírnému oteplení. Ranní teploty vystoupily z 10 na 15°C, denní až na 20°C. Pršelo pouze 11. září – 25 mm. Poslední dekáda byla chladnější, denní teplota klesala hlavně ráno. Přes den se udržela na 20 C, večerní od 11 do 16°C. Od 11. září nepršelo, byly velmi ztíženy orby a veškerá příprava půdy.

Prvních pět dní měsíce října se teplotně shoduje s koncem září. Ranní teploty značně kolísaly od 1 do 9°C, denní až 18°C. Až do 20.10. vůbec nepršelo. Ozimy vlivem nedostatku vláhy špatně vzcházely. V poslední dekádě pršelo od 20. do 23.10. – 23 mm, to však nestačilo doplnit vláhový deficit, který v září a počátkem října nastal. Koncem měsíce klesly ranní teploty na 0°C, 25. a 29.10. -2°C. Konec měsíce byl celkem teplý, průměrná teplota 7°C.

Listopad lze zařadit mezi teplé a suché měsíce ve srovnání s jinými léty. V průběhu celého měsíce klesly teploty pod nulu jen pětkrát, jinak se pohybovaly od 3 do 5°C. Večerní teplota se udržovala na 5°C. Mlhavých dní bylo celkem 12, ostatní dny slunečné. Měsíc byl na srážky velmi chudý, pršelo pouze 24.11. a to 22 mm.

Počátek prosince se vyznačoval poklesem teplot. Ranní teploty v 1. dekádě -1°C, ojediněle 4.12. -4°C. Denní teploty zůstaly na 0°C, večerní kolísaly od -1 do +1°C. Dny byly klidné, mlhavé. V druhé dekádě teploty kolísaly od -1°C až po 5°C. K většímu poklesu teplot nedošlo. 12. a 13.12. byla silná mlha doprovázena drobným mrholením. 15. prosince první sníh, o srážkách se nedá mluvit. Obě prosincové dekády byly suché beze srážek. V poslední dekádě došlo k citelnému ochlazení. Ranní teploty klesly na -6 až -13°C, denní na -5°C, večerní -3°C. 27. prosince hustě sněžilo – 6 cm.

 


Místní národní výbor

Politicko-organizátorská práce národního výboru se řídila především úkoly stanovenými 17. sjezdem Komunistické strany Československa konaném ve dnech 24. až 25. března, v 1. roce 8. pětiletého plánu, i hlavními úkoly volebního programu Národní fronty na rok 1986. Neméně náročná byla i jeho činnost spojena s hodnocením volebního programu za léta 1981 až 1985 a přípravou nového volebního programu Národní fronty a konečně i samotnými volbami.

Kladně se dá hodnotit spolupráce s MV Národní fronty, s kterým má národní výbor uzavřenou dohodu na plnění volebního programu Národní fronty. Tato je 2x ročně na společném zasedání rady NV, VO Komunistické strany Československa a MV Národní fronty vyhodnocována a stanovena opatření pro její další plnění.

Schůzová činnost plenárního zasedání i rady národního výboru byla dobrá, v druhém pololetí se ještě zlepšila – došlo ve složení orgánů NV k určitým změnám.

Komise MNV

Komise pléna národního výboru pracovaly v úsecích:

- komise výstavby
- komise finanční a plánovací
- komise školská a kulturní
- komise veřejného pořádku
- komise sociální a zdravotní
- komise místního hospodářství, obchodu a služeb
- komise pro tělovýchovu a mládež
- komise pro občanské záležitosti
- aktiv pro životní prostředí

Činnost všech komisí byla pravidelná, po volbách i zde nastala změna k lepšímu. Veřejné schůze se uskutečnily během roku dvě. Skládání účtů poslanců bylo prováděno.

Na úseku výstavby

V roce 1986 byla zahájena stavba 11 rodinných domků, zkolaudováno bylo 16. DRUKOS v Hodoníně zpracoval návrh “Seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků na léta 1987 až 1991”. Rovněž byla zpracována zastavovací studie oblasti “Kanál”.

Na úseku životního prostředí se zlepšila spolupráce složek Národní fronty v údržbě přidělených parků a zelených ploch.

Velká pozornost byla věnována investičním akcím “Z” a to:

- dokončení obřadní síně – vytvořená hodnota díla 459.00 Kčs při finančním nákladu 296.000 Kčs. Občané zde odpracovali 4.770 brigádnických hodin
- výstavbě přívodu vodovodu – hodnota díla 486.000 Kčs při finančních nákladech 376.000 Kčs, odpracováno 515 brigádnických hodin

V měsíci červenci byly dodatečně zařazeny do volebního programu Národní fronty investiční akce “Z” s realizací od 1.7. a dokončením do 31.12.1986 a to:

- místní komunikace I., kde byla vytvořena hodnota díla 825.000 Kčs při finančních nákladech 557.000 Kčs, odpracováno 654 hodin
- místní komunikace II., kde byla vytvořena hodnota díla 490.000 Kčs při finančních nákladech 281.000 Kčs, odpracováno bylo 459 brigádnických hodin
- kanalizace – dodatek, vytvořená hodnota díla 305.000 Kčs, při finančních nákladech 158.000 Kčs, odpracováno 936 hodin
- střelnice Svazarmu – hodnota díla 86.000 Kčs, při nákladech 41.000 Kčs, odpracováno 1.463 brigádnických hodin

Celkem za rok 1986 na plán hodnoty díla 2.617.000 Kčs byla vytvořena hodnota díla 2.651.000 Kčs, což činí 101,1%. Při finančních nákladech na plán 1.903.000 Kčs – skutečnost 1.706.000 Kčs, tj. 89,6% bylo v investiční části akce “Z” na závazek 8.687 brigádnických hodin odpracováno 8.807 brigádnických hodin tj. 101,4%, průměr na 1 obyvatele 4,8 brigádnických hodin.

Neinvestiční akce “Z”:

- bylo pokračováno v budování chodník v oblasti “Zafáří” v délce 400 m, hodnota díla 60.000 Kčs
- byl dokončen dům služeb, ve kterém budou umístěny služby sklenářské, obuvnické a výměna propan-butan lahví, hodnota díla 140.000 Kčs, odpracováno 350 hodin
- v části obce “Zafáří” vybudováno dětské asfaltové hřiště
- provedena údržba veřejných zařízení a prostranství, odpracováno 34.485 brigádnických hodin, hodnota díla 259.000 Kčs
- při opravách veřejných zařízení a domovního fondu odpracováno 2.895 brigádnických hodin, získaná hodnota díla 36.000 Kčs
- v údržbě a rozšiřování zeleně bylo odpracováno 48.425 hodin získaná hodnota díla 484.000 Kčs

Celkem v neinvestiční části akce “Z” na závazek 64.225 hodin bylo odpracováno 85.755 hodin tj. 133,5% a průměr bezplatně odpracovaných brigádnických hodin na 1 obyvatele je 47 HODIN.

Na uzavřený socialistický závazek občanů a složek Národní fronty v investiční i neinvestiční části na rok 1986, který činil 72.942 hodin, byly odpracovány celkem 94.562 brigádnické hodiny, což činí na 1 obyvatele 52 hodin.

Občané věnovali hodně času úpravě předzahrádek, zelených pásů, nezapomínali ani na úpravu veřejných prostranství.

Další akcí, která byla dokončena patří výstavba komunikace včetně kanalizace v oblasti “Závistě” a “Kanál”. Dokončena byla rovněž přístavba základní školy – stravovacího zařízení. I zde občané přispěli svou prací. Na silnici III. třídy od kostela po hřbitov byl proveden podkladový živičný asfaltový nátěr v délce 600 m. Předběžná dokumentace byla zpracována na úpravu komunikací “Závistě”, a Kanál” a elektro pro stavbu rodinných domků na “Dílech”.

Nepodařilo se realizovat technologickou část postavené kioskové trafostanice včetně rozvodu v oblasti “Kanál”.

Finanční komise

Ve finanční komisi došlo ke změně předsedy. Stal se jím Plšek Miroslav. Ve své činnosti komise řídila a realizovala usnesení rady místního národního výboru při vyhledávací a kontrolní činnosti. Členové prováděli v průběhu roku kontrolu pokladní kázně u podřízených organizací. Prováděla se inventarizace majetku NV i organizací.

Školská a kulturní komise

Školská a kulturní komise má po volbách rovněž novou předsedkyni – s. Jiřinu Wagnerovou. Komise hodnotila činnost základní školy, mateřských škol, knihovny a kroniky. Masově politické akce byly organizovány ve spolupráci s agitačním střediskem.

Komise veřejného pořádku

Komise veřejného pořádku spolupracovala s finanční komisí při zamezování neoprávněného obohacování a dodržování socialistické zákonnosti. V roce 1986 projednávala jen dva přestupky. Ve své kontrolní činnosti se členové komise zaměřili na dodržování zákona č. 120/62 sb. o zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvým i na neoprávněné parkování nákladních automobilů na katastru naší obce.

Komise sociální a zdravotní

Komise sociální a zdravotní úzce spolupracovala s místní organizací ČSČK na úseku péče o osamělé osoby při zajišťování dobrovolné pečovatelské služby. Svoji pozornost členové komise zaměřili na dodržování hygieny ve veřejných budovách a ve všech provozovnách Jednoty v obci.

Komise místního hospodářství

Komise místního hospodářství, obchodu a služeb má po volbách nového předsedu Ing. Lubomíra Bouchala. Členové komise se ve své práci řídili zpracovanou koncepcí a plánem na léta 1985 až 1995. Služby dnes již mají mnohem vyšší úroveň v naší obci. Komise sledovala také činnost řemeslníků, prováděla kontrolu a hodnocení poskytovaných služeb občanům.

Komise pro tělovýchovu a mládež

Komise pro tělovýchovu a mládež spolupracovala s TJ Družstevník, svazáckou organizací a Svazarmem. Pravidelně hodnotila jejich činnost, zabývala se rovněž otázkou maximálního využívání tělocvičny pro mimoškolní vyžití dětí a mládeže.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti se stal důležitým článkem práce místního národního výboru. Zprostředkovává vztahy společnosti s životem každého jedince. Plnění úkolů sboru podmiňuje úzkou spolupráci se společenskými organizacemi a rovněž podíl členů těchto organizací na přípravě a uskutečňování občanských obřadů a slavností. Práce sboru se neobejde bez aktivistů a dalších spolupracovníků – recitátorky, zpěvačky, varhanice, smuteční řečník.

Osmičlenný sbor se v průběhu roku 1986 snažil obohacovat obřady a slavnosti novým kulturním programem. Pozornost věnuje i práci s mládeží nejen formou slavností a besed, ale také zapojováním do vlastní práce sboru. Tak studentky střední zdravotní školy účinkují na slavnostech vítání dětí, tvoří také nový pěvecký soubor, který nahradí nejstarší zpěvačky zvláště při občanských pohřbech.

Tradičními akcemi sboru jsou sňatky, zlaté svatby, vítání dětí, předávání občanských průkazů, přijetí nejlepších vycházejících žáků, přijetí 50letých občanů a rodáků, besedy s důchodci, branci, návštěvy nejstarších občanů, vzpomínky na zemřelé atd. Stále více přibývá občanských pohřbů, v roce 1986 to bylo 29,4%.

Práce sboru si i v roce 1986 udržela svůj vysoký standart.

Poskytování služeb občanům

V naší obci měly služby dobrou úroveň, přesto nelze říci, že na tomto úseku není co zlepšovat. Služby v naší obci tvoří dvě skupiny. Jednak je to oblast služeb spadajících do kompetence národního výboru, k nim patří autodoprava. Nákladní auto LIAZ a traktor Z 7011 jsou využívány k dovozu materiálu v převážné míře pro občany a pro odvoz stavebního materiálu na akce “Z”. Hlavní využití traktoru spadá v podzimním a jarním období na orbu a kultivační práce.

Další oblastí služeb jsou drobné provozovny místního hospodářství – sběrna elektrospotřebičů, šatstva, prádla a mandlování. Předepsané dodací lhůty čistírny byly v průběhu roku dodržovány, jen některé opravy elektrospotřebičů byly prodlužovány vlivem nedostatku náhradních dílů. K provozovnám služby, které jsou občanům poskytovány patří do druhé skupiny. Tyto spadají pod řízení zvláště OSP Hodonín a Technické služby Hodonín. Patří k nim vývoz pevných domovních odpadků. Občané kritizují špatný technický stav KUKA vozu, po vysypání popelnice zůstává značná část obsahu na silnici, dochází k znečišťování životního prostředí. Neuspokojivá situace je i v provádění kominických prací zvláště v zimním období. K poskytovaným službám provozoven holičství, kadeřnictví, opravy obuvi a vývozu tekutých domovních odpadků neměli občané připomínek.

V dalším období se počítá se zasklívací službou, na zřízení provozovny pro výměny propan-butanových lahví, provozovny k pečení cukroví a malým skleníkovým hospodářstvím. Služby, poskytované v naší obci, patří k okrajovým formám, ale přesto přispívají ke spokojenosti občanů.

Zdravotnictví

Na zdejším obvodním středisku pracuje MUDr. Kerblová Eva. Před jejím nástupem se ve funkci obvodního lékaře střídali mladí začínající lékaři. Hlavní oporou na středisku je zdravotní sestra Marie Kordulová, která zde pracuje již mnoho let a dobře zná zdravotní stav našich obyvatel.

Na dětském oddělení pracuje stálá lékařka MUDr. Ludmila Kyněrová a sestra Božena Klimková, na zubním MUDr. Jana Šušáková. Mimo běžné ordinace obě provádějí pravidelné preventivní prohlídky žáků. Na středisku ordinuje každý čtvrtek ženský lékař. Geriatrická sestra sleduje občany nad 65 let.

Úroveň poskytovaných zdravotnických služeb je dobrá, snad se vyřeší i otázka stálého lékaře, časté střídání lékařů nepřispívalo vždy ke spokojenosti občanů.

Prodejny

Zásobování občanů obstarávají: samoobsluha, vedoucí Miléřová M., prodejna potravin a průmyslového zboží, vedoucí Konečný Jaroslav, prodejna masa, vedoucí Vaculová Jindra, prodejna textilu, vedoucí Vladimíra Benešová a prodejna obuvi s vedoucí Marcelou Langašovou. Všechny prodejny kromě jedné – s potravinami a průmyslovým zbožím jsou umístěny v prostorách po stránce hygienické nevyhovujících. Všechny problémy by vyřešila stále odkládaná stavba nákupního střediska.

Obyvatelstvo

V roce 1986 měla obec 1851 obyvatel, z toho 945 žen. Narodilo se 37 dětí, z toho 18 děvčat. Zemřelo 16 občanů, z toho 5 žen. V rámci okresu se přistěhovalo 39 občanů, z toho 18 žen, z jiných okresů se přistěhovalo 5 občanů, z toho 3 ženy. Vystěhovalo se – v rámci okresu 28 občanů, z toho 13 žen, do jiných okresů 13 občanů, z toho 8 žen. Uzavřeno bylo 28 sňatků, z toho 15 mimo obec.

Rozpočet MNV

Příjmy

 

Školství

340 000

Místní hospodářství

45 000

Daň zemědělská

64 000

Daň domovní

56 000

Daň z příjmů obyvatel

2 000

Daň ze psů

8 000

Správní poplatky

1 000

Doplňkové příjmy

2 000

Plánovaná dotace ONV

1 829 000

Celkem

2 347 000

 

Výdaje

 

Školství

336 000

Školní jídelny

720 000

Modernizace škol

1 030 000

Kultura

21 000

Vodní hospodářství

10 000

Vnitřní správa

48 000

Sociální zabezpečení

10 000

Místní hospodářství

172 000

Celkem

2 347 000

 


Volby

Významnou politickou událostí v životě naší země i obce v květnu 1986 byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Příprava i průběh XVII. sjezdu Komunistické strany Československa výrazně ovlivnila předvolební aktivitu i vlastní konání voleb. Jejich přípravu aktivně ovlivnila agitační práce.

Dne 18.4.1986 byly provedeny agitační dny zaměřené k pozvání občanů na předvolební schůzi s představením kandidátů na poslance do všech orgánů. Agitační dvojice navštívily 550 domácností, kde předaly pozvánky na předvolební schůzi, Zpravodaj a rovněž pozvaly občany na prvomájové oslavy.

V další agitační dny 18.5.1986 občané obdrželi legitimační lístky a pozvání k volbám. Předvolební schůze byla početně navštívena 156 občany. O kulturní program se postarali pionýři základní školy a dechový soubor Klubu NV.

23.5.1986 již od 13 hodin vyhrávala před volební místností dechová hudba, členové rozhlasové rady místním rozhlasem zvali občany k volbám. Samotné zahájení voleb se uskutečnilo ve 14 hodin předsedou okrskové volební komise. Byli mu představeni nejmladší a nejstarší voliči obce, kteří zahájili volební akt.

V průběhu prvního volebního dne za doprovodu dechové hudby manifestačně odvolily společenské organizace Národní fronty a to: ČSČK, Český svaz žen, Sbor pro občanské záležitosti, TJ Družstevník, Myslivecké sdružení a také kolektivy pracovnic obou mateřských škol.

Druhý den voleb byl zahájen v 7 hodin koncertem dechové hudby. Po oba dny byli občané informováni místním rozhlasem o průběhu voleb. V dopoledních hodinách druhého dne představitelé naší obce spolu s dechovou hudbou navštívili sousední obec Vacenovice. Přítomní funkcionáři se vzájemně informovali o průběhu voleb ne svých obcích.

Úspěšný průběh voleb byl patrný z výsledku prvního volebního dne, kdy z počtu 1.174 zapsaných voličů odvolilo 1.010. V průběhu voleb se projevil velmi dobrý přástup poslanců NV a aktivita občanů, kteří se zúčastnili brigády na investiční akci “Z”.

Složení volených orgánů MNV Milotice pro volební období 1986-1990

Rada MNV:

Lunga Josef – předseda MNV
Prágrová Jana – tajemník MNV
Dobeš František
Dobeš Antonín
Wagnerová Jiřina
Prágr Jaroslav
Jestřábová Ludmila
Plšek Miroslav
Ing. Bouchal Lubomír

Složení komisí MNV:

Komise výstavby: Dobeš František – předseda komise, Vlček Pavel – tajemník. Horák Jaroslav, Grufík Bohuslav, Kundrata Zdeněk, Novotná Milena, Neduchal Jaroslav – členové.

Komise sociální a zdravotní: Jestřábová Ludmila – předseda, Sochorová Helena – tajemník komise. Střítecká Jana, Musilová Naděžda, Chrbolková Lydia, Mrázová Miroslava, Lungová Marie – členové.

Komise školská a kulturní: Wagnerová Jiřina – předseda, Valíčková Marie – tajemník komise. Raclavský Svatoslav, Schüller Jan, Ing. Krist Jaroslav, Mikuš Ladislav, Šikula Karel – členové.

Komise finanční: Plšek Miroslav – předseda, Baťa Miroslav – tajemník. Krist Antonín, PhDr. Krist Jan, Šrahulek Petr, Rajsiglová Libuše, Macková Marie – členové.

Komise ochrany veřejného pořádku: Prágr Jaroslav – předseda, Martinásek Miloslav – tajemník komise. Pavloušková Jana, Neduchal Antonín, Novotný Karel, Stašek Karel, Rajsigl Ladislav – členové.

Komise MH, obchodu a služeb: Ing. Bouchal Lubomír – předseda, Němčanský Stanislav – tajemník. Kotlaříková Ludmila, Chludilová Marie, Polášek Petr, Nemčeková Marie, Harca František – členové.

Komise pro tělovýchovu a mládež: Dobeš Antonín – předseda komise, Prágrová Jiřina, Dobešová Hana, Díkovský Miroslav, Lunga Drahomír – členové.

Komise SOZ: Hladilová Marie – předseda, Vlčková Jaroslava – tajemník. Rajsiglová Libuše, Nemčeková Marie, Blahová Olga, Ing. Šmíd Vladimír, Brázdová Drahomíra, Kristová Helena ml. – členové.

Aktiv pro životní prostředí: Pijáček Eduard – předseda aktivu, Šeďa Richard st., Dobešová Marie, Vašíčková Anna, Nováková Ludmila, Černá Emilie, Horáková Růžena – členové.

Výsledky volebního aktu potvrdily, že občané naší obce mají zájem o veškeré politické a veřejné dění. Příprava i samotný průběh voleb byly dobře zabezpečeny. Ustavujícím plénem byla zahájena nová etapa činnosti národního výboru. Celým jednáním plenárního zasedání prolínalo pevné rozhodnutí všech nově zvolených poslanců a funkcionářů navázat na úspěchy minulých let.

Volební období 1981-1985

Do jaké míry byl splněn volební program z let 1981-1985? K jeho úspěšnému plnění přispěla iniciativa všech občanů rozvíjená na počest plnění závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa, 60. výročí založení KSČ a ke 40. výročí osvobození naší vlasti a obce Sovětskou armádou. Průběh plnění volebního programu přinesl řadu dobrých výsledků, které významně přispěly ke spokojenosti našich občanů.

Hlavní cíle stanovené na úseku politicko-organizátorské práce byly splněny. Zvýšená aktivita občanů, organizací se projevila v období oslav 40. výročí osvobození naší vlasti a obce hlavně v přístupu občanů ke společné veřejné práci při zvelebování obce. Pravidelné projednávání dohody o spolupráci s Národní frontou přineslo dobré výsledky. Hodnocení účinnosti politickovýchovné práce ukázalo, že myšlení občanů, jejich zájem a podíl na řešení úkolů se zlepšil.

Na úseku výstavby obce v investiční části byla:

- dokončena výstavba kanalizace I. a II. etapy, stoka a prodloužení
- vybudována místní komunikace u sportovního areálu
- dostavěn kulturní areál a komunikace v prostorách u Šidlen
- zahájena přístavba obřadní síně k budově NV
- dokončena výstavba kanalizace na “Zafáří”

V akci “Z” neinvestiční části byla zbudována:

- místní komunikace v prostoru “Záhumní”
- úprava prostoru “Korábku” a přilehlých komunikací
- osvětlení kulturního areálu u Šidlen
- rekonstrukce rodinného domku pro rozšíření služeb
- studna, rozvody vody na hřbitově a oprava márnice
- chodník ke kulturnímu domu v prostoru “Zafáří”

Z ostatní akcí provedena:

- oprava sedimentační nádrže v prostoru “Kanál”
- přístavba základní školy – tělocvičny a stravovacího zařízení
- projekčně připraven sportovní areál u ZŠ
- vodovod i rozvodní síť

Nepodařilo se:

- zajistit a oplotit skládku pro železný šrot
- zahájit výstavbu nákupního střediska a generální opravu MŠ
- vybudovat silniční průtah obce
- projekčně zpracovat plynofikaci

Celkem byla ve volebním období 1981-1985 vytvořena hodnota díla v investičních i neinvestičních akcích “Z” 6.400.000 Kčs. V obci bylo v uplynulém volebním období prostavěno celkem 15.800.000 Kčs.

Na úseku bytové kultury byla:

- provedena územní příprava pro výstavbu rodinných domků v trati “Závistě”, “Kanál”, “Fučíkova ul.,” “Korábek” a prolukách obce
- postaveno a zkolaudováno 54 rodinných domů, 20 vinných sklepů

Na úseku životního prostředí byla věnována pozornost úpravě i zbudování parků a květinových záhonů i úpravě sedimentační nádrže v prostoru “Kanál”. Je nutné vyvinout ještě větší aktivitu a úsilí od společenských organizací, které mají o jednotlivé úseky pečovat.

Na úseku kulturně výchovné činnosti k nejvýznačnějším akcím lze počítat národopisné festivaly pořádané v kulturním areálu u Šidlen. Velmi dobrou úroveň měly všechny kulturní akce zajišťované Klubem NV a jeho soubory.

Závěrem hodnocení volebního programu Národní fronty za volební období 1981-1985 je možno říci, že byl plněn vcelku rovnoměrně a v požadované kvalitě.

Úkoly nového volebního programu vycházejí ze závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Cílem národního výboru bude v dalším období dosáhnout ještě výraznějších úspěchů v budování naší obce, ve vytváření ještě lepších životních podmínek a jistot jeho občanů.

 


Národní fronta

Činnost všech organizací sdružených v Národní frontě směřovala k plnění volebního programu na rok 1986, každá ve svém oboru působení. Výbor Národní fronty zaměřil svoji iniciativu na ideově výchovnou politickoorganizátorskou práci ve smyslu závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Na svých pravidelných výborových a členských schůzích se zabývali přípravou a hodnocením všech pořádaných akcí v obci – oslav významných výročí, kulturní a zájmové činnosti.

Komunistická strana Československa

ZO KSČ za předsednictví s. Jaromíra Šány se ve své činnosti řídila usneseními vyšších stranických orgánů, které rozpracovala na konkrétní podmínky v obci. Členové výboru organizace usilovali, aby přijatá usnesení měla požadovanou kvalitu, k čemuž významně přispívaly stále důkladnější rozbory politickoekonomické situace v obci.

Snažili se zdokonalovat a prohlubovat politickovýchovnou práci s poslanci, usilovali o jejich autoritu, pozornost věnovali i mladým – členům ZO Socialistického svazu mládeže. Hodnotili úroveň politického vzdělávání, odběr stranického tisku, úroveň místního “Zpravodaje”. Pozornost věnovali zabezpečování služeb obyvatelům, dohlíželi na plnění plánu týkajícího se zlepšování životního prostředí, usilovali o zkvalitnění pedagogické práce ve školních zařízeních. K ideologickému a politicko-výchovnému působení využívali osvědčené formy – stranického vzdělávání, propagaci a politickou agitaci jednotlivých politických událostí.

V roce 1986 členové místní organizace nebyli vždy spokojeni s úrovní propagace a agitace v obci, ani s uplatňováním závěrů masově politického působení v práci s mládeží. Podařilo se jim zajistit pravidelné vydávání “Zpravodaje” v obci.

ZO KSČ uskutečnila dva agitační dny k propagaci stranických schůzí, jejichž náplň tvořilo hodnocení plnění volebního programu Národní fronty akce Měsíce československo-sovětského přátelství i pozvání na májové oslavy apod.

Československá strana lidová

Členové MO ČSL se v roce 1986 sešli na 8 členských schůzích. Místní organizace má 31 členů s věkovým průměrem 55,6 roků. Náplň jejich výborových a členských schůzí vycházela z vlastního plánu činnosti a pokynů okresního výboru strany. Nedílnou součástí činnosti organizace byla spolupráce se složkami Národní fronty. Její členové se podílejí svou prací na akci”Z”. Na úseku zlepšování, vytváření a úpravy životního prostředí mají přidělenu úpravu hřbitova i jeho okolí. S tím souvisí pravidelné ošetřování travnaté plochy, péče o keře a stromy v této části obce. Navíc přibývá péče o opuštěné hroby. Náročná byla také práce na opravě barokní zídky kolem kostela.

Členové organizace se podílejí i na tvorbě a realizaci JP KVČ. Pracují v divadelním a národopisném souboru. V roce 1986 nacvičili a sehráli divadelní hru “Tři v bytovém jádru”, pro děti nacvičil F. Střítecký st. pohádku “O Honzovi a princezně Zlatovlásce. Členové národopisného souboru vystupovali na národopisném festivalu v Miloticích a opět po letech i na pátečním a sobotním programu ve Strážnici.

Socialistický svaz mládeže

ZO SSM řídí sedmičlenný výbor za předsednictví Hany Dobešové. Práce se naším svazákům nedaří tak, jak by si přáli. Hodně mladých dojíždí do škol, učebních oborů i zaměstnání mimo obec a to velmi ztěžuje jejich práci. Aktivně se zúčastnili jarních i podzimních “Hovorů s mládeží”. Tyto proběhly formou soutěžních kvízů. V obou byli zastoupeni soutěžním družstvem.

Pracují i jako pionýrští vedoucí, i když zde se také dosti často ocitají v časové tísni. Tři členové se zúčastnili letního pionýrského tábora pořádaného pionýrskou skupinou při zdejší základní škole.

Společně navštěvují filmová představení, pomáhají při různých kulturních akcích pořádaných v obci, aktivně se podíleli na přípravě i průběhu dětského karnevalu pořádaného pionýrskou skupinou. Zajistili hudbu, vypomáhali při dozoru.

Místní svazáci se zapojují i do sportovní činnosti. Mnozí jsou členy TJ Družstevník, děvčata navštěvují cvičení pro ženy v místní tělocvičně. V únoru odehráli zápas se svazáky Hroznové Lhoty ve stolním tenise. Aktivně se podílejí na akcích “Z” při jarních a podzimních směnách, pracují při úpravách chodníků, veřejných prostranství, nezapomínají na údržbu své klubovny a jejího okolí.

Svazáci se svou činností nejsou zcela spokojeni, více plánů a námětů mají pro příští rok.

Český svaz žen

ZO ČSŽ je dosti početná, v roce 1986 odvedla kus poctivé práce. Není divu, vždyť 13 členek je poslankyněmi národního výboru. Předsedkyní organizace je Vlasta Křížová, s jedenáctičlenným výborem připravuje akce schválené členskou základnou, kterou tvoří 142 členek.

Činnost organizace je rozmanitá. Plní jednak úkoly uložené svými nadřízenými orgány a zároveň se podílí téměř na všech akcích pořádaných v obci, ať už kulturních či politických. Spolupracují s ostatními společenskými organizacemi, s pionýrskou skupinou, se svazáky a Klubem NV. Členky ČSŽ pracují ve sboru pro občanské záležitosti, jako dobrovolné pečovatelky, jsou dobrovolnými dárkyněmi krve. Zajišťují pomoc při oslavách MDŽ, při výstavách vína, květin a ovoce, při Hovorech s mládeží i národopisném festivalu.

Svou prací se podílely při výzdobě volební místnosti při úpravě veřejných prostranství – parčíků, předzahrádek. Pomáhaly na domě služeb. Odpracované hodiny se dají těžko spočítat. Organizace pořádala sběry druhotných surovin, léčivých rostlin a plodů, burzy dětského odívání a sportovních potřeb, pro pionýry zajišťovala malování na chodníků. Nasbíraly 700 kg starého papíru.

Pořádají i akce pro ženy přitažlivé. V uplynulém roce to byl kurs studené kuchyně, který se těšil velkému zájmu. Zorganizovaly zájezd na Flóru v Bratislavě. Členky organizace uspořádaly i okrskové kolo soutěže ve zpěvu “Malovaný džbánek”, z něhož postoupily 3 členky do okresního kola. Nezapomínají ani na přestárlé občanky v místě bydliště nebo v domovech důchodců. Potěší je svou návštěvou i drobnými dárky.

Československý Červený kříž

ZO ČSČK, jedna z nejpočetnějších organizací Národní fronty s 248 členy z toho 13 členů dorostu. Schází se měsíčně na výborových schůzích za předsednictví s. Š. Třeské.

Na své výroční členské schůzi 10.12.1986 hodnotili svou bohatou a záslužnou činnost. Mezi nejzáslužnější mimo dobrého plnění závazku uzavřeného s MNV a Národní frontou na počest “Mezinárodního roku míru” patří bezesporu získávání a péče o dobrovolné dárce krve. Někteří z nich jsou již nositeli plaket. V roce 1986 získali bronzovou plaketu dr. Janského Blaha Antonín a Holešínský, nositelem stříbrné plakety je Miščík Andrej. Mimoto 30 dárců krve se zúčastnilo 3 odběrů. Dlouholetou zásluhu v této akci mají Jana Střítecká a zdravotní sestra Kordulová.

Členky místní organizace spolupracují s lékaři a sestrami obvodního zdravotního střediska. Na počest vítězného února uspořádali soutěž mladý ČSČK, zúčastnili se jí 3 mladí členové. Práce členek ČSČK s mládeží se soustřeďuje na pomoc při realizaci jednotného výchovného systému PO SSM a v rámci tohoto systému na péči o vlastní dorost. Zajišťují, ale také pomáhají při pořádaných soutěžích “Hlídek mladých zdravotníků” na škole. V roce 1986 se jí zúčastnila 4 družstva, z nichž jedno postoupilo do okresního kola.

Spolupracují s domovy důchodců, navštěvují své spoluobčany, potěší květinou a malou pozorností. V rámci plnění svého celoročního závazku úspěšně se podílejí na sběru odpadových surovin i sběru léčivých bylin.

Český zahrádkářský svaz

ZO ČZS početná a velmi aktivní organizace oslaví své 30leté trvání. Jejím hlavním posláním je získávat půdu nehodící se pro velkovýrobu k intenzivnímu využívání pro pěstování ovoce a zeleniny pro samozásobitele i pro domácí trh. Jejich další činností je péče o zeleň, stálé zlepšování a zkrášlování životního prostředí – veřejných prostranství. Organizace má celkem 276 členů, 4 zemřeli, během roku přistoupilo 5 členů, řídí ji 17 členný výbor.

Jak splnila organizace plán činnosti a dohody včetně závazků? V lednu uspořádali již tradiční hojně navštívený vinařský ples s bohatou tombolou. O velikonocích uskutečnili místní výstavu přírodních vín. Celkem 20 čtyřčlenných komisí hodnotilo 320 vzorků vín místních vinařů a 120 vzorků vinařů z blízkého okolí. Vystavená vína byla jakostní a byla velmi dobře hodnocena. K dobré pohodě jim vyhrávala cimbálová muzika z Mistřína. Další akcí bylo zajištění vystoupení souboru “Slovácko” se svými zpěváky a sólisty v šidlenském areálu. Jako host vystoupil Jožka Černý, pořad provázel Jožka Pavlíček, vypravěč z Kunovic.

V srpnu se konala členská informativní schůze, kde zajistili hlídání dozrávajících hroznů ve vinicích. Zde měli členové organizace možnost zajistit si sadbový a výsadbový materiál i potřebné množství cukru. Svým členům rozprodali celkem 376 q hnojiv a chemikálií za 11.400 Kčs, 38 ks révových sazenic na podsadbu, 60 q cukru na doslazení moštů a 140 q sadbových brambor. Výkupně odevzdali jen 70 q okurek nakladaček.

Věnují se i mládeži. Byl vytvořen jedenáctičlenný kroužek mladých vinařů a zahrádkářů. Úspěšně plní rovněž své závazky na úseku veřejně prospěšné práce na akcích “Z”. Odpracovali na investiční části akce “Z” 400 hodin, v neinvestiční 3.100 včetně úpravy parků a na zlepšování životního prostředí, při špičkových zemědělských pracích 845 hodin a při sklizni ovoce 245 brigádnických hodin. Zúčastnili se okresní výstavy ovoce a zeleniny v Kyjově se 48 vzorky.

Chovatelé

ZO Svazu chovatelů drobného zvířectva má několik odborů:

Odbor králíků má 23 chovatelů. Chovají 144 ks králíků 12 plemen

Odbor drůbeže čítá 18 chovatelů. Odchovali celkem 188 ks drůbeže velké i zakrslé 102 plemen. Okroužkováno bylo 220 kuřat. Na místní výstavě se zúčastnili s 30 ks drůbeže velké, zakrslé i vodní.

Odbor holubů má 8 chovatelů. Odchovali celkem 164 ks 8 plemen. Okroužkovali 100 ks mláďat, vystavili 30 ks.

Odbor exotů má 7 chovatelů. Chovají 103 ks exotů a kanárů, okroužkovali 30 ks.

Členové organizace pořádali výstavu drobného zvířectva v obci. Bylo vystaveno: 160 ks králíků 26 plemen, 70 ks drůbeže velké, zakrslé i vodní, 55 ks holubů 12 plemen. Výstava se těšila zájmu místních i přespolních návštěvníků.

Pro své členy uspořádali dva zájezdy – na výstavu mláďat králíků do Hlinska a na výstavu drobného zvířectva do Brna. Na svých akcích odpracovali členové organizace 500 brigádnických hodin.

Myslivci

Myslivecké sdružení Rozvoj Milotice mělo ke konci roku 1986 49 členů a hospodaří na 2.552 ha půdy. Klimatické podmínky pro zvěř byly vcelku příznivé. Projevilo se to zejména u bažantů z divokého chovu, kde se stavy zlepšily. U zaječí zvěře došlo ve srovnání s předcházejícím rokem k poklesu odlovu. Klesající stavy zajíců se nedaří zastavit. Slabé stavy v honitbě jsou na Vacenovsku, ale i úseky na katastru Milotic vykazují pokles. U koroptví je početní stav kritický, odhadlo se na 60 ks. Pokud nepřijde k radikálnímu opatření v ochraně životního prostředí a omezení chemizace, koroptve asi brzy z honitby vymizí.

Sdružení už několik let nakupovalo káčata z polodivokého chovu a odchovalo je na rybníce. V roce 1986 nakoupili 500 káčat a odlovili 219 ks dospělé zvěře. Chtějí vyzkoušet časově i prostorově jiný způsob krmení, aby se zvýšila jejich plachost a létavost. Odloveno bylo jen 6 králíků, zvěř srnčí se udržuje již několik let na stejné výši asi 62 ks. Odstřelili 25 ks. Od podzimu roku 1985 je v bažantnici jelen viržinský. Původní dovezený počet se zvýšil na 9 ks. Jeden jelen byl dovezen z Jasenné, další 2 ks dovezeny z Finska.

Krmivo pro zvěř získávají z vlastních políček, pozadkové obilí od čističek, pro srnčí, jelení a zaječí zvěř je dostatek jeteliny. Úspěšný chov vyžaduje soustavně o zvěř pečovat a pravidelně krmit. K tomu jim slouží 34 zásypů, 10 krmelců a 25 krmelečků.

 

Plán a odlov zvěře v roce 1986, dodávka zvěřiny

 

odstřel:

plán

skutečnost

úhyn

dodávka

- srnčí

31 ks

25 ks

4 ks

107 kg

- bažant

220 ks

239 ks

-

44 ks

- zajíc

250 ks

197 ks

-

85 ks

- kačena

-

219 ks

-

-

odchyt:

       

- zajíc

50 ks

16 ks

-

16 ksSD Jednotě v Hodoníně dodali pro zásobování 469 kg zvěřiny. Aktivita členů sdružení z hlediska splnění závazků byla dobrá. Odpracovali: při ořezu stromů, sklizni sena, vázání vinice a sběru cukrovky 240 hodin, pro JZD Rozvoj a na akcích MNV 342 hodin, pro lesy 70 hodin. Členové sdružení odpracovali 540 hodin na melioračních pracích, pro myslivost na vlastních akcích 4.386 hodin. Vysázeli 520 ks topolů za rybníkem.

Činnost mysliveckého sdružení probíhá ve stále složitějších podmínkách. Jsou to zejména nepříznivé faktory v chovu hlavních druhů lovné zvěře i stále se zvyšující materiální a finanční náklady a celkově mírné stavy drobné zvěře.

Myslivci patří už hezkou řádku let k nejaktivnějším organizacím Národní fronty a prokazují to celkovými výsledky. Sdružení se stalo nedílnou součástí politického, společenského a kulturního života naší obce.

Požárníci

ZO Svazu požární ochrany patří mezi čilé organizace, které odvedou ve prospěch společnosti pěkný kus práce. Stav členské základny se snížil, 3 členové zemřeli. Organizace má v současné době 51 členů, z toho 4 ženy – předseda PhDr. J. Krist.

Ve své činnosti se řídí plánem ZO SPO na rok 1986 schváleným výroční členskou schůzí. Organizace byla zapojena do plnění podmínek Výcvikového roku. Za tím účelem probíhalo školení členské základny, je do něj zapojeno 17 členů.

V rámci své činnosti uspořádali námětové cvičení zaměřené na objekty státního zámku v Miloticích. Nezapomínají ani na sport. Družstvo mužů se účastnilo sportovní soutěže požárních družstev okrsku ve Skoronicích. Velitel získal odznak “Vzorný požárník 2. stupně”.

Na úseku preventivní činnosti členové organizace provedli 330 prohlídek obytných budov a 16 provozoven. Na farmě SZL vykonali předžňovou i následnou prohlídku a celkem 6 rozhlasových relací.

Na úseku politickovýchovné a kulturní činnosti uspořádali 4 ideově-výchovné přednášky pro své členy, 2 besedy o požární ochraně s občany a 2 s mládeží. Pro své členy uskutečnili zájezd. Své zástupce vyslali na “Hovory s mládeží”. V rámci kulturní činnosti byly uspořádány 2 taneční zábavy. Na úseku společensky prospěšné činnosti v rámci plnění programu Národní fronty odpracovali na investičních pracích pouze 12 hodin. Na neinvestičních akcích a zvelebování životního prostředí to bylo 205 hodin. Při údržbě požární techniky bylo odpracováno 290 hodin. Odevzdali 9.279 kg starého železa. Na vlastních akcích mimo údržbu požární techniky odpracovali celkem 993 hodin.

Spolupráce s místním, národním výborem je dobrá. Průběžně jsou připravovány podklady k projednávání celkového stavu požární ochrany v obci.

Tělovýchovná jednota Družstevník

Místní organizace má 3 oddíly: oddíl kopané, stolního tenisu a začínající.

Ve své politickovýchovné činnosti organizace uspořádala přednášku o pravidlech kopané a přestupcích diváků i hráčů s dopadem na tělovýchovnou jednotu.

V únoru uspořádali maškarní ples sportovců. Během roku zorganizovali:

- výběrový turnaj nejmladších žáků, adeptů pro kopanou a tenis
- turnaj dospělých v kopané s družebním závodem Metro Praha
- turnaj v sálovém sportu nohejbalu
- 50 přátelských zápasů v kopané s mužstvy mladších a starších žáků, dorostu a I. a II. mužstva

Splnili také svůj socialistický závazek. Odpracovali celkem 1.900 brigádnických hodin, překročili jej o 100 hodin, nasbírali 90 t železa, při špičkových pracích v zemědělství odpracovali 200 hodin.

Svojí prací se podíleli i na výstavbě sportovního areálu, jeho údržbě a rekonstrukci, rozšířili dětský kout o houpačku, zhotovili 2 přístřešky pro sklad nářadí pod schodišti na tribunu, pomáhali při instalaci elektrického vedení. Klubovnu na hřišti vybavili sektorovým nábytkem z prostředků ČSTV. Slouží jako reprezentační objekt pro oddíl kopané. Oddíl stolního tenisu odpracoval 100 hodin při opravách svého sportovního zařízení. Nejúspěšnějším oddílem byl oddíl mladších žáků. V roce 1986 vybojovali titul přeborníka v okrese.

Svaz československo-sovětského přátelství

MO SČSP je organizací početnou. Její členové přispívají svojí dobrou prací k naplňování cílů volebního programu NF i k plnění úkolů Jednotného plánu kulturní, výchovné a branné činnosti za rok 1986. Jejich hlavním úkolem zůstane snaha po naplňování usnesení XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a řešení úkolů dalšího rozvoje československo-sovětského přátelství, ale hlavně internacionální výchova občanů zejména mládeže.

Na úseku politicko-organizátorské práce se členové místní organizace scházeli na pravidelných výborových a členských schůzích za předsednictví Svatoslavy Ježkové, která řídila činnost organizace podle stanoveného plánu práce.

Organizace přispěla svojí aktivní prací k plnění plánu na úseku výchovné a zájmové činnosti. V roce 1986 se členové organizace zaměřili na stálé upevňování internacionálních vztahů se Sovětským svazem a na aktivní práci pro naši společnost.

Na úseku spolupráce s místním národním výborem a MV Národní fronty měli uzavřenou dohodu, kterou plnili na akcích “Z” investičního i neinvestičního charakteru. Odpracovali značný počet brigádnických hodin na budování kanalizace, ale hlavně na budování a úpravě parčíku naproti Čížkových.

Na úseku plnění jednotného plánu kulturně výchovné činnosti se členové organizace aktivně podíleli na všech pořádaných akcích, zejména na oslavách Vítězného února, “Hovorech s mládeží”, májových oslavách, ale hlavně na organizace oslav Měsíce československo-sovětského přátelství.

Hlavním posláním MO SČSP bylo navazovat družební styky místních občanů s občany Sovětského svazu. V roce 1986 hostili sovětské občany, seznámili je s pamětihodnostmi našeho okresu. Mimoto mnozí udržují pravidelnou korespondenci s občany různých oblastí Sovětského svazu.

Na úseku ideologické činnosti věnují značnou pozornost Leninským subotnikům. Pravidelně sledují úspěchy “přestavby” v Sovětském svazu a hlavně mírové snahy jejich představitelů o udržení celosvětového míru.

 


Kultura


Jako jeden z hlavních úkolů při budování socialistické společnosti vytýčený XVII. sjezdem Komunistické strany Československa je úkol prohlubování kulturní politiky a rozšiřování kultury mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. Vytvořily se nové podmínky pro zintenzivnění procesu socialistické kulturní revoluce.

Za účelem koordinace kulturně výchovného působení byl rozpracován Jednotný plán kulturní, tělovýchovné a branné činnosti v součinnosti všech složek Národní fronty. Plán byl sestaven podle směrů činnosti a to: mimoškolní výchovy a vzdělávání, zájmové umělecké činnosti, společenské zábavy a politicko-organizátorské práce.

V rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání se uskutečnily:

- oslavy Vítězného února
- v březnu tradiční oslava Mezinárodního dne žen s bohatým programem
- 17.4. pietní akt k osvobození Milotic
- prvomájový průvod
- oslavy 9. května Dne vítězství
- volby do zastupitelských sborů
- oslava Mezinárodního dne dětí s brannou hrou a divadelním představením
- v listopadu lampionový průvod k zahájení měsíce československo-sovětského přátelství
- veřejná schůze Komunistické strany Československa

Zejména přednášková činnost byla bohatá. Uskutečnili se na téma:

- Mezinárodní situace a volby do národních výborů pro mládež na “Hovorech s mládeží” – doplněné kvízem. Na toto téma proběhla přednáška i pro členy ZO SČSP a ZO ČSL. Současně bylo hovořeno o 27. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu a XVII. sjezdu Komunistické strany Československa
- Ochrana přírody a životní prostředí
- Vznik náboženství – uskutečněné pro mládež
- Školení řidičů I. a II. cyklu pořádané Svazarmem

Z odborných přednášek:

- Pravidla kopané pro členy TJ Družstevník
- Pěstování vinné révy a výroba vín pro členy ZO ČZS
- Chov drobného zvířectva pro chovatele

Místní lidová knihovna uspořádala řadu výstavek k významným politickým i kulturním výročím. Myslivecké sdružení Rozvoj ke Dni myslivosti, v září chovatelé výstavu drobného zvířectva.

Z dalších úspěšných akcí: 15.6.1986 okresní přehlídka dětských a mládežnických hudeb věnovaná bezpříspěvkovým dárcům krve okresu Hodonín. V září besedu s branci, v listopadu besedu s důchodci s pestrým programem. Zdařilé byly jarní i podzimní “Hovory s mládeží”.

V Klubu NV probíhal hudební kurs. V prvním pololetí dechových hudebních nástrojů, v září na strunné nástroje – housle, cimbál, kytaru a flétny.

K tomuto výčtu akcí je třeba počítat všechny akce Sboru pro občanské záležitosti ať už to byly sňatky nebo občanské pohřby, různá jubilea.

V rámci zájmové umělecké činnosti to byl nácvik divadelní hry “Tři v bytovém jádru” od Jana Makaria. Hru se členy divadelního souboru nastudoval režisér Jaroslav Neduchal ml. Hru uvedli mimo obec ještě v Ježově, Kostelci, Dubňanech, Ratíškovicích a na přehlídce divadelních ochotnických souborů v Čejkovicích. Nastudování bylo velmi dobře hodnoceno. Pro děti byla sehrána divadelní hra “O hloupém Honzovi a princezně Zlatovlásce”. S dětmi ji nacvičil F. Střítecký st. Oba režiséři byli hodnoceni na aktivu kulturních pracovníků ve Strážnici, kde obdrželi vyznamenání.

Národopisný soubor uvedl “o fašaňku” pořad pochovávání basy. Po mnoha letech vystupoval na Strážnických slavnostech 1986. Svým vystoupením se podílel i na Národopisném festivalu Milotice 1986. Členové souboru vystoupili v “Klenotnici” a také v hlavní pořadu. Na podzim se členové souboru podíleli na programu “hodů s věncem”.

Dechový soubor Františka Kundraty účinkoval téměř na všech akcích zájmové umělecké tvořivosti. V květnu převzal dechový soubor František Pavluš. Tento dechový soubor od listopadu vystupuje pod Sdruženým závodním klubem Elektrosvit Svatobořice-Mistřín.

Dechový soubor Františka Křižky přestal pracovat již v první polovině roku. V současné době nemáme v obci registrovanou dechovou hudbu.

Plesová sezóna byla zahájena 11. ledna 1986 plesem zahrádkářů. Následovalo pak 5 plesů organizací NF. 8. února oslavili “Fašaňk”. Celkem se uskutečnilo 18 akcí společenské zábavy. Úroveň u většiny akcí byla velmi dobrá, úroveň hudby kvalitní.

Na závěr je třeba konstatovat, že úkoly Jednotného plánu kulturní, tělovýchovné a branné činnosti za rok 1986 byly, až na malé drobnosti, splněny.

Mateřská škola I.

Nový školní rok na mateřské škole I. byl zahájen 3.9.1985. Bylo přijato 35 dětí. Provoz této mateřské školy je umístěn stále ve staré budově (102 let). K výuce je využíváno převážně místností v I. poschodí, které jsou slunné, suché a prostorné. V přízemí je umístěna jen šatna, jídelna a výdejna jídla.

Ve školním roce 1985-86 funkci ředitelky zastávala s. Slováčková, funkci učitelky s. J. Vodáková. Dále na škole působila Dobiášková Božena jako školnice a Pavlíčková Miroslava jako kuchařka.

Veškerá výchovná činnost byla zaměřena na prohloubení mravní výchovy dětí v oblasti uvědomělé kázně. Zvýšena byla rovněž spolupráce s rodiči dětí se špatnou výslovností, aby při přechodu dětí do předškolního oddělení byly závažné nedostatky odstraněny. Děti se zúčastnily předplaveckého výcviku po dobu 6 týdnů v krytém bazénu v Hodoníně.

Během roku byly provedeny některé opravy – úprava pískoviště, popraskané vodovodní potrubí, těsnění oken. Na pracích se podíleli členové rodičovského sdružení.

Mateřská škola II.

Mateřská škola II., umístěná v nové budově má dvě oddělení. Navštěvují ji děti nejmladší v počtu 28 a děti předškolního věku v počtu 33. Výchovná práce byla v roce 1985-86 zaměřena na světonázorovou výchovu. Velkou pozornost věnovaly s. vyučující výchově jazykové. Děti byly vedeny k péči o životní prostředí, podle svých schopností se podílely v péči o zahradu. Vhodnou formou jsou seznamovány se zásadami zdravotní výchovy. Děti se zúčastňují filmových a divadelních představení, měsíčně jsou pořádány zájezdy do Kyjova. Se svým programem vystupují na akcích Sboru pro občanské záležitosti, při vítání dětí do života i na oslavě MDŽ.

Ve školním roce 1985-86 působila na škole ve funkci ředitelky Ludmila Jestřábová a vyučující Bábíková Jana, Jurkovičová Taťána a Jüstellová Alena.

Škola byla vybavena novou shrnovací stěnou na rozdělení tříd pro skupinovou práci, dokončen byl plot kolem areálu školy.

Základní škola

Školní rok 1985-86 na základní škole byl zahájen slavnostním shromážděním žáků, učitelů a hostů před budovou školy. Ředitel uvítal přítomné a seznámil je se změnami v nastávajícím roce. Po zdravici hostů se všichni odebrali do tříd, vyslechli projev ministra školství, obdrželi učebnice a nové pomůcky. Školu v tomto roce navštěvovalo 399 žáků, na škole působili s. učitelé: L. Fridrichová, Soňa Březinová, Jiřina Prágrová, Karel Fiala, Jan Kuča, Andrej Miščík, Marcela Sojková, Elvíra Rybová, Alena Šupálková, Jana Pavloušková, Marie Hladilová, Vlasta Šmýdová, Helena Škarecká, Jan Luža, Jarmila Sedlaříková. Ve funkci ředitele školy Jaroslav Ježek, zástupce ředitele Drahomíra Brázdová. Vedoucí školní družiny Jarmila Zubalíková, pionýrskou skupinu vedla Jana Ševčíková.

Výchovná práce byla zaměřena na uplatňování efektivnějších metod a postupů ve vyučovacím procesu směřujícím k rozvoji tvořivosti, samostatnosti žáků a k využívání moderní techniky.

K významným výročím byly pořádány relace a shromáždění. Během roku se žáci školy zúčastnili soutěží, olympiád v jazyce českém, ruském, Pythagoriady, výtvarných a tělovýchovných soutěží.

Koncem března se konal XVII. sjezd KSČ. Ve dnech 22. a 23.5. proběhly volby do zastupitelských orgánů. Žáci i učitelé se podíleli na výzdobě, relacích, výstavkách i přímé účasti u voleb.

Výbor Sdružení rodičů a přátel školy pracoval pravidelně, snažil se pomoci škole při plnění náročných úkolů. Plenární schůze SRPŠ se uskutečnily dvě – v Miloticích a Vacenovicích.

Na škole byl zřízen světonázorový kroužek. Ve své činnosti se zaměřil na ateistickou výchovu a vytváření vědeckého světového názoru u žáků, vývoj a vznik života na Zemi Svou činnost doplňoval přednáškami a filmy. Na škole vyvíjel svou činnost kroužek tělesném výchovy, zdravotnický a branný.

Školní jídelna připravovala denně 310 obědů. Školní družina neměla pro svou práci vlastní místnost, byla umístěna v učebně.

Do pionýrské organizace bylo zapojeno 362 pionýrů a jisker v 16 oddílech a 3 zájmových útvarech. Procento organizovanosti činilo 91,2%. Z řad učitelů osm vykonávalo funkci vedoucího oddílu. Činnost pionýrské skupiny byla zaměřena na akce O prapor voroněžských pionýrů, na plnění podmínek celostátní hry “Vždy připraven”, na Timurovské hnutí. O prázdninách pořádala skupina letní pionýrský tábor.

V tomto školním roce se pokračovalo ve výstavbě stravovacího zařízení. Stavba měla být dokončena k 30.6.1986, což se neuskutečnilo. Předpokládá se, že budova bude dokončena v příštím roce.

Knihovna

V oblasti kulturně výchovné činnosti pracuje v obci i místní lidová knihovna. Její vedoucí Valíčková se stará o pravidelný provoz knihovny i o pěkné kulturní prostředí. Do místní knihovny dochází 206 čtenářů převážně z řad mládeže. V průběhu roku 1986 si vypůjčili 1.762 knih a 1.241 časopisů. Inventář knihovny se zvětšil o nových 322 knih jak naučných, tak i zábavných.

K významným politickým a kulturním událostem byly instalovány nástěnky a výstavky knih v počtu 87. Pro mládež byly uspořádány besedy na témata: “Kytice šeříků” ke 40. výročí osvobození, “Pohádky Boženy Němcové”, “Co je kniha”, “Zacházení s knihou” a další.

Státní zámek

Státní zámek Milotice navštívilo v roce 1986 celkem 26.880 návštěvníků, více než polovina to byli mladí lidé do 18 let. V porovnání s minulými roky stoupl zájem cizinců – 2.750. Byli to především hosté ze Sovětského svazu, NDR, Maďarska, Polska, ale i z Francie, NSR, Belgie, Itálie, USA, Peru, Kanady. Státní zámek získává popularitu především u odborníků. Tuto si získává častým natáčením televize a filmu v prostorách zámku. V roce 1986 to bylo dotáčení historického filmu “Alžbětin dvor” a na podzim, téměř na konci sezóny zde natáčela bratislavská televize pořad nazvaný “Omyl nie v operetke” za účasti předních sólistů bratislavských divadelních a operních scén.

Kulturně výchovná činnost pracovníků státního zámku byla v tomto roce zaměřena na hudební výchovu návštěvníků. Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem Hodonín a Lidovou školou umění Hodonín organizovali 11 hudebních akcí – převážně vážné hudby, kterou si s velkým zájmem poslechlo více než 3.000 návštěvníků.

Mimořádně významnou společenskou akcí bylo slavnostní vyhodnocení dárců krve plaketou MUDr. Jánského, které se zúčastnili představitelé politického a veřejného života okresu Hodonín a kraje. Také milovníci drobného zvířectva si přišli na své. MO Svazu chovatelů uspořádala v nádvoří zámku výstavu, kterou navštívilo přes 900 návštěvníků.

K památkovému objektu státního zámku patří také výrobní zahradnictví a odchovna dravců. Zahradnictví se zaobírá údržbou a obnovou parku a zahradnickou výrobou, která v roce 1986 představovala částku 525.602 Kčs. Odchovna dravců v průměru roku chovala asi 40 dravců sokolovitých, převážně rarohů, v umělých líhních odchovala více než 20 dravčích mláďat.

Státní zámek má i své problémy. Katastrofální vlhkost zámeckých budov je soustavným problémem odborníků, poněvadž zámek je postaven na bažinách, není izolován a jakýkoliv zvýšený stav vody následkem dešťů nebo sněhu během několika hodin se projeví v provlhlých stěnách. Lze doufat, že odborníci i tuto otázku vyřeší a že státní zámek bude zachován i pro příští generace. finanční náklady v roce 1986 činily celkem 691.073 Kčs.

 


Závěr

Přes všechny problémy a potíže můžeme rok 1986 hodnotit jako úspěšný. Vstoupili jsme jím to nového volebního období i prvého roku 8. pětiletky. Nové volební programy, které byly před volbami veřejně projednávány jsou chápány jako politický nástroj realizace záměrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Činnost místního národního výboru zasahuje prakticky do všech oblastí společenského dění v obci, a proto bylo cílem všech nově zvolených poslanců a funkcionářů dosáhnout maximální spokojenosti občanů. Že se jim to podařilo dokazují úspěchy, především dosažení 2. místa v socialistické soutěži národních výborů s finanční odměnou 20.000 Kčs a obdržení čestného uznání 3. stupně JM Krajského národního výboru s finanční odměnou 25.000 Kčs.

Pro zlepšení činnosti a konkrétní přístup k naplňování záměrů v oblasti ideově-výchovné práce se stal významným pomocníkem Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který zabezpečuje jednotné působení všech institucí a organizací a zahrnuje diferencovaně všechny vrstvy obyvatelstva. K jeho realizaci bylo v uplynulém období využíváno všech zdrojů a prostředků, jež jsou v oblasti kultury dostupné – Velmi důležitou formou masově politické práce byly i organizované agitační dny.

V roce 1986 pokračovala aktivita poslanců, složek NF i většiny občanů. Důkazem toho jsou uvedené výsledky v jednotlivých kapitolách za uplynulý rok. Plán akcí “Z” byl splněn a za to patří poděkování těm občanům, kteří se na této společné práci podíleli.

V oblasti kulturně výchovné činnosti byl kladen velký důraz na světonázorovou výchovu, na využití všech významných výročí a událostí roku. Byl uskutečněn velký počet akcí s dobrou úrovní. Důležité výchovné poslání naplňuje Sbor pro občanské záležitosti. Svým působením získal pevné postavení v systému formování socialistického způsobu života, vytváření a rozvíjení nových společenských tradic, stále aktivněji a kvalitněji pomáhá zabezpečovat záležitosti v životě občanů.

 

další rok