Navigace

Obsah

1985

Úvod


Rok 1985 byl pro nás rokem jubilejním. Oslavili jsme 40. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou. Již 40 let žijeme a budujeme v míru a je třeba, abychom i nadále vynakládali veškerou svoji snahu a um o zachování trvalého světového míru.

40. výročí osvobození bylo také dominantou veškerého politického a kulturního dění, které se promítlo do celé řady akcí zaměřených k tomuto výročí. Významné jubileum bylo také motivací pro převážnou většinu občanů naší vesnice k uzavírání osobních a kolektivních závazků zaměřených na splnění a překročení úkolů stanovených pro rok 1985.

Dá se konstatovat, že v podmínkách naší obce bylo dosaženo dobrých výsledků při naplňování volebního programu Národní fronty jak v oblasti politickovýchovné, politickoorganizátorské, tak i v oblasti výstavby.

Dík patří všem občanům, funkcionářům NF za jejich podíl na všech akcích, které pomohly splnit úkoly vyplývající pro naši obec z volebního programu Národní fronty. Jen tak mohlo být dosaženo řady úspěchů, o nichž pojednávají následující kapitoly.

 


Místní národní výbor

Rok 1985 byl pro naši veřejnost rokem významným Oslavili jsme v něm 40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje československého lidu a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Cíle stanovené XVI. sjezdem Komunistické strany Československa se staly pro místní národní výbor v 5. roce sedmého pětiletého plánu závazné v jeho budovatelské politickoorganizátorské a řídící činnosti. Společně se ZO KSČ a organizacemi Národní fronty docházelo v průběhu roku k naplňování hlavních úkolů volebního programu NF na létě 1981-1985.

Zpracovaný plán hlavních úkolů na rok 1985 byl v uplynulém roce pravidelně projednáván v radě MNV, na plenárních zasedáních a v organizaci KSČ na výborových, členských a veřejných schůzích. Velká pozornost byla věnována plánu hlavních úkolů na jednáních MV Národní fronty, kde šlo o splněn uzavřené celoobecního socialistického závazku na počest 40. výročí osvobození obce a vlasti Sovětskou armádou.

Místní národní výbor zůstal i v tomto roce ve svém složení i celkovém počtu poslanců nezměněn. Nezměnilo se ani složení komisí.

Při místním národním výboru pracují následující komise plenárního zasedání:

- komise školská a kulturní – předseda Jan Luža
- komise ochrany veřejného pořádku – předseda Prágr Jaroslav
- komise výstavby – předseda František Dobeš
- komise finanční – předsedkyně Jiřina Wágnerová
- komise sociální a zdravotní – předsedkyně Ludmila Jestřábová

Komise rady NV:

- komise MH, obchodu a služeb – předseda ing. Krist Jar.
- komise pro tělovýchovu a mládež – předseda Dobeš Ant.
- komise Sboru pro občanské záležitosti – předsedkyně Hladilová M.

Aktivy NV:

- aktiv pro životní prostředí – předseda Pijáček Ed.

Plenární zasedání se v průběhu roku 1985 konalo šestkrát, rada MNV zasedala 26x, jednotlivé komise zasedaly v průměru 12x v roce.

Dobrá organizátorská práce je podmíněna stálým stykem s občany. K tomuto mimo jiné přispívají i veřejné schůze, které jsou organizovány 2 krát v roce ve spolupráci s VO KSČ a MV NF. Skládání účtu poslanců je prováděno na plenárních zasedáních, výročních schůzích organizací Národní fronty, za kterou byl poslanec navržen.

Kladně byla hodnocena spolupráce s MV Národní fronty. Na společných zasedáních spolu s funkcionáři MNV a VO KSČ vyhodnocují společnou dohodu a stanoví další opatření pro naplňování plánu hlavních úkolů včetně uzavřených dohod s organizacemi Národní fronty a závazky občanů uzavřeným na pomoc při úpravě obce.

významná pozornost byla věnovaná oslavám 50. výročí osvobození obce, oslavám 1. máje, oslavám Slovenského národního povstání i Měsíce československo-sovětského přátelství. Nejlepším občanům byla udělena čestná uznání za angažovanou práci v obci.

Pro zlepšení činnosti a konkrétní přístup k naplňování záměrů v oblasti ideově-výchovné práce se stal významným pomocníkem Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který zabezpečuje jednotné působení všech institucí a organizací. K jeho realizaci bylo v uplynulém období využíváno všech zdrojů a prostředků, které jsou v oblasti kultury dostupné.

Plnění hlavních úkolů volebního programu v roce 1985 na úseku výstavby obce

V investiční části na úseku akce “Z” byla pozornost zaměřena na dobudování II. etapy kanalizace v úseku Kanál a rodinný domek Maňákových, kde byla vytvořena hodnota díla 327.000 Kčs. V přístavbě budovy MNV byla budovaná obřadní síň, hodnota díla 323.000 Kčs.

Na úseku neinvestiční části akce “Z” bylo zřízeno osvětlení v kulturním areálu “Šidleny”, kde byla vytvořena hodnota díla 190.000 Kčs.

Kolem silnice III. třídy směrem od kostela ke kulturnímu domu byla zahájena práce na budování chodníků včetně pokládání obrubníků.. Na chodníku v délce 200 m vytvořena hodnota díla 20.000 Kčs.

Dům služeb, který je před dokončením, bude zajišťovat rozšíření sklenářských služeb a výměnu propanbutanových lahví. Hodnota díla 90.000 Kčs. finanční náklady činily 45.000 Kčs, odpracováno bylo 750 brigádnických hodin.

V oblasti “Kanál” byla dodavatelsky vybudována kanalizace, započato bylo rovněž s budováním komunikace. Ukončena byla výstavba kioskové trafostanice včetně položení kabelu vysokého napětí.

V průběhu roku byla zajišťovaná práce na projektovém úkolu ZTV rodinných domků “Díly” pro elektrozávody.

Práce na výstavbě stravovacího zařízení ZŠ pokračovaly plynule. Stanovený termín k zahájení provozu je 1.9.1986.

Ve spolupráci s MNV Vacenovice byla zahájena výstavba vodojemu. Byl proveden přívod elektrické energie k vodojemu. Zhotovena byla podkladová betonová deska pod vodojem, v závěru roku zahájena montáž betonových prefabrikátů pro vlastní objekt vodojemu. Montáž provádí n.p. Ingstav Brno. Celkem bylo odpracováno 255 brigádnických hodin.

V průběhu roku bylo jednáno o zpracování projektové dokumentace na výměnu vytápění kulturního domu. Zpracovává se jednostupňový projekt, s jeho realizací se počítá v roce 1987.

V průběhu roku byla věnovaná maximální péče stavu chodníků i dalších veřejných komunikací včetně prostranství. Zprůjezdněna byla místní komunikace na trati Cihelny – Korábek.

Nepodařilo se zajistit přípravu a zahájení výstavby nákupního střediska. V závěru roku bylo započato s asanací objektů k přípravě staveniště.

Zbývá rovněž vybudovat parčík po asanaci rodinných domků Půčkových a Lupačových, dokončit parkovou úpravu u Svobodníkového včetně parku na návsi.

Nebyla zajištěna projekční příprava II. etapy kanalizace, nepodařilo se najít vhodné místo pro vytvoření nové skládky PDO.

Na úseku investiční části akce “Z” byla vytvořena hodnota díla 624.000 Kčs při finančních nákladech 414.000 Kčs. Bylo odpracováno 6.873 brigádnických hodin, z toho 3.200 hodin mládeží.

Na úseku neinvestiční části činila hodnota díla 791.000 Kčs při finančních nákladech 157.000 Kčs. Bylo odpracováno 88.164 brigádnických hodin, z toho 35.600 hodin mládeží.

Uzavřený socialistický závazek občanů a organizací NF na rok 1985 činil 73.523 hodin, odpracováno bylo celkem 95.037 hodin.

Naši občané se touto prací podíleli i na údržbě okrasných sadů a parků. V naší obci upravujeme 17.600 m2, dalších vybudovaných 4.190 m2 pásů. Vybudováno bylo dalších 800 m2 předzahrádek a ochranných zelených pásů a květinových záhonů, vysázeno bylo 95 okrasných keřů a růží, 220 ovocných stromů.

Uzavřený závazek byl nejen splněn, ale i překročen.

Činnost komisí NV

Na úseku komise ochrany veřejného pořádku:

V porovnání s minulým rokem dochází ke zlepšení výkonu státní správy. Pozornost byla věnovaná zejména kontrolní a vyhledávací činnosti. Šlo o dodržování zákona 3. 120 – zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvým, šoférům a podnapilým osobám. Členové komise spolupracovali se Svazarmem, PS – VB. Zvýšená pozornost byla ze strany činnosti komise věnovaná protipožární prevenci a požární ochraně.

Na úseku komise kulturní a školské:

Komise pravidelně hodnotila plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, činnost základní a mateřské školy, knihovny, kroniky a práce SPOZ. Přijímáním účinných opatření zejména při povolovacích řízeních a vydaných rozhodnutí byla dosažena vyšší kvalita práce komise. Významná pozornost v činnosti komise byla věnovaná i usnesení předsednictva vlády ČSR o využívání volného času dětí a mládeže. Významným pomocníkem veškeré politickovýchovné práce v obci se stává činnost agitačního střediska, zejména kolektivu názorné agitace, dobrou úroveň mají i rozhlasové relace.

Na úseku komise sociální a zdravotní:

Významná pozornost členů komise byla věnovaná dodržování hygienických předpisů v obci ve všech provozovnách Jednoty. Ve spolupráci s ČSČK byla zajišťovaná pečovatelská služba, všechny druhy zdravotních služeb včetně organizování dárcovství krve. Pravidelná dezinfekce veřejných studní zajišťuje občanům zdravotně nezávadnou vodu.

Na úseku komise finanční:

Pravidelná schůzová činnost této komise zajišťovala usnesení Rady ONV, MNV ve finanční disciplíně. Zvýšila se účinnost v kontrolní činnosti zejména ve vztahu k národnímu majetku. Komise zajišťovala kontrolu čerpání výdajů a jejich účelného využití u Klubu NV, SRPŠ, základní školy, mateřské školy a školní jídelny.

Na úseku komise místního hospodářství a cestovního ruchu:

U této komise došlo k podstatnému zlepšení kontrolní činnosti zejména v obchodní síti. Je sledovaná každá nezákonná činnost při prodejích na tanečních zábavách, zejména v letním období, kdy jsou pořádány taneční zábavy v přírodě. Během roku 1985 došlo k dalšímu rozšiřování služeb občanům na úseku dopravy. Byl zajištěn zvýšený stav popelnic a rozšířeny služby.

Na úseku komise pro tělovýchovu a mládež:

Slavnostním otevřením tělocvičny při základní škole se daří plnit jednotlivé úkoly plánu. Užitečnost stavby ocenili zvláště žáci a učitelé základní školy při nácviku spartakiády. Tělocvičnu navštěvovali i občané Milotic k nácviku spartakiádních skladeb. Ve své činnosti komise pravidelně hodnotí činnost VO SSM, PO SSM, TJ Družstevník a Svazarmu. Významnou pozornost komise věnovala organizaci nácviku jednotlivých spartakiádních skladeb. Za svoji činnost byli členové komise oceněni přijetím představiteli obce – VO KSČ, MNV, MV NF.

Aktiv pro životní prostředí:

Aktiv pro sledování životního prostředí v obci byl vytvořen v průběhu roku. Převzal úkoly stanovené plánem pro tvorbu a ochranu životního prostředí. Bylo zakoupeno strojní zařízení pro úpravu parků a sečení trávy.

Sbor pro občanské záležitosti

“Člověk člověku světlem by měl být…” Tato slova se Sbor pro občanské záležitosti snaží beze zbytku naplnit, a proto provází naše občany od kolébky až ke hrobu. Jeho členové prožívají radost společně s radostí jiných a cítí bolest s tím, kdo ji prožívá.

Ve sboru pracuje 11 členů a spolupracují aktivisté – recitátorky, varhanice, zpěvačky, fotograf, smuteční řečník. Při obřadech vystupují děti mateřské a základní školy.

Každoročně sbor pořádá řadu akcí – jako je vítání dětí do života, sňatky, přijetí nejlepších vycházejících žáků předsedou MNV, předávání občanských průkazů, setkání padesátiletých občanů a rodáků, besedu s důchodci, zlaté svatby, vzpomínku na zesnulé, občanské pohřby, pionýrské sliby, různé besedy, návštěvy v rodinách. Zasílá rovněž blahopřání k životním jubileím, výročím a svátkům, kondolence apod. Sbor se zapojuje do příprav oslav významných událostí. Nezapomíná ani na naše občany žijící nyní v domovech důchodců.

Kladně byla hodnocena dobrá ideová, kulturní a estetická úroveň občanských obřadů a všech akcí sboru. Prohloubila se spolupráce s Klubem MNV, základní školou a svazáky.

Obyvatelstvo

 

Počet obyvatel k 31.12.1985

1 827

932 žen

Počet narozených

45

23 žen

Počet zemřelých

24

13 žen

Přistěhovalo se

37

19 žen

Vystěhovalo se

39

21 žen

 

Na místním národním výboru v Miloticích bylo v roce 1985 uzavřeno 12 sňatků, mimo obec 12 sňatků. V obřadní síni MNV se 14.7.1985 konala zlatá svatba Neduchalových. Pan Jan Neduchal pracoval dlouhá léta jako poštovní doručovatel. Dne 9. září 1985 oslavili svoji zlatou svatbu – kameník Josef Neduchal a Anežka Neduchalová. 26.11.1985 se konala další zlatá svatba Františka a Marie Poláškových.

Služby

Úsek služeb je v současné době velmi citlivou oblastí ovlivňující zřetelně životní úroveň lidí. Na úseku obchodu jde hlavně o rovnoměrné zásobování obyvatelstva základními potravinami, ale i dalšími druhy zboží. Obchodní síť je v naší obci značně zastaralá a proto bude nutno ze strany funkcionářů vyvinout maximální úsilí pro realizaci výstavby nákupního střediska.

Zásobování

I se zásobováním jsou částečné potíže. Problémy se vyskytly při rozvozu základních potravin, chleba a bílého pečiva. Po delším jednání se podařilo zajistit dovoz bílého pečiva z Kyjova a chléb se i nadále přiváží z Hodonína.

Situace v zásobování masnými výrobky je poměrně dobrá. Sortiment uzenin je dodáván až na malé výjimky podle objednávek. Maso se také dováží v dostatečném množství, chybí však maso cenově nižší. Tyto druhy masa jsou přednostně dodávány organizacím veřejného a společného stravování.

Z důvodů plynulého zásobování všech provozoven naší obce a úrovně prodeje byla zřízena spotřebitelská rada při radě MNV. Činnost spotřebitelské rady je iniciativní, kontrolní a průzkumová. Zaměřuje se zejména na kontrolu dodržování prodejní doby, zásad poctivosti a kulturnosti při prodeji zboží, čistoty a hygieny v prodejnách, ve stravovacích místnostech, dodržování předpisů o prodeji alkoholických nápojů, úpravy prodejen a výkladních skříní, označování zboží a služeb cenami aj.

Na základě závěrů 6. plenárního zasedání ÚV KSČ se snaží i v naší obci o co možná největší rozšíření služeb. V současné době se provádí rekonstrukce rodinného domku Řihákových č. 136, kde se počítá se zřízením sklenářství, půjčovny plynových lahví, zde má být přesunuta i opravna obuvi.

Dopravu stavebního i jiného materiálu pro občany naší obce zabezpečuje nákladní doprava. Tato zajišťuje i dovoz stavebního materiálnu na akce “Z”, které provádí místní národní výbor. Byl zakoupen traktor Z 7011, je třeba k němu zakoupit mechanizační prostředky pro provádění polních prací.

Sběrna šatstva a prádla, elektrických spotřebičů je otevřena 3 dny v týdnu. Na tuto službu si občané již zvykli, sběrna je pravidelně navštěvována.

Mandlování je prováděno dva dny v týdnu. Tato provozovna je navštěvována nepravidelně. Největší zájem o mandlování je v období svátků.

Dámské krejčovství – službu zajišťuje 1 švadlena, která zdaleka nestačí pokrýt všechny požadavky.

Půjčování trubkového lešení – MH při MNV má zakoupenu sadu trubkového lešení včetně podlážek, které v průběhu roku zapůjčuje občanům.

Služby holičské a kadeřnické zabezpečuje v naší obci OPS Hodonín.

Opravu obuvy provádí pan Imrich. Provozovna je zastaralá, proto se zřizují nové prostory v rodinném domku č. 136.

Vývoz pevných domovních odpadků zajišťují Technické služby Kyjov. Odvoz je prováděn jednou týdně, vždy v úterý.

Služby občanům se provádějí jednak v provozovnách NV nebo i jednotlivě – občany řemeslníky, kteří si požádali o povolení řemeslnické činnosti místní národní výbor. Povolování se provádí podle zásad č. 154/82 sb. V letošním roce mělo svoji činnost povolenu 25 místních řemeslníků – 6 zedník, 3 stolaři, 3 pokrývači, 1 klempíř, 2 pánští krejčí, 2 dámské krejčové, 1 malíř, 1 instalatér, 3 řezníci, 1 hrobník, 1 opravář jízdních kol.

Životní prostředí

V obci pracuje aktiv pro životní prostředí. Činnost tohoto aktivu je značně obsáhlá. Jeho práce spočívá hlavně v péči o lidské zdraví, ovzduší a vodní zdroje. Všímá si všeho, co nás bezprostředně obklopuje. Zvýšená pozornost je věnovaná ochraně přírody v okolí rybníka a v trati “Horky”, kde je chráněná lokalita hlaváčku jarního. V obci členové aktivu sledují udržování veřejné zeleně a parčíků. Tyto jsou přiděleny jednotlivým složkám NF, které mají za úkol pečovat o svěřené plochy po celý rok. Aktiv se dále snaží o rozšíření zeleně zakládáním dalších ploch, vzniklých po asanaci starých domů.

Rozpočet MNV na rok 1985

 

Příjmy

Školní jídelny

305 000

Nájem od obyvatel

35 000

Poplatky - hřbitov

10 000

Daň zemědělská

80 000

Daň z příjmů obyvatel

4 000

Daň domovní

57 000

Správní poplatky

2 000

Poplatky ze psů

8 000

Místní poplatky

3 000

Dotace

1 856 000

Úhrn rozpočtových příjmů

2 360 000

 

Vydání

Školy

369 000

Školní jídelny

1 768 000

Vodní hospodářství

20 000

Kultura, knihovna, rozhlas

14 000

Požární ochrana

2 000

Správa NV

40 000

Péče o staré občany

10 000

Budovy ve správě NV

27 000

Hřbitov

15 000

Češtění ulic, osvětlení

95 000

Úhrn vydání

2 360 000

 

Zdravotní středisko

Zdejší zdravotní středisko slouží občanům Milotic, Vacenovic a Skoronic. Ošetření poskytuje obvodní, dětský a zubní lékař. Obec postrádá v posledních létech stálého obvodního lékaře. Poněvadž nemůže poskytnout byt, střídají se zde po 3 měsících mladí lékaři vykonávající praxi.

Dětská lékařka MUDr. Ludmila Kyněrová zde působí již třetím rokem. Provádí mimo běžné ordinace pravidelné prohlídky žáků. Zubní lékařka MUDr. Jana Šušáková dojíždí denně z Kyjova. Pravidelně 1x za týden se koná poradna pro matky a děti. Lékaři střediska spolupracují s organizací Československého Červeného kříže.

 


Kultura


V průběhu úspěšného plnění náročného programu budování rozvinuté socialistické společnosti vytýčeného XVI. sjezdem Komunistické strany Československa, se vytvořily nové podmínky pro zintenzivnění procesu socialistické kulturní revoluce v podobě většího objemu volného času pracujících a rostoucích možností působení hromadných sdělovacích prostředků. Ale přesto charakteristickým znakem se stal rozmach zájmové kulturní umělecké činnosti. Z tohoto pohledu vyplývají pro činnost kulturně výchovných zařízení národních výborů konkrétní úkoly. Za tím účelem byl zpracován Jednotný plán kulturně výchovné činnosti pro rok 1985. Na zpracování plánu se podíleli funkcionáři jednotlivých organizací Národní fronty, při čemž Klub NV tuto činnost koordinoval a podílel se na ní činností svých souborů.

Na úseku mimoškolní výchovy a vzdělávání se uskutečnily následující akce:

- oslava 37. výročí Vítězného února
- oslava 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
- oslava Mezinárodního dne žen
- oslava Svátku práce
- oslava Dne osvobození
- oslava Mezinárodního dne dětí
- oslava 68. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

Na všech těchto akcích se podílely svým programem soubory zájmové umělecké činnosti a některé složky Národní fronty.

Přednášky

Dalšími akcemi byly přednášky na téma: 40 let budování socialismu v naší vlasti doplněná kvízovou soutěží. Další přednášky na témata – “Ochrana životního prostředí”, “Ochrana zdraví”, “Pravidla kopané” byly určeny členům organizací Národní fronty. Pro mládež a svazáky pak byly pořádány besedy o knihách. Již tradičně byly doplněny výstavkami knih.

Těžištěm společenské zábavy byla plesová sezona. První ples uspořádali myslivci, po něm se konal ples Sdružení rodičů a přátel školy. Následovaly plesy JZD Rozvoj, ples požárníků, Českého svazu žen, TJ Družstevník. 16. února byl Fašaňk a po něm ples SSM.

Dá se konstatovat, že všechny akce proběhly bez rušivých momentů. Negativním jevem bylo nedostatek tepla, což se projevilo v celkové náladě a vedlo k vážným připomínkám.

Souborům zájmové umělecké tvořivosti se v letošním roce dařilo. Všechny byly zapojeny do akcí pořádaných Klubem MNV.

Divadelní soubor

Divadelní soubor nastudoval divadelní hru “Ženichové” pod vedením režiséra Jar. Neduchala ml. Hra byla v blízkém okolí 7x reprízovaná. Členové divadelního souboru se s ní předvedli na okresní přehlídce v Čejkovicích. Podařilo se také nacvičit dětské divadlo “Šípková Růženka”, uvedli je 4x. Hru nacvičil František Střítecký. Všechna představení byla hojně navštívena.

Dechové soubory se také zúčastňovaly mnoha akcí pořádaných složkami Národní fronty, hrály na oslavách, kulturních akcích a plesech.

V Klubu MNV probíhal již tradičně kurs dechových nástrojů. Ve hře na dechové nástroje se zdokonalovalo 25 dětí. I když výuka byla rozšířena o hru na bicí a strunné nástroje, dochází k určité stagnaci zájmu. Kurs bude nutno doplnit mladými zájemci ze ZŠ. Dechová hudba kursu Klubu MNV se podílela na několika společensko-politických akcích jako oslava Mezinárodního dne žen, oslav 40. výročí osvobození, vítání sovětských turistů aj. Ke 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byly zaměřeny všechny politické a kulturní akce.

Velkou společenskou událostí byla vlastní oslava osvobození Milotic spojená s otevřením nové tělocvičny. Předcházel jí pietní akt položení věnce k památníku obětí 2. světové války. Uskutečnil se v předvečer osvobození dne 17. dubna 1985.

Slavnostní shromáždění pořádané u příležitosti 40. výročí osvobození naší obce se konalo v neděli 21. dubna 1985 ve 14. hodin s následujícím programem:

13:45 koncert dechové hudby Klubu NV před budovou MNV
14:00 sraz všech účastníků u MNV
14:15 odchod k základní škole
14:30 slavnostní otevření tělocvičny
14:45 prohlídka tělocvičny a učeben
15:15 odchod na kulturní dům
16:00 zahájení slavnostního shromáždění, projev předsedy ZO KSČ s. Šány J., předání čestných uznání, kulturní program

V průběhu kulturního pořadu si všichni přítomní prostřednictvím konferenciérů mohli zavzpomínat na uplynulých 40 let budování v naší obci.

Festival 1985

Velmi zdařilou akcí byl X. národopisný festival 1985. Poprvé se konal po dva dny. V sobotu se uskutečnil pořad s názvem “Klenotnice lidových zvyků, písní a obyčejů z Kyjovska”. V neděli 11. srpna 1985 program zahájil koncert mládežnické dechové hudby Kubu NV Milotice. V 15:00 hodin následoval pořad “Děti v létě” – pořad dětského folklóru. V 16:00 byl předveden hlavní pořad festivalu “Pracovní zvykosloví”. Na závěr vystoupil host festivalu francouzský soubor La CORDON AMARGUAIS z Nimes.

U příležitosti jubilejního ročníku byla udělena čestná uznání. Tradičně se konaly i dvojí hovory s mládeží – jarní ta téma “40. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje a budování socialismu v ČSSR. Podzimní téma “Zákonnost o manželství”. Jarní i podzimní “hovory” pokračovaly diskotékou a taneční zábavou pro mladé. Pozitivní roli při pořádání “hovorů” sehrává organizace SSM, jejíž členové tvoří vždy většinu účastníků.

Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen v předvečer 7. listopadu tradičním lampionovým průvodem organizovaným Národní frontou se žáky základní školy. Slavnostní shromáždění k 68. výročí VŘSR se konalo v základní škole. Význam Velké říjnové socialistické revoluce byl připomínán na všech schůzích organizací Národní fronty.

Součástí oslav Měsíce československo-sovětského přátelství bylo setkání se sovětskými turisty. Uskutečnilo se již v září. Hosté ze Sovětského svazu byli slavnostně přivítáni na nádvoří milotického zámku předsedou MNV s. J. Lungou. Prohlédli si interiér i zámecký park. Uctili rovněž památku obětí 2. světové války u pomníku padlých na návsi. Sovětští hosté projevili zájem o prohlídku obce. Uskutečnila se projížďka jednotlivými částmi obce. Následovala prohlídka nového kulturního areálu u Šidlen i návštěva vinných sklepů. Setkání s hosty bylo otevřené, srdečné.

Mezi posledními akcemi v listopadu se konaly již tradiční hody s početnou účastí krojovaných. Celková činnost na kulturním domě byla poznamenaná letošní tuhou zimou. Muselo se hodně šetřit naftou. Musel být dokonce i na 14 dní zastaven provoz na kulturním domě. Nakonec díky pochopení MNV se problémy vyřešily.

Mateřská škola

Mateřská škola v Miloticích je umístěna ve dvou budovách. Do nové, moderní budovy chodí děti nejmladší a pětileté, které budou v následujícím roce navštěvovat 1. třídu základní školy. Ve staré budově, kterou v nejbližších létech čeká rozsáhlá rekonstrukce, jsou umístěny děti čtyřleté.

Výchovná práce se řídila danými úkoly v oblasti školství vydanými ministerstvem školství a okresním národním výborem. Jedním z hlavních úkolů je prosazování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce. Učitelský sbor a správní zaměstnanci se pečlivě starají o děti, snaží se zpestřovat jim denní režim, úzce spolupracují s rodiči. Děti mateřské školy se podílejí na kulturních programech ve Sboru pro občanské záležitosti, účinkují při oslavách.

Základní škola

Nový školní rok na zdejší základní škole byl zahájen 3. září 1984. Stalo se pěkným zvykem přivádění prvňáčků staršími pionýry na slavnostní shromáždění. Po slavnostním projevu odcházejí žáci do svých tříd, kde na lavicích mají připraveny školní pomůcky a učebnice. Školní obvod zůstává nezměněn. I. stupeň základní školy navštěvují žáci z Milotic, II. stupeň žáci z Milotic, Vacenovic a Skoronic.

Ve školním roce 1984-85 působili na zdejší škole: Soňa Březinová, Prágrová Jiř., Fiala K., Fridrichová L., Budík Josef., Ježková Svat., Miščík A., Pavloušková J. Hladilová M., Sedlaříková J., Sojková Marcela, Rybová E., Kuča J., Škarecká Helena, Šmídová Vl., Zubalíková Jar., Hajduchová Jana – pionýrská vedoucí, ředitel školy Jaroslav Ježek, Luža Jan – zástupce ředitele školy.

K 3.9.1984 nově na školu nastoupili: Sv. ježková, aprobace D, Z, On, v minulém roce pracovala na ZŠ ve Vacenovicích, Zubalíková Jar. s aprobací vychovatel-pracovník PO SSM a Hajduchová Jana, skupinová vedoucí, absolventka střední ekonomické školy. Na konci školního roku ze školy odešli – Budík Josef na zvláštní školu do Kyjova a Sv. Ježková na ZŠ Vacenovice.

V roce 1984-85 se vyučuje v 2. ročníku podle definitivních osnov. Žáci se učí podle nových učebnic, s. učitelé používají nové metodické materiály. Postupně budou definitivní osnovy zaváděny v dalších ročnících. Úkoly související s realizací nové koncepce se podařilo splnit dobře, učitelé školy se seznámili a v praxi realizovali nový obsah a pojetí výuky.

Výchovná činnost a ideově politická výchova byla motivována významnými výročími, především 40. výročím vyvrcholení národně osvobozeneckého boje a osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Byla uskutečněna slavnostní shromáždění žáků a učitelů školy ke Dni armády, výročí VŘSR, Měsíce přátelství, k výročí Vítězného února a k 40. výročí osvobození.

Dosahované vyučovací a výchovné výsledky jsou v průměru okresní normy. Počet vyznamenaných žáků 43, neprospěli 4 žáci. V chování žáků nedošlo k vážnějším přestupkům. Sníženou známkou z chování byli hodnoceni 4 žáci a to za neplnění základních povinností žáka. V chování našich žáků se však vyskytují nedostatky v jejich jednání mimo školu, v autobusech, na zastávkách, v úctě ke starším lidem, v jejich poměru k socialistickému vlastnictví a plnění dalších povinností žáka školy.

V oblasti tělesné a branné výchovy došlo k podstatnému zlepšení podmínek dobudováním a otevřením tělocvičny. Stěžejním úkolem letošního roku byl nácvik spartakiádních skladeb, které byly zvládnuty a hodnoceny velmi dobře, naši žáci se zúčastnili 2 okrskových spartakiád, místních spartakiád v Miloticích a Vacenovicích. Kromě nácviku spartakiádních skladeb byli žáci zapojeni do SHMP v kopané, Poháru československého rozhlasu. Úspěšně proběhl plavecký výcvik žáků 3. třídy a lyžařský výchovně výcvikový zájezd žáků 7. tříd. Žáci školy se zúčastnili branných závodů a soutěží.

Školní družina

Školní družinu navštěvuje 27 žáků – dětí zaměstnaných matek 1. a 3. ročníku. Vychovatelkou v družině byla J. Zubalíková.

Učitelé se svou prací podílí na politickém, kulturním a veřejném životě obce. Pracují jako poslanci, jsou členy komisí, jsou aktivními členy a funkcionáři různých organizací NF. Připravují kulturní programy k politickým oslavám v obci.

Školní stravovna připravuje průměrně 305 obědů denně pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek.

Úroveň SRPŠ se stále zlepšuje. Výbor se pravidelně schází a stále více se zajímá o výchovné problémy školy, značná je i jeho finanční pomoc.

Výstavba

V polovině prosince 1984 byla dána do užívání nová budova tělocvičny a školních dílen. Celkový náklad činil 2.800.000 Kčs. Slavnostně byla otevřena dne 21.4.1985 ke 40. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou za účasti zástupců OV KSČ, ONV v Hodoníně za účasti široké veřejnosti. Okresní stavební podnik v Kyjově pokračuje ve výstavbě stravovacího zařízení. V tomto roce byla provedena hrubá stavba budovy. Pokračuje zde brigádnická pomoc rodičů žáků organizovaná na každou sobotu za součinnosti školy, MNV a SRPŠ.

PO SSM

V pionýrské skupině ZŠ je organizováno 365 jisker a pionýrů. Z toho 64 jisker, 130 mladších pionýrů, 171 starších pionýrů. Pracovali v 15 oddílech a 1 zájmovém útvaru.

9 oddílů má všeobecné zaměření, 6 oddílů je zájmových. V uplynulém roce zastávalo funkci oddílových vedoucích 15 osob. 14 pionýrských pracovníků je z řad ZO SSM, 7 z řad učitelů.

Skupina pracuje podle celoročního plánu. Ve všech oddílech byla plněna 1. a 2. část výchovného systému PO SSM. Činnost skupiny byla motivována 40. výročím osvobození a XII. světovým festivalem mládeže v Moskvě. Pionýrské oddíly se zapojily do celostátní hry “Cestou ke svobodě a míru”. Předsedkyně SR je Hana Bábíčková, funkci skupinového vedoucího zastává J. Ševčíková – Hajduchová.

Zdravotní stav žáků a většiny učitelů byl až na běžná onemocnění dobrý. Školní lékařka MUDr. L. Kyněrová provádí pravidelné lékařské prohlídky žáků, zubní lékařka MUDr. J. Šušáková pravidelně kontroluje a pečuje o chrup žáků. Školu v letošním roce navštěvovalo 399 žáků, byli zařazeni do 12 tříd.

Knihovna

Místní lidovou knihovnu navštívilo v roce 1985 1.213 čtenářů. Stálých členů má 198, z toho 127 žáků, 71 ve věku od 15 až 19 let plus důchodců. V roce 1985 bylo vypůjčeno 5.997 knih a 1.073 časopisů. Do knižního fondu přibylo 285 nových titulů. Vedoucí knihovny uspořádala během roku 39 kulturně výchovných akcí – relací, 73 výstavek a 4 besedy. Nejvíce navštívená beseda byla provedena ke 40. výročí osvobození ČSSR o knize “Kytice šeříků”. Knihovna se může pochlubit pěkným prostředím. Je otevřena 2x týdně v pondělí a ve středu.

Zámek

Státní zámek Milotice navštívilo v roce 1985 celkem 25.433 návštěvníků. Za posledních 5 let to bylo celkem 135.882 návštěvníků. Podstatně stoupá návštěvnost z řad cizinců, za rok 1985 jich bylo téměř dva tisíce. Z význačných hostů to byli např. diplomati polského velvyslanectví, včetně samotného velvyslance s manželkou a ostatními diplomaty zastupitelského úřadu.

Během roku proběhlo v areálu zámku několik významných kulturních akcí, např. koncert pro čestné dárce krve, vystoupení pěveckých sborů, dvoudenní výstava drobného hospodářského zvířectva, která měla mezi návštěvníky velký ohlas.

V zámku se i v roce 1985 filmovalo Z významných filmů to byl slovenský historický film “Alžbětin dvůr”.

Ke stavebním úpravám nedošlo. Byly však restaurovány sochy na vstupním barokním mostě do zámeckého areálu.

 


Národní fronta


Úsilí občanů Milotic v roce 1985 bylo zaměřeno k dominantě roku 40. výročí osvobození obce a celé vlasti Sovětskou armádou. Ve zvýšené míře se všichni občané zúčastňovali akcí ať již politickovýchovných, kulturních či budovatelských v naší obci. Dokladem toho je nejen splnění, ale i překročení závazku uzavřeného na počest významného výročí. Činnost jednotlivých organizací sdružených v Národní frontě směřovala k plnění plánu, každá ve svém oboru působení i k plnění úkolů Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.

Komunistická strana Československa

ZO KSČ řídí sedmičlenný výbor, funkci předsedy zastává s. Jaromír Šána. Členské schůze se konaly měsíčně, členové výboru se scházeli 2x v měsíci. Během roku byly pořádány 2 veřejné schůze.

ZO KSČ jako vedoucí složka Národní fronty řídila a hodnotila práci složek a organizací v ní sdružených. Na své výroční schůzi hodnotila práci svou, kriticky a zásadově posoudili funkcionáři KSČ účinnost stranické práce a její vliv na všechno, co je důležité v naší obci pro její další rozvoj. Zhodnotili také dosažené výsledky ve všech oblastech stranického života. Bylo konstatováno, že došlo k dalšímu zkvalitnění stranické práce. Výsledky 7. pětiletky svědčí o tom, že zásluhou dobré organizátorské práce a poctivého úsilí pracujících bylo dosaženo řady pozitivních výsledků v realizaci hlavních úkolů plánu na rok 1985 hlavně v oblasti politickoorganizátorské, tak i v práci na zvelebení obce v akci “Z”.

Československá strana lidová

MO ČSL v Miloticích má 28 členů. Uskutečnilo se 5 členských schůzí, výbor se scházel nepravidelně. Na schůzích řešili plnění úkolů stanovených MV Národní fronty a místním národním výborem.

Hlavní akcí organizace bylo dokončení vodovodu na místním hřbitově včetně opravy márnice. Stanovený úkol splnili členové beze zbytku. Navíc zhotovili přístřešek pro konve, vývěsní skříňku, podíleli se také na vnitřních úpravách kostela. Na těchto pracích se podíleli většinou starší členové organizace. Odpracovali 354 hodin, na zvelebení obce, zahrádek, údržbu hřbitova a jeho okolí 1.472 hodin.

Členové organizace se zapojili i do divadelního kroužku, sehráli “Jedenácté přikázání”. Jsou členy také národopisného souboru. Ve Strážnici předvedli “dožínky”. Na národopisném festivalu v Miloticích pak část svatby. Podíleli se na “hodech”, hlavně v předvedení starých zvyků.

Jako odměnu uspořádal MNV pro členy souborů zájezd do Prahy, kde v Národním divadle shlédli představení “Z pohádky do pohádky”. Účastníci byli s dvoudenním zájezdem velmi spokojeni.

Požárníci

Základní organizace Svazu požární ochrany v Miloticích náleží mezi menší organizace sdružené v Národní frontě. Početní stav členské základny se za rok 1985 zvýšil ze 44 členů na 53, z toho jsou 3 ženy.

Na úseku preventivní činnosti se organizace aktivně podílela na ustavení prohlídkových skupin MNV a zabezpečila jejich proškolení. Bylo provedeno celkem 180 prohlídek obytných budov, 16 prohlídek drobných provozoven, předžňové prohlídky i relace do rozhlasu.

Na úseku represivní činnosti se 12 členů zapojilo do plnění podmínek Výcvikového roku. Členové organizace se zúčastnili soutěže ve Vlkoši a Ratíškovicích.

Stav techniky je dobrý, projevuje se však nedostatek některých automobilových součástek nutných k bezporuchovému chodu vozidla. Tři členové získali odznak Vzorného požárníka III. stupně a jeden Vzorného požárníka II. stupně.

Na úseku politickovýchovné a kulturní činnosti se konaly 4 ideově výchovné přednášky pro členy, 1 beseda s mládeží a 1 beseda s občany. Při plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti byl uspořádán požárnický ples a letní noc.

Organizaci se podařilo zapojit družstvo Mladých požárníků do soutěže “Plamen”. Členové odpracovali na úseku společensky prospěšné činnosti 212 hodin, při úpravě a údržbě požární techniky 155 hodin, při preventivních prohlídkách 110 hodin a při vlastních akcích kulturně výchovné činnosti 85 hodin. Dvěma členům byla v roce 1985 udělena pamětní medaile “Za věrnost 20 let”, 3 zasloužilí členové obdrželi čestná uznání při oslavách osvobození. Na okresní konferenci Svazu požární ochrany v Hodoníně byla naší organizaci udělena medaile “Za příkladnou práci”.

Svazarm

ZO Svazarmu má 160 členů, z toho 16 žen a 43 členů mladších 15 let. V organizaci pracují členové ve 4 odbornostech – střelectví, motorismu, kynologii a radistice.

Organizace velmi dobře reprezentují členové střeleckého kroužku, který má 2 družstva mužů, jedno družstvo žen a na základní škole 2 družstva žáků. Muži a ženy střílí z malorážek, žáci ze vzduchovek. V okresní lize se naše družstva umístila na 3. místě, ženy ve skupině C.

Kynologický klub má 32 členů. Scházejí se pravidelně i se svými čtyřnohými přáteli. Provedli školení psovodů, uspořádali pro ně zkoušky. Členové kroužku se velmi aktivně podíleli na akcích NF.

Radistický kroužek pracuje v místnostech základní školy. Členové kroužku se zúčastňovali akcí pořádaných okresním výborem. Jejich umístnění v soutěžích bylo velmi pěkné.

Nejvíce členů ZO Svazarmu sdružuje automotoklub. V současné době mají k dispozici pouze provizorně vybavenou dílnu. Na činnosti klubu se podílí i posádka BOAS, která se v letošním roce zúčastnila pouze jednoho závodu, a z toho důvodu klesla z krajského kola do okresního.

Funkcionáři Svazarmu uspořádali v lednu a únoru školení řidičů soukromých motorových vozidel. Ve spolupráci s Dohlížecím výborem jednoty uspořádali k Mezinárodnímu dni dětí v Horkách branný den. Seznámili děti s činností organizace, zorganizovali pro ně branné a sportovní soutěže.

V rámci akce Z odpracovali členové 170 hodin, na vlastních akcích – úpravě střelnice a kynologického areálu – přes 600 hodin. V nejbližší době by chtěli vybudovat kynologický areál a zmodernizovat střelnici.

Český svaz žen

ZO ČSŽ je známa svou bohatou činností, Hned počátkem roku se členky zapojily do akce “40 konkrétních činů”. vyhlášené OV ČSŽ ke 40. výročí osvobození. Na slavnostní schůzi obdržely ty nejaktivnější ženy čestná uznání MNV.

V březnu uspořádaly setkání tří generací se zakládajícími členkami rady žen a JZD. Zapojily se i do štafety Dukla – Bratislava – Praha. K tomuto účelu připravily krásně malovanou pozdravnou stuhu.

Členky MO ČSŽ jsou i členkami jiných organizací Národní fronty jako MO Českého svazu zahrádkářů, Československého Červeného kříže, MO Československo-sovětského přátelství i Sboru pro občanské záležitosti. Společně s ni i se zúčastňovaly přednášek na téma – “Pěstování pokojových květin”, Předmanželská poradna”, “Současná situace ve světě” aj. v rámci oslavy Mezinárodního dne žen navštívily členky výboru přestárlé ženy naší obce, nezapomněly ani na naše občanky v domovech důchodců. Z dalších akcí můžeme jmenovat: účast na soutěži pořádané OV ČSŽ “Malovaný džbánek”, na přehlídce ručních prací s názvem “Krása životu”, pomoc při výstavě vín, účast na besedě se sovětskými turisty. zahájily zájmový kroužek vyšívání na zdejší ZŠ. Pěknou akci zorganizovaly spolu s SSM – malování na chodníku. Zúčastnilo se jí na 60 dětí.

Členky organizace se podílely svou prací i na plnění volebního programu. Odpracovaly celkem 2.010 brigádnických hodin na úpravě parčíků, výsadbě zeleně, vysely 80 m2 trávníku. Odevzdaly 1.242 kg odpadových surovin, z toho 921 kg papíru, 321 kg textilu. V letošním roce měla organizace 134 členky.

Československý Červený kříž

MO ČSČK náleží mezi organizace aktivní. Záslužnou práci vykonávají na úseku dárcovství krve. V tomto roce získali 56 čestných dárců. Vyškolili 2 dobrovolné sestry, které získávaly praxi v kyjovské nemocnici. Mohou se pochlubit i dobrou spoluprací se školou. Každoročně se zde školí a soutěží mladí zdravotníci.

Jako složka Národní fronty plní úkoly celoročního plánu. Podílejí se svou prací při úpravě životního prostředí zvláště pak okolí zdravotního střediska – pečují o parčík, stříhají živý plot, vysazují záhony. Získaly 2 pečovatelky, které se starají o přestárlé občany.

Členky organizace vykonávají službu při různých veřejných akcích – pochodech, průvodech, spartakiádě. Odevzdali 77 kg bezinek 360 kg papíru a 40 kg textilu. Členové se zúčastnili brigád v JZD při sběru rajčat a kukuřice. Svoji práci a činnost zveřejňují ve vývěsných skříňkách a rozhlasovými relacemi.

Svaz československo-sovětského přátelství

MO SČSP má 85 členů, kteří se pravidelně scházejí na svých členských a výborových schůzích. V politickovýchovné práci se zaměřili na plnění závěrů XVI. sjezdu KSČ, svými konkrétními činy aktivně a iniciativně přispívala k splnění hospodářských úkolů a volebního programu Národní fronty. Prohlubovali spolupráci s PO SSM a dalšími organizacemi NF.

Na svých schůzích, besedách a přednáškách objasňovala zásady sovětské mírové politiky a seznamovala členy s výsledky budování sovětské společnosti v ekonomice, vědě a kultuře. Organizace se podílela na rozvoji pracovní a společenské aktivity, pravidelně kontrolovala plnění uzavřené dohody s MNV.

V září přivítali v Miloticích sovětské turisty. Členové organizace připravili hostům ze Sovětského svazu pěkné přijetí, pohoštění a prostředí. Zdařilá byla i závěrečná beseda. U příležitosti Měsíce československo-sovětského přátelství byl uspořádán lampionový průvod obcí, oslava VŘSR a výstavka knih a časopisů.

Mladí členové se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci “Hovorů s mládeží”.

TJ Družstevník – oddíl kopané

V prvním pololetí sehráli hráči oddílu kopané 84 utkání, kterých se zúčastnilo 5 družstev v řádných soutěžích a jedno družstvo “starších pánů”. Velký úspěch v historii oddílu zaznamenali mladší žáci, kteří se stali přeborníkem okresu Hodonín pro sezonu 1985/86. naopak I. mužstvo po 11 letech, po úspěšných sezonách v krajské soutěži sestoupilo do soutěží okresních.

Členové oddílu v I. pololetí nasbírali 50 q kovového šrotu odpracovali 375 brigádnických hodin na úpravách kabin a stadionu. Dalších 200 hodin odpracovali na veřejně prospěšné práci.

Nová tělocvična sloužila žákům základní školy i obyvatelům ještě před jejím oficiálním otevřením, které se konalo 21.5.1985. Nacvičovaly se zde jednotlivé skladby spartakiády. Na ZŠ učitelé nacvičily 4 skladby, cvičily zde ženy i rodiče s dětmi. Jednotlivé skladby se líbily, zdařilý byl i nástup. Žáci i dospělí vystoupili s nacvičenými skladbami ve Veselí, Dubňanech, kyjově a Hodoníně. Tělocvičny využívají sportovci k tréninku, oddíl žen k pravidelnému cvičení.

Zahrádkáři

ZO Českého zahrádkářského svazu je organizací početnou i velmi čilou. V roce 1985 se zaměřili na maximální využívání zemědělské půdy pro sebezásobení zeleninou, ovocem a ostatními zemědělskými produkty. Stálou péči věnovali stávající zeleni v parčících a na veřejných prostranstvích. Dbali o ochranu životního prostředí, zaměřili se na zkrášlování ulic.

Začátkem února uspořádali vinařský ples, který se těšil velké účasti. Do tomboly se sešlo 50 cen, v “Šidlenském koutě” 50 vzorků vín. K tanci vyhrávala dechová kapela Klubu NV F. Křižky.

Koncem února se uskutečnila výroční členská schůze za účasti tajemníka OV ČSŽ z Hodonína, kde hodnotili svou celoroční práci. Pochlubit se mohli i dobrým umístěním v soutěži vyhlášené ÚV Českého svazu zahrádkářů. V rámci našeho okresu ze 45 přihlášených organizací získali 8. místo s odměnou 500 Kčs.

Společně s ZO ČSŽ uspořádali odborné přednášky pro vinaře, ovocnáře i květináře. Zorganizovali 2 zájezdy do Olomouce – jarní na Flóru a podzimní. Funkcionáři organizace nezapomínají ani na mladé. Svědčí o tom dobré umístění v soutěži pořádané OV ČZS pro mladé zahrádkáře do 25 let s názvem “Ukaž, co umíš”. V konkurenci 90ti účastníků se Jar. Neduchal umístil na 2. místě.

Vinaři přispívali svými vzorky vín na výstavy místní, v okolí i na výstavy vyšších stupňů, kde vzorky místních vinařů byly velmi dobře hodnoceny.

Pro výkup zeleniny byl rok 1985 velmi nepříznivý. Odnesly to okurky nakladačky. Bylo vykoupeno jen 700 kg. Porosty byly zničeny plísňovou chorobou. Ve srovnání s rokem 1983, kdy bylo vykoupeno skoro 53 t, byla letošní úroda minimální.

V rámci plnění závazku volebního programu NF členové organizace odpracovali: na investičních akcích Z 890 hodin, na neinvestičních akcích Z 1.680 hodin, na údržbě zeleně 3.790 hodin, při špičkových pracích 1.260 hodin. Podíleli se svou prací na budování chodníku na Zafáří a při úpravě kulturního areálu u Šidlen. Na úseku zásobování členů pěstitelskými potřebami včetně sadbového a výsadbového materiálu bylo zakoupeno za 162.493 Kčs potřeb, členům rozprodáno 145.323 Kčs.

 


Zemědělství

Rok 1985 nebyl pro Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj hospodářsky dobrý. Finanční ukazatel hospodaření, čistý zisk splnili na pouhých 60,12% to znamená, že na plánovaných 11.3000.000 zisku ve skutečnosti vytvořili pouze 6.794.000 Kčs.

Ve vnitropodnikovém hodnocení tvorby výsledků dle hospodářských středisek a výrobních úseků bylo zaznamenáno, že plánovaný hospodářský výsledek nedodržel úsek rostlinné výroby a to o 1.939.000 Kčs, úsek živočišné výroby zhoršil plán o 1.323.000 Kčs, provoz mechanizace o 229.000 Kčs, středisko výroby vína o 372.000 Kčs. Naproti tomu zlepšení hospodářského výsledku dosáhla střediska stavební činnosti o 38.000 a přidružená výroba o 607.000 Kčs, opravárenské dílny splnily výsledek na úrovni plánu.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba jako rozhodující úsek ekonomiky družstva z plánovaných 39.750.000 Kčs hrubé produkce vytvořila pouze 27.612.000 Kčs hrubé produkce, což představuje nesplnění o 12.138.000 Kčs. Hlavní záporné rozdíly vznikly u výroby hroznů (-6.027.000 hrubé produkce), cukrovka -863.000, nesplnili ani výrobu obilí o 917.000 Kčs v hrubé produkci. A tak hlavními plodinami, které zlepšovaly výrazně ukazatele proti plánu byla kukuřice zrnová, která dala v produkci navíc o 1.382.000 Kčs, ale také ředkvička s vysokou intenzitou zisku z hektaru a jež si zasluhuje trvalou pozornost.

Rok 1985 byl rokem mimořádných výkyvů klimatických podmínek a tyto se odrazily negativně na výsledcích celé rostlinné výroby. Od silných -30°C mrazů v lednu přes mokro a nápravy v srpnu až po sucho v září a říjnu, kdy prakticky ani nekáplo. Hodnotíme-li rok i s přihlédnutím na tyto problémy umocněné navíc poddolováním a propady půdy po těžbě uhlí, není bilancování rostlinné výroby příliš radostné. Již samotný nástup jarních prací byl zpožděn o dvacet dnů. Toto zpoždění dohnali, ale zpoždění vzniklé ve žních se již dohonit nedalo.

Obiloviny

 

 

plán ha

skutečnost v ha

pšenice ozimá

5,00

4,97

žito ozimé

3,40

2,97

ječmen jarní

4,70

4,05

celkem

4,82

4,62

 

Celkové plnění je pouze na 83,89% výroby i přes dosažení třetího nejlepšího výnosu v historii družstva. Podíl jednotlivých středisek je velmi rozdílný. Nejlepší plnění dosáhlo středisko Ratíškovice, největší výpadek je v Rohatci, kde vlivem záplav vylitím řeky Moravy je plnění jen 40%. Na středisku v Miloticích bylo dosaženo nejlepšího výnosu odrůdy Viginta 5,35 t/ha a pozemku U sýpky 47 ha byl výnos špatný vlivem špatného přezimování. V důsledku velkého zaplevelení chundelkou metlicí v ozimé pšenici na rozloze 18 ha a pýrem na pozemku “Nafta” – zde byl výnos pouze 3,8 t/ha.

Z jarních ječmenů byla nejlepší odrůda Bonus na pozemku slatiny za hřbitovem s výnosem 4,6 t. Žně jako takové vzhledem k nepříznivému počasí zvládnuty nebyly, nezvládli podmítku ani úklid slámy. Přes dobrý přístup kombajnérů ke sklizni, se na straně druhé zhoršil přístup pracovníků v úklidu slámy a podmítce. Za nezvládnuté práce bylo zavedeno kárné řízení s pracovníky na středisku 102 v Miloticích.

Řepka – z plánovaných ploch 240 ha byla sklizena včas s výnosem 2,3 t/ha. Plnění v tržbách na plán 2.200.000 je skutečnost 2.146.000, to je 97,5% z důvodu horšího zpeněžování. Družstvu schází posklizňová linka na snížení obsahu příměsí a nečistot. Je třeba vyzdvihnout středisko Milotice, kde bylo dosaženo nejlepšího průměrného výnosu ze

120 ha na Dílech 2,6 t/ha.

Kukuřice na zrno pěstovaná na 262 ha dopadla velmi dobře. Z plochy 34 ha merkantilu před zámkem bylo dosaženo 6,99 t/ha z plochy 228 ha osiv 3,84 t/ha. Na plán výroby 860 t bylo vyrobeno 1.155,4 t s výnosem 4,3 t/ha.

Cukrovka dopadla vůbec nejhůř za sledované období, rok 1985 byl nepříznivý pro pěstování této plodiny. Nejdříve přívalové deště zaplavily cukrovku, později větrná eroze poškodila porost. Druhé a třetí zásevy se podepsaly svým výnosem velmi negativně. Celkový výnos 24,5 t/ha je velmi nízký, naopak výnos skrajků byl lepší než výnos bulev 35 t/ha. Nejvyšší výnos byl u první seté cukrovky na středisku Milotice pod letištěm, 20 ha s výnosem 32,1 t/ha. Na plán 1.376.000 skutečnost 627.000 Kčs tj. 45,5%. S úhradou od Státní pojišťovny byl plán tržeb splněn.

Výroba objemných krmiv, zvláště kukuřice silážní nejvíce utrpěla zaplavením, na podzim pak velmi rychlým usycháním a snížením celkového objemu a hmoty. Nejvyšší výnos kukuřice silážní byl na středisku Milotice a sice 38,77 t/ha. Podmočení a záplavy se projevily i na plochách vojtěšek, pastvin a luk, kde je nejvyšší výpadek objemných krmiv.

Sady po krutých mrazech letošní zimy doznaly velkých problémů, které se projevily i v konečném efektu. U broskví došlo k silnému pomrznutí nejen květů, ale i celých stromů, Část sadu musela být vyklučena, což činí v souvislé ploše 6 ha a další výpadky stromů činí 2 ha. Řez v měsíci březnu až květnu byl velmi problematický a náročný. Sklizeno bylo 13 t, což je plnění 680 t tj. 1,9% na plán.

Vinice dosáhly nejkrutějšího zásahu vlivem mrazů. Úplně zničených hlav je víc než 24.000 ks, tj. 9 ha vinice. U dalších 17.200 ks hlav bylo nutno vypěstovat nové kmínky. Veškeré práce bylo nutno provádět ještě pečlivěji než u běžně plodných vinic. Výsledek letošního snažení ve výši sklizených 197 q z plochy 124 ha je nejhorší v historii vůbec.

Podstatně lepší je bilancování u zeleniny, i když i tato byla částečně poškozena větrnou erozí. Ředkvička, jejíž sklizeň započala ve foliácích již v dubnu, byla sklizena do 20.5. Vyprodukováno bylo 267 t na plán 200 t tj. 133%. Rajčata, u kterých byl plán 300 t, byla splněna ve výši 442 t, což je plnění 147%. V tržbách bylo dosaženo 1.027.000 Kčs na plán 693.000 Kčs plnění na 148%. Nemalou zásluhu na tomto výsledku mají pracovnice z Milotic, které pravidelně nastupovaly k okopávce i sběru rajčat na pozemku slatiny.

Pěstování karotky má v JZD už také svoji tradici. Sklizeň byla dokončena až v listopadu. Celková produkce 1.760 t na plán 1.665 t je plněna na 105,7%. Hlavním problémem u výroby zeleniny je zajištění odbytu. Na tuto činnost je vynakládáno ze strany pracovníků JZD velké úsilí, není však vždy korunováno úspěchem. Zelenina Brno jako odběratel není dost operativní, aby ji včas předisponovala na potřebná místa, takže se na poli často hromadí plody ať ředkvičky či mrkve a přesto města nejsou dost zásobena.

Živočišná výroba

Při hodnocení živočišné výroby jako celku můžeme výsledky dosažené v roce 1985 hodnotit celkem kladně. Dobře lze hodnotit výrobu mléka. Dojivost vzrostla oproti předešlému roku z 10,14 l na dojnici a den na 10,68 l, představuje v okresním žebříčku 10. místo ze 17 družstev. Dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku výroby drůbeže i výroby selat. Naopak nejsou spokojeni s výsledky výkrmu prasat.

Hlavním úsekem živočišné výroby zůstává chov skotu s výrobou mléka. Původní stanovený úkol ve výši 3.500.000 l byl ještě na úrovni plánování povýšen vstřícným plánem na 3.700.000 l.

I přes klady a minusy ovlivňující výrobu mléka bylo reálné daný úkol v mléce nejen splnit, ale při projednávání náhradních opatření ke krytí výpadku v rostlinné výrobě vlivem mrazů slíbit zvýšení výroby o 200.000 l, tj. na 3.900.000 l. Tento úkol také byl splněn v průběhu prosince a do konce roku dodáno 41.000 l navíc.

Největší podíl na splnění má farma mléčné výroby na středisku v Miloticích. Zde na plán 1.300.000 l mléka bylo dodáno 1.496.000 l, což představuje 115%. Porovnáme-li výrobu za poslední 2 roky, největší nárůst produkce je právě v Miloticích. Z celkového množství dodaného mléka bylo zařazeno 99,7% do I. jakostní třídy. V roce 1985 zaměřili pracovníci pozornost i na zvýšení tučnosti mléka. Byla vyhlášena i socialistická soutěž, ve které jedno z hlavních kriterií byla tučnost mléka a nárůst tučnosti oproti roku 1984.

Při hodnocení úkolů živočišné výroby je nutno zdůraznit, že předpokladem zdárného plnění úkolů, je dodržení plánovaných stavů skotu v průběhu celého roku. Stavy skotu jsou oproti plánu o 82 ks nižší. Na tomto snížení se podílí jednak nižší stavy vysokobřezích jalovic o 37 ks a především nižší stav dojnic – 62 ks. K těmto stavům došlo vybrakováním krav a dodáním na porážku, aby byl splněn nákup hovězího dobytka na konci roku. Zajištění reprodukce na úseku chovu skotu je podmíněno výsledky na úseku odchovu telat. V roce 1985 se na plán narození telat ve výši 1.178 ks narodilo 1.221 ks. Z narozených pak uhynulo či bylo konfiskováno jen 20 ks telat. Dosažené výsledky na úseku odchovu telat lze hodnotit kladně – plán narození telat byl překročen o 43 kusů. V rámci kooperace provádí JZD Rozvoj prodej desetidenních telat jaloviček do SZP Šardice a zástavového skotu do téhož podniku. Na plán prodeje 350 ks jaloviček jsme odprodali 377 ks a dále 10 ks býčků odprodali OS KPP Veselí n. Moravou do stáje kontroly výkrmnosti. Plánovaný prodej zástavového skotu ve výši 520 ks byl překročen o 9 ks.

Jedním z předpokladů dosahování dobrých výsledků v chovu skotu je pravidelná plodnost krav. Závazné pro JZD jsou i úkoly v dodávce hovězího masa pro JM PM. Tento úkol plní jen dodávkou vyřazených krav a negativní selekcí skotu. Celkový úkol představoval 223 t. Tento úkol je pro JZD závazný. Právě zde se v závěru roku potýkali s nemalými potížemi. Základní stádo dojnic je stále více prošlechtěné na mléčnou užitkovost 4.550 l mléka i více. Na druhé straně se vytrácí masná užitkovost červenostrakatého skotu. Průměrná váha dojnic se často pohybuje kolem 460 kg. Tato skutečnost se odrazila i v loňském roce, kdy v zájmu splnění masa museli vybrakovat o 62 ks krav více oproti plánu.

Chov prasat

Ve snaze o uzavřenou výrobu na úseku chovu prasat bylo snahou JZD získat vyšší výnos ve výrobě vepřového masa. Podmínkou pro splnění tohoto požadavku bylo dosáhnout denní přírůstky na úrovni průměru okresu tj. 0,56 až 0,58 kg na ks/den. Ve skutečnosti bylo dosaženo průměrného přírůstku 0,513 kg. S takovou úrovní výkrmu jakou prováděli v roce 1985 nemohou dál počítat.

Chov drůbeže

Zde byla ještě v roce 1986 hlavní výrobou produkce konzumních vajec. Ovšem již na úrovni plánování byl celoroční úkol v dodávce vajec snížen ze 4.700.000 na 4.400.000 kusů. Limitující pro produkci vajec bylo splnění tohoto celoročního úkolu v uvedené výši 4.400.000 kusů. Splněním tohoto úkolu byl i chov nosnic na produkci konzumních vajec v našem JZD zrušen.

 

Dosažená užitkovost za roky 7. pětiletky

 

Rok výroby

1981

1982

1983

1984

1985

Výroba ks/nosnici

274,3

221,9

227,6

289,7

294,4

 

Dalším úsekem chovu drůbeže je výkrm brojlerových kuřat a krůt. Výkrm probíhal vcelku bez větších problémů, až na zástav výkrmu krůt na farmě Milotice, kde zvýšený úhyn byl způsoben nekvalitní krmní směsí.

 

Celoroční úkol v dodávce drůbežího masa

 

 

plán (t)

plnění (t)

brojlerová kuřata

230

230

brojlerové krůty

80

89

celkem

310

319

 


Na úseku výkrmu drůbeže dosahujeme vcelku dobré výsledky. Tato výroba je již ustálená a kolektiv pracovníků ve výrobě je stálý a zkušený.

Přidružená výroba

Přidružená výroba při dodržení ukazatelů produktivity práce zajistila další nárůst objemu výkonů i zisku proti loňskému roku. V současné době pracuje na tomto úseku 85 osob. Nosným článkem výrobního programu zůstala výroba sterilizátorů, nově byla zařazena výroba kostkovaček kořenové zeleniny. Do provozu byla dána nově vybudovaná hala a tím dány předpoklady pro další rozvoj činnosti i celé přidružené výroby.

Úkoly v investiční výrobě byly vesměs splněny. Započali se stavbou sociálního zařízení v Ratíškovicích, pokračovali ve stavbě stravovacího zařízení, posklizňové linky na obiloviny, agrolaboratoř a téměř dokončili sklepní hospodářství “Sýpka” v Miloticích.

Mechanizace, opravárenství

U mobilní strojní techniky je družstvo vybaveno v odpovídající míře v nákladní autodopravě. Většina nákladních automobilů není starší než 4 léta a rovněž po stránce typového zastoupení je složení automobilového parku na odpovídající úrovni.

V oblasti traktorů je třeba provést obnovu traktorů typu Z 4011 a 5511. V družstvu mají 45% traktorů těchto typů. Tyto chtějí nahrazovat traktory s přední hnanou nápravou, nelépe typu 7245.

Neuspokojivá situace je ve vybavenosti mechanizace závěsným nářadím a to zejména na farmě Milotice. Zde je nedostatek závěsného nářadí a většina strojů je ve špatném technickém stavu.

Z nových technologií, které byly v letošním roce zavedeny a využity k balíkování sena a slámy Hestonem 5540 a svoz přívěsným samonakládacím vozíkem typu OMAS, skýtá záruku kvalitní práce a odpovídajícího výkonu. Další nově použitou technologií je pokusně zavedené ozařování osiva ozimé pšenice Ne He laserem. Přednosti této technologie mohou hodnotit až v roce 1986. Z výzkumných pokusů lze očekávat zvýšení výnosů obilovin o 5 až 30%.

Péče o pracující

Nemalá pozornost je věnovaná péči o pracující zvláště zlepšením sociálního prostředí na jednotlivých farmách a pracovištích. JZD vkládá do tohoto úseku z provozních prostředků každý rok 500.000 Kčs. Členové JZD jezdí na domácí a zahraniční rekreace, 15 členům je každoročně poskytnuta lázeňská léčba.

Družstevníci jsou spokojeni, zásadních problémů v oblasti péče o pracující v jednotném zemědělském družstvě nemají.

 


Počasí


Leden – první dekáda měsíce byla velmi chladná. Teploty se pohybovaly v průměru kolem -14°C. Ranní teploty od 6. do 10.1. -20°C. Ani přes den se příliš neoteplilo -15°C. 1. ledna napadlo 8 mm sněhu. Obzvlášť studený byl 7. leden -25°C. V druhé dekádě došlo k mírnému oteplení, průměrná teplota -7°C. Poslední dekáda byla nejteplejší. Průměr činil již 2°C. Noční teploty -3°C, denní nad 0°C. Ve druhé dekádě spadlo 12 mm sněhu třetí zůstala bez srážek.

Únor – první dva únorové dny zůstaly bez mrazu. Potom však teploty pozvolna klesaly opět do minusových hodnot, takže v posledním dnu dekády noční teplota klesla na -21°C, denní -10°C. První dekáda byla bez srážek. Druhá dekáda začala mrazy, ty trvaly do 22.2. Noční teploty -10°C, denní kolem -2°C. 23. února napadlo 10 mm sněhu, udržel se asi týden, takže se dalo lyžovat a sáňkovat. Koncem měsíce došlo k oteplení, noční teploty se pohybovaly kolem +1°C a denní 5°C. Průměr první dekády -2,4°C, druhé -9,8°C a třetí -0,5°C – tedy všechny průměrné teploty zůstaly pod nulou.

Březen – počátek měsíce byl ještě chladný, jako by tuhá zima nechtěla se vzdát vlády. Mrazy ustupovaly jen pozvolna. První dekáda začala srážkami 1.3. 5 mm. První 3 dny zůstaly teploty pod nulou, do konce měsíce se pohybovaly jen mírně kolem nuly. 5.3. napršelo 15 mm. V první dekádě činil průměr teplot +2,1°C, ve druhé dekádě teploty klesly opět pod nulu. Průměr druhé dekády činil jen +1,3°C. Ve 3 dekádě 2x napršelo 9 mm a 12 mm, teploty stouply na +5°C přes noc a +12°C přes den. Průměr třetí dekády činil 6,6°C.

Duben – v tomto měsíci již došlo k očekávanému oteplení. Teploty se pohybovaly nad nulou. V první dekádě činil průměr +12°C. Ranní teploty se pohybovaly kolem +10°C, denní 14°C. Druhá dekáda byla chladnější a deštivá. Noční teploty klesly na 2°C, denní se pohybovaly kolem 10°C. Průměr teplot byl 7,8°C. 4 dny byly sychravé a deštivé, napršelo však jen 9,9 mm. V poslední dekádě činila průměrná teplota 8°C. Konečně oschla půda natolik, že se dalo sázet a set.

Květen – průměrná teplota dosahovala 11,5°C a zvyšovala se postupně v 2. a 3 dekádě. Celý měsíc byl charakterizován pozvolným oteplováním. V prvním týdnu průměr teplot 16,7°C, v posledním již 18°C. V první dekádě 3x pršelo, spadlo celkem 22,9 mm. Druhá dekáda byla teplá, deštivá. Pršelo od 16.5. do 22.5. Celkem 49,2 mm. Ve třetí dekádě se noční teploty pohybovaly kolem 18°C, denní kolem 22°C. Poslední 3 dny pršelo – spadlo 19 mm.

Červen byl jedním z nejdeštivějších měsíců. Spadlo celkem 95,5 mm. Teploty velmi kolísaly. Průměrná teplota v první dekádě činila 16,6°C. Noční teploty se pohybovaly od 14 do 19°C, denní mírně nad 20°C. Pouze 3 dny první dekády nebyly deštivé. Průměr teplot druhé dekády 13,7°C, pršelo po všechny dny, ale srážky byly nízké. Ve 3. dekádě pršelo 6x, průměr teplot činil 15,7°C. měsíc červen ve srovnání s jinými léty byl chladnější a deštivější.

Červenec – počátek měsíce, celá 1. dekáda poměrně chladná. Průměr teplot 17,3°C, srážky 24 mm. V druhé dekádě průměrná teplota 21,3°C, srážky 38,1 mm, ve třetí průměrná teplota 20,3°C, srážky 17,8 mm. Ve druhé dekádě došlo k mírnému oteplení, pršelo 3x ale vydatně. Po 20.7. noční teploty neklesly pod 18°C, denní se zvýšily na 25°C. Pršelo 7x méně vydatně.

Srpen se svými 144,3 mm srážek byl nejdeštivějším měsícem roku, nejbohatším na srážky ze všech srpnů za minulých 5 let. Průměrná teplota měsíce byla jen 18,1°C. V první dekádě pršelo 7x, teploty se pohybovaly jen do 20°C. Od 10.8. do 20.8. došlo jen k mírnému oteplení, teploty ve dne vystoupily na 20°C. Ve 3. dekádě pršelo jen 2x, teploty však činily v průměru pouze 17,6°C.

Září – počátek měsíce, první dekáda pokračovala chladným, deštivým počasím. Pršelo 6 dní, spadlo 18 mm, průměrná teplota činila 12,6°C. Ve 2. dekádě došlo k poklesu ranních teplot z 15°C až na 5°C, denní se pohybovaly na 18°C, pršelo jen 1x – 0,8 mm. Ve 3. dekádě se teploty nezměnily, průměr zůstal 12,9°C. Vůbec nepršelo. Ve srovnání s jinými léty bylo září chladnější a sušší.

Říjen byl nejsušším měsícem celého roku. Pršelo jen 14.10. – 6 mm a 31.10. – 2,5 mm Tato skutečnost byla velmi nepříjemná zejména z hlediska obdělávání půdy a setí. Ozimy špatně vzcházely. Teplotně lze měsíc zařadit mezi měsíce chladnější. V první dekádě průměr teplot činil 13,3°C, teploty postupně klesaly. Ve druhé dekádě byl průměr pouze 6,2°C. Ve třetí dekádě teploty klesly pod nulu a objevovaly se noční mrazíky. Průměr teplot činil 3,7°C.

Listopad – počátek listopadu byl překvapivě teplý. Po studeném konci října došlo k oteplení až na 15°C, denní na 20°C. 8. a 9. listopadu pršelo. Ve druhé dekádě se teplé počasí ještě udrželo, k poklesu pod nulu vůbec nedošlo. Až ve třetí dekádě začala teplota klesat v noci na -5°C, přes den se pohybovala kolem 0°C. Srážky 105,5 mm.

Prosinec – počasí prvních prosincových dnů se podobalo poslední říjnové dekádě. Noční teploty byly mírně pod nulou, denní se pohybovaly nad nulou. Průměr činil 1,3°C. Ve druhé dekádě došlo k mírnému oteplení, teploty stouply na 0 a jen výjimečně klesaly. Průměr činil 2,3°C. 13. a 14.12. napadl sníh, který se však dlouho neudržel. Poslední prosincové dny byly již mrazivé. Noční teploty klesly na -6°C, denní na -2°C. Mrazy byly trvalé, nepolevily. Za celý měsíc spadlo 23 mm srážek.

 


Závěr

40. výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou bylo podnětem k dalšímu rozvoji iniciativy a aktivity práce ve prospěch společnosti je nejlepším vyjádřením úcty a vřelého vztahu odkazu bojovníkům za naši svobodu a socialistický dnešek.

Aktivita občanů byla především soustředěna v neinvestiční části akcí Z, kde se zaměřila na budování kanalizace, na budování a úpravu místních komunikací, na úpravu kulturního areálu u Šidlen. Z dalších akcí to byla – úprava prostoru “Korábku”, osvětlení kulturního areálu, rekonstrukce vykoupeného rodinného domu pro rozšíření služeb, oprava márnice, vybudování nové studny včetně rozvodů, oprava sedimentační nádrže v prostoru “Kanál” aj.

Velké hodnoty vznikly zásluhou dobrovolné práce při vytváření příznivějšího životního prostředí v obci a to úpravě stávajících parčíků a květinových záhonů, také zřizováním dalších zelených ploch po asanacích domů.

Čestně splnit daný závazek si vyžádalo velikého úsilí v politickoorganizátorské činnosti celého funkcionářského aktivu a všech orgánů místního národního výboru. Dokladem angažovanosti jsou výsledky, kterých bylo v roce 1985 dosaženo.

Pro zlepšení činnosti a konkrétní přístup k naplňování záměrů v oblasti ideově-výchovné práce se stal významným pomocníkem Jednotný plán kulturně výchovné oblasti. K jeho realizaci bylo v uplynulém období využíváno všech zdrojů a prostředků, jež jsou v oblasti kultury dostupné. Pozornost byla věnovaná úseku mimoškolní výchovy a vzdělávání občanů a mladé generace a to ve spolupráci s okresním výborem Socialistické akademie v Hodoníně. Uskutečňovány byly především přednášky zaměřené k ideově politické orientaci mládeže, důležitým úsekem bylo i pořádání přednášek k světonázorové výchově.

Úsek kulturně výchovné činnosti byl řízen radou Klubu NV, školskou a kulturní komisí. Kulturní akce zajišťované Klubem NV měly většinou velmi dobrou úroveň. Z nejvýznamnějších akcí to byly národopisné festivaly pořádané v kulturním areálu u Šidlen. Soubory Klubu NV se angažovaly při různých významných výročích.

V závěru je třeba zhodnotit i podíl agitačního střediska. Na dobré úrovni byla názorná agitace umístěná na návsi, rozhlasová rada, v neposlední míře i práce agitačního kolektivu.

Hlavní cíle stanovené na rok 1985 byly vcelku splněny. Nastalo zlepšení v podílu občanů na řešení problémů obce. Aktivita občanů se výrazně projevila v období oslav 40. výročí osvobození naší vlasti a obec jak na úseku politickovýchovné činnosti i v přístupu občanů ke společné veřejné práci při zvelebování obce. Dobrá byla spolupráce na přípravě a úrovni veřejných schůzí strany, na Hovorech s mládeží, na přípravě spartakiády, v kulturně politické činnosti Klubu NV i v otázkách sociální politiky.


 

další rok