Navigace

Obsah

1983

Úvod


Rok 1983 přinesl řadu významných výročí. Mezi nimi dominuje 35. výročí Vítězného února, k němuž se váže rozhodný nástup našeho lidu k budování socialismu. Pod vlivem Února se příznivě rozvíjí i naše kultura a umění.

Naše veřejnost vzpomněla 100. výročí znovuotevření Národního divadla. Celý rok byl věnován oslavě práce a vytrvalosti těch, kteří se zasloužili o vybudování prvního důstojného stánku našeho Národního divadla, kteří se zasloužili o rozkvět českého divadelnictví.

Zvláště významnou událostí roku, která se uskutečnila ve dnech 21. – 26. června v Praze, bylo Světové shromáždění za mír, život, proti jaderné válce. Do Československa přijeli představitelé mírových hnutí, organizací, skupin i jednotlivců, aby se bez ohledu na své politické a ideologické přesvědčení v širokém dialogu poradili, jak co nejúčinněji přispět k naplnění nejdůležitějšího úkolu dneška – zachování míru a tím i života na naší zemi. Všechen náš lid přijal odpovědně úkol hostitele účastníků Světového shromáždění. V přípravném období této významné události přispívali na Fond NF, uzavíral hodnotné závazky na plnění volebního programu ke zkrášlení obcí a měst. Byly pořádány besedy, přednášky, zasílány mírové rezoluce proti horečnému zbrojení.

Občané Milotic nezůstali ve své aktivitě pozadu. Odpovědná poctivá práce je hlavním přínosem k zajištění míru. Že si to naši občané uvědomují, dosvědčují výsledky vykonané práce. O ní pojednávají následující kapitoly.

 


Místní národní výbor

Cíle stanovené XVI. sjezdem Komunistické strany Československa se staly pro místní národní výbor v roce 1983 – třetím roce 7. pětiletého plánu závazné v jeho budovatelské politickoorganizátorské a řídící činnosti.

Spolu se ZO Komunistické strany Československa a organizacemi Národní fronty docházelo v průběhu roku k naplňování hlavních úkolů volebního programu na základě uzavřených závazků. Ve spolupráci s výborem ZO KSČ a předsednictvem NF i radou národního výboru se prováděla dvakrát v roce kontrola uzavřených závazků a dohod.

Důležitou součástí spolupráce je zavedení skládání účtů poslanců na plénech NV, veřejných schůzích, na výročních nebo členských schůzích organizací NF. Bez osobní zodpovědnosti, tvořivého přístupu poslanců k řešení zájmů a potřeb obyvatel není možno zkvalitnit práci volených orgánů.

Místní národní výbor zůstal ve svém složení i celkovém počtu poslanců nezměněn. Nezměnilo se ani složení komisí národního výboru. Při místním národním výboru pracuje 5 komisí pléna NV a to: komise výstavby, komise ochrany veřejného pořádku, komise finanční, komise sociální a zdravotní a komise školská a kulturní.

Dále jsou to komise rady NV a to: komise pro tělovýchovu a mládež, komise MH, služeb, obchodu a životního prostředí, komise Sboru pro občanské záležitosti, komise pro brannou výchovu a aktiv pro využití zemědělské půdy.

V politicko výchovné práci se udržela dobrá úroveň návštěvnosti i náplně projednávané problematiky v plénu NV, v radě i v komisích. Osvědčila se spolupráce složek Národní fronty s místním národním výborem i stálá kontrola jeho činnosti ve stranické organizaci.

V roce 1983 se uskutečnilo 6 plenárních zasedání s 83,8% účastí. Rada NV se v průběhu roku sešla 25x s účastí 90,66%.

Politickoorganizátorská práce

V socialistické soutěži NV v rámci okresu organizované v tomto roce na počest 35. výročí Vítězného února získal místní národní výbor z 58 možných bodů 50 a umístil se na 1. místě s odměnou 25.000 Kčs. Obdržel “Čestné uznání 3. stupně”.

Byly uskutečněny 2 veřejné schůze. Vznesené připomínky ze strany občanů byly evidovány, projednány, v mnohém byla zjednaná náprava. Škoda jen, že se stále nedaří zajistit větší účast občanů na těchto schůzích.

Velký důraz v roce 1983 byl kladen na rozvíjení světonázorové a ideové výchovy občanů, zejména mladé generace. Hlavním úkolem v této oblasti bylo cílevědomé vyhledávání a realizování nové formy světonázorové výchovy. Zvláště významnými akcemi v tomto směru byly jarní a podzimní “Hovory s mládeží”, kterých se zúčastnili funkcionáři národního výboru a složek Národní fronty, rovněž hovory uskutečněné na základní škole se žáky 7. a 8. třídy.

Výstavba obce

V akci “Z” v investiční části byla:

1. dobudovaná II. etapa kanalizace – I. část
2. pokračováno v dobudování vodoinstalace a elektroinstalace na hřbitově
3. ve spolupráci s JZD jako subdodavatele pro OSP Veselí, budováno základní technické vybavení v novém bytovém obvodě “Závistě”
4. uzavřena patronátní smlouva s Jihomoravskými doly o výstavbě hrubých staveb nákupního střediska na rok 1984
5. společně s odborem školství ONV prováděny kontrolní dny na dostavbě tělovýchovného a stravovacího zařízení při základní škole
6. připravován výkup pozemků pro výstavbu rodinných domků II. etapy, která bude řešit zástavbu obce v trati “Kanál”
7. pokračováno v projektové přípravě pro zahájení stavby vodovodu, která byla organizovaná ve spolupráci s NV Vacenovice
8. pokračováno v pracích na dobudování sportovní tribuny, která byla převedena do správy majetku TJ Družstevník
9. opravena střecha pošty

Nad stanovený plán hlavních úkolů byla vybudovaná dešťová kanalizace pro odvodnění státní silnice Milotice – Dubňany a postaveno sociální zařízení a sociální místnosti v hrubé stavbě v klubovém areálu “Šidleny”. Byla povolena výstavba 7 rodinných domků. Občané Milotic bydlí v 471 rodinném domu a 4 čtyřbytových jednotkách. Místní národní výbor má zpracovanou urbanisticko-architektonickou studii pro zástavbu řadových rodinných domků. Tato řeší zástavbu v počtu 104 rodinných domků a 3 čtyřbytovky.

Kulturně výchovná činnost

Kulturně výchovná činnost v obci je řízena kulturní a školskou komisí, která pravidelně hodnotí Jednotný plán kulturně výchovné činnosti včetně činnosti základní školy, mateřských škol, kroniky, knihovny a hlavního plánu masově politických akcí. Všechny úkoly roku 1983 na tomto úseku byly splněny.

Komise veřejného pořádku

Komise veřejného pořádku kromě běžných případů, které řeší, se v tomto roce zaměřila na dodržování zákona č. 120 o “Zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvým a podnapilým osobám”. Ve spolupráci se Svazarmem bylo prováděno školení řidičů. Členové komise pravidelně kontrolují dopravní značky a hodnotí stav místních komunikací. Nejsou doposud zcela spokojeni s čistotou a pořádkem v obci.

Sbor pro občanské záležitosti

Rok 1983 probíhal ve znamení 30. výročí založení Sboru pro občanské záležitosti. Jubilejní rok dal podnět k hodnocení činnosti sboru za uplynulá léta a umožnil poděkovat těm, kteří se na významné činnosti podílejí.

Slavnostní schůze se konala 27. května 1983 v krásném prostředí zámku za přítomnosti zakládajících a zasloužilých členů. Slavnostní schůze byli přítomni funkcionáři NV i organizací NF. 12 členů obdrželo čestné uznání rady místního národního výboru. Obohacením bylo vystoupení smyčcového kvarteta symfonického orchestru v Hodoníně.

V současné době pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti 11 členů. Spolupracuje s nimi fotograf, varhanice, ženský pěvecký sbor, smuteční řečník studentky středních škol a učilišť, žáci základní školy a děti mateřské školy. Hlavní těžiště práce sboru se přináší na soboty a neděle, kdy se uskutečňuje většina akcí. Sbor provází občany od kolébky až do hrobu. Nejradostnějším obřadem je vítání dětí do života. V roce 1983 bylo přivítáno v obřadní síni MNV 30 dětí. Každé dítě má založen pamětní list, obdrží malý dárek a matka kytičku. Bylo zde uzavřeno 12 sňatků a 1 zlatá svatba.

V průběhu roku 1983 byly vypraveny 3 občanské pohřby. S ostatními zemřelými občany se rozloučil smuteční řečník.

V rámci oslav osvobození naší vlasti Sovětskou armádou byly slavnostně předány občanské průkazy 15letým. V měsíci červnu přijali představitelé obce nejlepší pionýry a žáky vycházející školu. Ve stejném měsíci se sešli padesátníci.

Sbor pro občanské záležitosti pořádá mimo uvedené akce besedy s branci, s rodiči budoucích prvňáčků, v prosinci besedu s důchodci. Rozesílá pozvánky pro rodiče prvňáčků na zahájení školního roku, blahopřání občanům k významným výročím, novoroční pozdravy do domova důchodců, blahopřání k sňatku, kondolence, blahopřání k MDŽ, Dni učitelů. Členové sboru vykonali 45 návštěv v rodinách, osobně zvou na vítání dětí, navštěvují staré a nemocné občany. Několikrát navštívili nejstarší občanku paní Mrkývkovou. Velmi dobrou spolupráci má Sbor pro občanské záležitosti s ČSŽ, Klubem NV, ČSČK, SSM, JZD a Dolem Dukla.

Obyvatelstvo

 

Počet obyvatel k 31.12.1983

1 773

904 žen

Počet narozených

35

14 děvčat

Počet zemřelých

20

11 žen

Počet přistěhovaných

31

 

Počet odhlášených

39

 

 

V obřadní síni Místního národního výboru v Miloticích bylo v roce 1983 uzavřeno 12 sňatků, 15 bylo uzavřeno mimo obec. V lednu oslavili zlatou svatbu manželé Antošovi. Manželům Miléřovým bylo u příležitosti zlaté svatby zasláno blahopřání.

Dne 3. února 1983 zemřel Václav Báťa, dlouholetý funkcionář místního národního výboru. V dřívějších letech vykonával funkci tajemníka NV. 27. prosince 1983 zemřela zakládající členka JZD Františka Bystřická. Pracovala v jednotném zemědělském družstvě až do důchodu, vypomáhala i v dalších letech, pokud jí síly stačily.

Nehoda

Pádem z kola na silnici Milotice – Kyjov dne 12.7.1983 přišel o život Karel Kopřiva ve věku 18 let.

Finanční komise

Finanční komise kontrolovala rozpočet národního výboru, čerpání výdajů, jejich účelné využití i plnění příjmů. Svoji pozornost věnovala i organizacím podřízeným NV po stránce hospodaření – Klubu NV, Sdružení rodičů a přátel školy, základní, mateřské škole a jejich stravování i místnímu hospodářství.

Rozpočet NV na rok 1983

Příjmy

Školní jídelny

310 000

Nájem od obyvatel

10 000

Knihovna - poplatky

1 000

Poplatky - hřbitov

4 000

Nájem ze soc. sektoru

18 000

Daň zemědělská

60 000

Daň z příjmu obyvatel

3 000

Daň domovní

53 000

Správní poplatky

2 000

Poplatky ze psů

7 000

Místní poplatky

3 000

Jiné příjmy

27 000

Dotace

1 104 000

Úhrn příjmů

1 602 000

 

Vydání

Školy - základní i mateřská

1 140 000

Školní jídelny

289 000

Kultura, knihovna

15 000

Rozhlas

6 000

Požární útvar

2 000

Obřadní síň

3 000

Správa NV, poslanci

32 000

Péče o staré občany

10 000

Budovy ve správě NV

25 000

Veřejné osvětlení

30 000

Hřbitovní poplatky

20 000

Sady a parčíky

5 000

Čištění ulic a veřej. prostr.

25 000

Úhrn vydání

1 602 000

 

Komise místního hospodářství, obchodu a služeb obyvatelstvu

Tato komise zajišťovala plnění všech úkolů plánu na rok 1983 jako je starost o skládku PDO, kontrola životního prostředí a jeho dalšího zlepšování. Byla utvořena Spotřebitelská rada, která měla za úkol zlepšovat úroveň a hygienu prodejní sítě v obci.

Zásobování

Zásobování občanů obstarává prodejna smíšeného zboží, která je rozšířena o sortiment průmyslového zboží, samoobsluha a prodejna masa a uzenin. Občané jsou se službami prodejen spokojeni. Dobře zásobeny jsou také prodejna textilu a prodejna obuvi.

Všechny prodejny v naší obci zajišťuje spotřební družstvo Jednota Hodonín. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro výstavbu nákupního střediska. Jejím investorem je SD Jednota. Výstavba má být započata v roce 1984. Spotřební družstvo Jednota se podílí na zásobování provozovny pohostinství v budově kulturního domu a provozovny pohostinství na návsi, která je známa v okolí dobrou kuchyní. Její zaměstnanci připravují denně kolem 200 obědů pro zaměstnance závodů, důchodce a turistické zájezdy.

Služby

V Domě služeb jsou umístěny: sběrna elektrických spotřebičů, sběrna šatstva a prádla, holičství a kadeřnictví a mandlování prádla.

Občanům jsou poskytovány služby: doprava nákladním autem a traktorem, půjčování trubkového lešení ba stavebních mechanismů, dámské krejčovství, stříkání aut, stolařské práce, oprava obuvi, odvoz PDO, kominické práce.

Ve spolupráci s JZD zajišťuje místní hospodářství odvoz fekálií. Do budoucna uvažují rozšířit služby o zasklívací službu a panské krejčovství.

Organizace Svazu zahrádkářů poskytuje služby prodejem postřiků, hnojiv a částečně zahradnického nářadí.

Oblast vodního hospodářství

Místní národní výbor má zpracovanou studii na splaškovou kanalizaci obce, která se skládá ze čtyř etap. V současné době jsou vybudovány 2 etapy kanalizace a v roce 1983-1984 3. etapa. V roce 1986 by měla být kanalizace dobudována. Rovněž je zpracován projekt na vodovod, který má být vybudován do konce roku 1985. Občané jsou dosud zásobování vodou z vlastních zdrojů a ze studní veřejných.

Rybník

V naší obci je státní rybník, který obhospodařuje Státní rybářství Přerov. Jeho přední část je vymezena ke koupání a slouží občanům Milotic i širokého okolí k rekreaci. Součástí rybníka je chráněná rezervace rostlin a ptactva. Rovněž v trati “Horky” je chráněná přírodní rezervace.

Aktiv pro sledování nevyužité zemědělské půdy má na starosti zkvalitnění obdělání zemědělské půdy na plochách, které nejdou provádět mechanizací. Půda byla rozdělena mezi organizace Národní fronty, které ve spolupráci s jednotným zemědělským družstvem provedli rozdělení svým členům k obdělávání. Ve spolupráci se zahrádkáři je zajišťován pravidelně výkup všech přebytečných zemědělských produktů od občanů.

Zdravotní středisko

Lékaři a personál zdejšího zdravotnického střediska pečují o zdraví nejen místních občanů, ale i ze sousedních obcí Vacenovic a Skoronic. Působí zde Mudr. Zukal, dětská lékařka L. Kyněrová a zubní lékař Mudr. Chleborád J.

Dobrá je spolupráce lékařů a sester zdravotního střediska se zdravotní a sociální komisí NV i se členy skupiny ČSČK.

Naší obcí prochází státní silnice II. třídy – Kyjov – Hodonín, Milotice – Skoronice, Milotice – Dubňany a Milotice – Vacenovice. V obci je 5 autobusových zastávek. Doprava je zajišťována ČSAD.
 


Kultura


Klub NV

Klub NV – jako středisko veškeré kulturně výchovné činnosti v obci ve smyslu závěru zasedání ÚV Komunistické strany Československa v oblasti kulturní politiky a usnesení orgánů ONV zajišťuje plnění všech náročných úkolů ve všech oblastech života v obci, jež by byly vypracovány a stanoveny v konkrétních úkolech volebního programu NF včetně úseku kulturně výchovné práce. Veškerá kulturní činnost je rozpracována a zahrnuta v Jednotném plánu kulturně výchovné činnosti. Tento plán má jednoznačné poslání – sjednocovat výchovné působení složek NF při rozvoji kulturního života občanů.

Většina kulturních akcí je pořádána v kulturním domě, který má kapacitu 350 až 500 míst. Ke kulturnímu vyžití v přírodě patří i klubový areál u “Šidlen” vybudovaný v akci “Z”, zde jsou pořádány různé kulturní akce i takové, které mají charakter celookresního významu.

V kulturním zařízení Klubu NV pracuje kroužek divadelní, soubor písní a tanců, pěvecký kroužek Sboru pro občanské záležitosti, dětský recitační soubor, dětský pěvecký soubor, estrádní soubor, fotokroužek, dechová hudba, dětský dechový soubor a hudební kurs výuky na dechové nástroje. Při Klubu NV pracuje agitační kolektiv, stálé agitační středisko, knihovna a Sbor pro občanské záležitosti.

Jednotný plán kulturně výchovné činnosti pro rok 1983 se zabýval především zajištěním oslav významných kulturně politických výročí a státních svátků. Byly to zejména oslavy: 35. výročí Vítězného února, Mezinárodního dne žen, výročí osvobození Milotic RA, 1. máje, osvobození Československa v květnu 1945, oslava 66. výročí VŘSR a 61. výročí založení Svazu sovětských socialistických republik.

Na všech těchto oslavách se podílel Klub NV se svými soubory zájmové umělecké činnosti. Z průběhu činnosti souborů je zřejmé umělecké vyzrávání kolektivů, snaží se zkvalitňovat svůj repertoár i projev za pomoci odborných lektorů a poradců pracujících v kulturní činnosti.

Velká pozornost byla věnovaná naší mládeži jednak pořádáním vhodných tanečních zábav, diskoték, ale také iniciativě Socialistického svazu mládeže v pořádání “Hovorů s mládeží”, při nichž funkcionáři seznamovali mladou generaci s problémy na vesnici, s budováním v akcích “Z”. Snažili se získat je pro plnění náročných plánů a úkolů, objasňovali účastníkům úlohu KSČ, vysvětlovali vnitřní a zahraniční politiku Sovětského svazu.

Na základě směrnic z OK ONV k zásadám pořádání společenských zábav a zkulturnění pořádaných akcí byl omezen prodej alkoholických nápojů mladistvým. Zábavu pořádající organizace měly povinnost dbát u návštěvníků na vhodné oblečení a ustanovit dostatečný počet pořadatelů.

U mimoškolní výchovy a vzdělávání mládeže velmi dobrých výsledků dosáhl kurs hry na dechové nástroje. Dětská dechová hudba vyhrávala při předávání občanských průkazů. Na celostátní přehlídce dechových hudeb ve Rtyni měli velký úspěch. Celkové vystoupení našeho souboru bylo jak pro odbornou porotu, tak i pro obecenstvo překvapením.

Mladý dechový soubor Františka Kundraty ve spolupráci se členy estrádního souboru vystoupil na okresní konferenci SPOZ ve Strážnici a na přehlídce dechových hudeb v Mutěnicích. Všude naše soubory dobře hodnotili. Určitě nejvděčnější posluchače svého umění našli na “besedách s důchodci”, jak u nás v Miloticích, tak i v JZD Dub u Olomouce a JZD Plumlov.

Divadelní soubor nacvičil a v dubnu sehrál divadelní hru “Kolébak”, s kterou pak vystoupil v Kostelci, Žadovicích, Ježově a Dubňanech. Vyvrcholením činnosti souboru byla jeho účast na okresní přehlídce vesnických ochotnických divadel v Čejkovicích. Odbornou porotou byla práce souboru velmi dobře hodnocena.

Národopisný soubor věnoval pozornost v minulém roce hlavně nácviku vystoupení v rámci Slováckého roku v Kyjově. Během 3 dnů vystupoval ve 4 pořadech. Vystupovali mladí i staří ve vlastním programu i v programu komponovaném pracovníky Domu kultury v Kyjově. Vystoupení byla zdařilá, splnila očekávaný výsledek.

Sbor pro občanské záležitosti věnoval svou péči hlavně přípravě a zabezpečování občanských obřadů, jejich ideové, kulturní a estetické úrovni.

Na úseku propagačně agitační práce došlo ke konci roku ke změně vedoucího agitačního střediska.

Na závěr stručného hodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za rok 1983 můžeme konstatovat, že kulturně výchovná činnost v naší obci má dobrou úroveň, má neustále vzrůstající tendenci a to nejen v množství, ale i kvalitě pořádaných akcí.

Zámek

Státní zámek v Miloticích s rozsáhlým pečlivě udržovaným parkem a bažantnicí se těší stálé přízni návštěvníků. Oproti minulému roku stoupla návštěvnost o 40%. V roce 1983 jej přišlo shlédnout 31.006 návštěvníků, z toho bylo 1.827 cizinců – z Francie, Belgie, NDR, NSR, Anglie, Švédska, Holandska, USA, Kanady, Finska i z Peru.

Zámek sám slouží dnes nejen k potěšení tisíců návštěvníků, ale i k pořádání kulturních a politickovýchovných akcí. V uplynulém roce 1983 se zde uskutečnilo:

V květnu a) natáčení filmové pohádky Pohádka o zakletém hadovi Československou televizí Brno. Vysílána byla 24.12.1983; b) slavnostní schůze u příležitosti 30. výročí založení Sboru pro občanské záležitosti s koncertním vystoupením.

V červnu koncert dětských dechových souborů na nádvoří zámku.

V září a) koncert pěveckého tělesa – Brněnského akademického sboru na nádvoří zámku, b) natáčení filmu pro mládež “Výbuch bude v šest” Filmovým studiem Gottwaldov, c) natáčení krátkého historického filmu “Víno vínovaté” Slovenskou filmovou tvorbou Bratislava. Film byl vysílán Československou televizí v Bratislavě na II. programu, jako součást filmů na Silvestra 1983 ve večerních hodinách.

Během léta byla navázána spolupráce s lázněmi Hodonín a Luhačovice, které v pravidelně ohlášených turnusech organizují pro pacienty návštěvy zdejšího zámeckého areálu. V zámku působí mimo správce zámku s. Karla Šikuly jedna stálá a v letních měsících 8 krátkodobých sezónních průvodkyň s odpracovanou dobou 1.927 hodin.

Škola

Práce školy ve školním roce 1982-83 vycházela z hlavních úkolů školství 1. cyklu okresu Hodonín po XVI. sjezdu Komunistické strany Československa a z usnesení stranických a státních orgánů kraje a okresu.

Šlo o následující úkoly:

1. Kádrové a materiální zabezpečení výuky v 8. ročníku základní školy
2. Upevňování a zkvalitňování jednotné ideově politické, odborné pracovní, polytechnické a mravní výchovy žáků
3. Usměrňování profesionální orientace žáků a plnění náboru do vojenských škol
4. Prohlubování mravní výchovy žáků
5. Důsledné realizování Dokumentu o dalším rozvoji československé výchovně vzdělávací soustavy
6. Využívání výsledků pedagogické vědy při plnění úkolů dalšího rozvoje čs. vzdělávací soustavy

Významným podnětem pro výchovnou práci školy byly oslavy významných výročí – byly využívány k výchově k socialistickému vlastenectví a proletářského internacionalismu.

Při plnění jednotlivých hlavních úkolů bylo dosaženo dalšího zkvalitnění výchovné činnosti učitelů. Zvýšená pozornost byla věnovaná především kádrovému a materiálnímu zabezpečení zavádění nové československé výchovně vzdělávací soustavy v 1. – 7. ročníku základní školy.

I. stupeň – 1. až 4. ročník základní školy navštěvují žáci z Milotic
II. stupeň – 5. až 8. ročník základní školy žáci z Milotic, Vacenovic a Skoronic

Ve školním roce 1982-83 navštěvovalo základní školu 406 žáků. Na škole působilo 19 učitelů. Funkci ředitele školy zastává s. Jaroslav Ježek, zástupce ředitele školy s. Jan Luža. Na škole působili – Šánová Anděla, Březinová Soňa, Fridrichová Ludmila, Prágrová Jiřina, Hladilová Marie, Sojková Marcela, Rybová Elvíra, Kuča Jan, Ježková Svatoslava, Pavloušková Jana, Budík Josef, Miščík Andrej, Domanská Marcela, Škaredská H., Sedlaříková Jarmila a Hrabalová Naděžda.

K 1.9.1982 nastoupila Škaredská H., absolventka pedagogické fakulty v Brně obor R, D pro 5. – 12. ročník, Švanygová Ludmila, vychovatelka školní družiny, Hrabalová Naděžda, důchodkyně. Dne 6.9.1982 Švanygová Ludmila onemocněla, do práce se již nedostavila. Na její místo nastoupila Doháňová Silvia, vychovatelka školní družiny. S. Hrabalová N. učila do 4.10.1982, 5.10.1982 nastoupil Fiala Karel, který se vrátil z vojenského cvičení. Dne 4.2.1983 odešla na ZŠ v Kyjově Smějkalová Miroslava, na její místo 7.2.1983 nastoupil Kůřil Štěpán, důchodce z Hodonína, který dne 1.4.1983 ukončil práci na škole a na jeho místo nastoupil Haman Jaroslav, učitel – obor Př, Tv pro střední školy.

V oblasti světonázorové výchovy bylo dosaženo dalších úspěchů. Procento přihlášených žáků do náboženství se dále snížilo na 30%. V chování žáků se závažnější přestupky vyskytují jen ojediněle. Druhým stupněm z chování byla na konci školního roku hodnocena jen 1 žákyně pro záškoláctví.

Na konci školního roku bylo nedostatečnou známkou hodnoceno celkem 7 žáků – 1,72%. Vyznamenání dosáhlo 46 žáků – 17%. Na škole pracovaly kroužky – pěvecký, recitační, střelecký, radistický, branný a zeměpisný.

Školní družinu navštěvovalo 30 žáků zaměstnaných matek z 1. – 3. třídy. Učitelé se podílejí na politickém, kulturním a veřejném životě obce, pracují jako poslanci NV, vedou Sbor pro občanské záležitosti, jsou členy ZO KSČ.

Pionýrská organizace

Velmi dobrou práci na škole vykazuje pionýrská organizace. V roce 1982-83 pracovalo 71 jisker, 118 mladších a 195 starších pionýrů – 93% organizovanost. Pionýři jsou zapojeni do 14 oddílů, 3 z nich jsou specializované – turistický oddíl, technický a přírodovědný. Funkci vedoucích vykonávají převážně učitelé, 2 jsou z řad studentů. Funkci skupinové vedoucí zastávala s. Ježková Svatoslava, učitelka. Pionýrská skupina se zaměřila ve své práci významná roku 1983. Pokračovali ve hře “Vždy připraven”. Uzavřeli závazek k 35. výročí Vítězného února. Nasbírali 57 t železného šrotu, odpracovali 19.537 brigádnických hodin. Zúčastňují se tělovýchovných akcí i setkání, soutěží v rámci okresu. Naše pionýrská skupina se svou mnohostrannou činností a aktivitou řadí mezi nejlepší pionýrské skupiny v okrese Hodonín.

Sdružení rodičů a přátel školy

Sdružení rodičů a přátel školy stále aktivněji spolupracovalo s vedením školy, jeho práce se v posledních létech hodně zlepšila. Výbor se pravidelně schází, stále více se zajímá o problémy školy. Značná je i jeho finanční pomoc.

Výstavba tělocvičny

V rámci modernizace školního objektu bylo pokračováno s výstavbou tělovýchovného zařízení a dílen. Pro nedostatek pracovních sil byla stavba 16.7.1982 zastavena a práce byly obnoveny 25.3.1983. Ke konci školního roku byla stavba tělocvičny zastřešena, provedena část vnitřních omítek, provedeny instalatérské a elektrikářské práce. 18.5.1983 bylo započato s výstavbou školní stravovny, vybagrování sklepů. Od poloviny dubna 1983 jsou organizovány na soboty brigády rodičů a zedníků. Tyto akce na pomoc výstavbě jsou organizovány v součinnosti školy, NV a Sdružením rodičů a přátel školy.

Mateřská škola

V obci máme 2 mateřské školy MŠ I. a MŠ II. Ve školním roce 1982-83 bylo přijato v MŠ I. 35 dětí. Učebny jsou umístěny ve staré budově bývalé základní školy – její stáří 101 let. O děti se starají 4 pracovnice, funkci ředitelky zastává s. Slováčková, učitelku s. Vodáková Jar.

V mateřské škole II. bylo přihlášeno 60 dětí. Nebyly přijaty děti jejichž matky jsou na mateřské dovolené, postupně byly přijímány jak matky nastupovaly do zaměstnání. MŠ II. je umístěna v nové budově, děti se učí ve 2 odděleních – děti nejmenší 3leté, v druhém děti, které v příštím roce přejdou na základní školu. Na škole pracují 4 pedagogické síly – s. Babíková J., Balousová L., Dobešová Božena, funkci ředitelky zastává s. Jestřábová Ludmila.

Ve školním roce 1982-83 velká pozornost byla věnovaná výchově k vědeckému světovému názoru a výchově zdravotní. V říjnu se uskutečnila celookresní hospitace učitelek mateřských škol v II. MŠ. Výstup byl zaměřen na prohlubování vědeckého světového názoru, upevnění a objasnění slova mír. Zdravotní výchově je ze strany s. učitelek věnovaná zvýšená pozornost – děti formou hry jsou seznamovány, jak si mají počínat při menších zraněních.

Zdárně se v tomto školním roce rozvíjela spolupráce, vzájemné hospitace mateřských škol se školou základní i školní družinou.

Děti navštěvující MŠ zúčastňují se mnoha kulturních akcí v obci. Průběžně po celý rok vystupují ve Sboru pro občanské záležitosti při vítání malých občánků do života. Vystoupení byla vždy ve slováckých krojích.

Velká pozornost ze strany zaměstnanců byla věnovaná šetření elektrické energie. Poněvadž ve stanoveném limitu je na fotobuňku zapojeno i veřejné osvětlení kolem MŠ, kolektiv pracovnic musí maximálně šetřit.

U příležitosti Mezinárodního dne dětí připravili zaměstnanci MŠ ve spolupráci s SSM dětem táborový oheň i soutěž v různých disciplinách. Na závěr roku uskutečnili výlet do Piešťan i s rodiči. Každý měsíc zajíždějí děti obou MŠ na filmové představení do Kyjova. S. učitelky jsou zapojeny do veřejně prospěšné práce v obci. Pracují ve Sboru pro občanské záležitosti i v názorné agitaci.

Knihovna

V místní lidové knihovně je přihlášeno 185 čtenářů. Pro mladší návštěvníky knihovny jsou pořádány besedy o knihách. Zúčastnilo se jich 120 dětí. Během roku 1983 bylo vypůjčeno 5.930 knih a 1.127 časopisů. Knižní fond se zvětšil o 210 nových svazků. Vedoucí místní knihovny s. Valíčková připravuje pro své čtenáře výstavky novinek i aktuální nástěnky.
 Počasí


Leden – poměrně teplý měsíc. První den v roce začal přeháňkami. Teploty se pohybovaly mírně nad nulou. Teprve 5.1. v noci začalo mrznout. Pokles teplot byl jen přechodný, trval jen 3 dny. Ke konci první dekády se oteplilo a potrvalo i po celou druhou dekádu, která byla též bohatší na srážky, většinou sněhové s deštěm. Kolem 20.1. teploty klesly na -4°C, napadl sníh, který se udržel téměř týden. Při opětném oteplení roztál, zůstal pouze v nízké vrstvě na polích. Poslední lednový týden byl deštivý, všude hodně bláta.

Únor – ve srovnání s předešlým měsícem byl o něco chladnější, ale i tak charakteristika února není shodná s běžným průměrem únorového počasí jiných let. V 1. dekádě se pohybovaly kolem -1 až -3°C, jen 5.2. klesla na -11°C. Průměrné denní teploty +5°C, sněhové a dešťové přeháňky doprovázené větrem. Počínaje 11. únorem klesly denní teploty na -7°C až -8°C, noční na -10°C až -13°C. Mrzlo nasucho. 11. a 12.2. slabě sněžilo, nevytvořila se ani slabá sněhová pokrývka. 13.2. – 17.2. jasno, slabý vítr. Koncem února se oteplilo, noční teploty se pohybovaly kolem -3°C, denní vystoupily slabě nad nulu, 26.2. až na +10°C. Poslední dny února byly teplé +8°C, noční teploty neklesly pod nulu.

Březen – začal průměrnými denními teplotami kolem 7°C. Během prvních 10 dnů došlo pouze 2x k poklesu teplot pod nulu a to pouze v noci 2. a 9. března. Zejména 9. a 10.3. došlo k velkým rozdílům mezi denními teplotami +10°C a nočními – pohybovaly se pod nulou. Celá dekáda byla provázená silnými mlhami. Ve druhé dekádě nedošlo téměř ke změnám. Kolem 20.3. silné větry, teploty 10 a 12°C, 11., 18, a 20. dešťové přeháňky. Koncem měsíce bylo ještě tepleji, přes den 15 až 16°C, silný vítr, 22. a 25. dešťové přeháňky.

Duben – první dny se vyznačovaly teplotami 15 až 14°C, noční 3°C, mrholilo, přeprchalo. Toto počasí se soustavnými dešťovými přeháňkami trvalo až do 18.4. Když nepršelo dopoledne, tak určitě odpoledne 2x, často i v noci. Ale i přesto nebylo vláhy dostatek, tyto deště nebyly bohaté na srážky. Týden od 18. – 24.4. neobvyklé horko až 25°C. Velmi teplé dny se udržely až do konce měsíce. Průměrná denní teplota +20°C. Konec dubna byl bez srážek.

Květen – 1. máj slunný a teplý. 2.5. se ochladilo, teplota klesla na 13°C, noční na 10°C. Celá dekáda byla chladná s denními teplotami kolem 10°C. 8. května po 18 dnech první srážky. Vláhy bylo velmi potřeba. Veškerá vegetace byla povadlá, trpěla nedostatkem vody. Po 10. květnu se opět oteplilo. V důsledku srážek 23.5. nastalo celkové ochlazení, trvalo celý týden. Konec května byl opět horký kolem 25°C.

Červen – první červnové dny horké, kolem 25°C. 13. – 15.6. se pohybovala teplota kolem 20°C. Druhá dekáda byla poněkud proměnlivější, 15. a 16.6. pršelo – teploty kolem 11°C. V posledních červnových dnech se teploty pohybovaly kolem 30°C bez srážek, bezvětří. Krásné teplé dny, vegetaci však neprospívaly, nedostatek vláhy.

Červenec – byl abnormálně teplým měsícem bez srážek a větrů. Všechny dny s jasným slunečním svitem, denní teploty kolem 30°C. Nejvyšší teplota naměřena 18. července – 34°C, ještě večer v 19 hodin 31°C. Obiloviny zasýchaly, veškerá vegetace povadlá, dokonce i zaplevelenost porostů byla malá vzhledem k velkému nedostatku vláhy.

Srpen – 2.8. konečně první kapky deště po 45 úmorných horkých dnech. Ale i tato tolik očekávaná vláha brzy ustala a opět vysvitlo slunce. Hned 3.8. vydatnější srážky 6 mm, 4.8. – 12 mm. 5.8. teploty opět vystoupily na 28°C. Celý měsíc opět krásné teplé počasí. Slunné dny bez mraků, bezvětří.

Září – i tento měsíc velmi teplý. Průměrné denní teploty 19,4°C. Ráno poklesly teploty na 15°C, odpolední se držely kolem 20°C, 3.9. napršelo 30 mm, 12.9. – 17 mm, 17.9. – 8,7 mm. Druhá dekáda teplá, i když došlo k mírnému poklesu teplot 16,2°C. V poslední dekádě opět mírný pokles na 15,4°C, srážky žádné. Po celý měsíc napršelo 55,8 mm. Teplé a slunné počasí vyhovovalo pouze vinicím. Pro všechnu ostatní vegetaci byl nedostatek vody v předešlých 3 měsících katastrofální. Studny vysychaly, trval zákaz používání pitné vody na umývání aut a zalévání zahrádek. spousta občanů neměla vodu ve vlastních studnách, vozili vodu z veřejných pump. Spodní vody poklesly, vegetace stagnovala a usýchala. Porosty kultur byly poměrně čisté i klíčivost a růst plevelů byl suchem poznamenán.

Říjen – první polovina měsíce částečně teplá. 4. a 5. odpolední teploty vystoupily nad 20°C, teprve kolem 8.10. poklesly na 10°C. Do 20.10. pršelo jen 4x – 3., 9., 11. a 17.10. Ve druhé dekádě se pohybovaly ranní teploty kolem 7°C, odpolední vystoupily na 12°C. Třetí dekáda byla naprosto bez srážek, ranní teploty klesly na 0°C, odpolední na 10°C. 22. a 25.10. slabý mráz. Celkem 32 mm srážek. Ani tento měsíc nepřinesl očekávanou vláhu. Ozimy vzcházely velmi špatně. Půda se těžce obdělávala. Orbou se vylamovaly velké hrudy, nedaly se nijak zpracovat.

Listopad – průměrná teplota první dekády +7°C. K poklesu pod 0 došlo jen 2.11. -1°C. Ranní teploty se pohybovaly kolem 4°C, odpolední 9 až 12°C, noční 6 až 8°C, opět bez deště. Ani po 10.11. nepršelo. Teplota poklesla pod nulu zejména v noci. Ranní teploty se pohybovaly od -2 do -10°C, přes den se držely kolem nuly. Po 20.11. poklesly teploty na -7°C, ke konci měsíce vystoupily na +4°C. 26.11. napršelo 13,7 mm.

Prosinec – první polovina měsíce suchá s poklesem teplot pod nulu. Po 15.12. se oteplilo, teploty se pohybovaly kolem nuly, ranní -3 až -10°C, 3.12. pokles na -14°C. Ke konci druhé dekády nastalo oteplení. Průměrná teplota -2,4°C. Po 20.11. teplota pod nulu vůbec neklesla, ve dne 3 až 9°C. 20.12. a 27.12. srážky. Celkem 19,8 mm Vánoce byly blátivé, pršelo, ale i poslední měsíc v roce byl na srážky chudý.

 


Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj – farma Milotice

Hospodářské výsledky JZD v roce 1983 byly vcelku dobré. Dá se říct, že na úseku rostlinné výroby i za svízelných vláhových poměrů dosáhli téměř úrovně plánu – 99,01%, v živočišné výrobě 100,59%.

Suché počasí v období od května do konce září se projevilo jako negativní faktor. Celkový výpadek ve srážkách činí 220 mm. dopad sucha se projevil zejména na obilovinách. Došlo ke snížení ploch vlivem zaorávek na jaře, nebyl vytvořen dostatečný počet klasů u ostatních ploch, klasy i zrna byla malá.

Na uvedenou skutečnost nejhůře doplatila farma Milotice, kde výnos obilovin 3,75 t z hektaru zůstal daleko za plánovaným výnosem, který činil 4,3 t i za skutečností výnosu JZD Rozvoj celkem 4,35 t z ha. Nutno podotknout, že sama farma Milotice s půdami přímo v katastrálním území Milotic není bonitně špatná, ke snížení výnosů došlo porosty ve Vacenovicích (Janáčky) apod., kde jsou půdy vyloženě písčité, rychle vysychají, porosty zasýchají. Tato část katastru patří k Miloticím a bohužel nepříznivě ovlivnila i výnos.

Kukuřice na zrno – Skutečná sklizňová plocha 227 ha je o 63 ha nižší než plocha osetá. Kukuřice utrpěla suchem tak, že na uvedených 63 ha nenasadila vůbec klasy, takže komisionálním posouzením byla přesunuta na siláž. Na zbývající ploše činil výnos 4,28 t z ha, což sice poněkud zaostalo za plánovaným výnosem, avšak na ploše 150 ha před zámkem v Miloticích byla kukuřice tak kvalitní, že se jí podařilo zpracovat jako osivo a tím došlo ke zvýšení zisku o 1 mil. Kčs. Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u technické plodiny řepky ozimé. Na plán 220 ha bylo ke sklizni pouze 212 ha, 8 ha bylo vyfoukáno, avšak skutečnost 515 t předčilo očekávaných a plánovaných 440 t. Hektarový výnos 2,42 t z ha, plánovaný ha výnos 2 t z ha.

Cukrovka v našich podmínkách je velmi problematickou plodinou i přes splnění plánu jsou znát negativní vlivy. Svědčí o tom rozdíly výnosu 44,1 t na pozemcích s vysokou hladinou (Hraběcí Milotice) podzemní vody a 35,6 t z ha na straně druhé (písčitá půda Ratíškovice). Průměrným hektarovým výnosem 377,6 q u technické cukrovky jsme se zařadili na 1. místo v okrese (okresní průměr 292,7 q z ha též nízký vlivem sucha).

Výroba objemných krmiv byla suchem postižena nejvíce. Plnění výroby je jen na 72% s celkovým výpadkem 9.526 tun. Navíc se projeví vlivy i v roce 1984 a to tím, že podsevy vojtěšek jsou nezapojeny, bude nutno je vylepšit popřípadě zajistit výsevy nové.

Na zelinářském úseku byly vytvořeny příznivé předpoklady pro brzké výsevy ředkvičky a karotky. Všechny přípravné práce byly zvládnuty v termínu a tím zajištěny růstové podmínky. Použitím ředkvičky jako předplodiny ve folnících se docílilo 210.000 Kčs tržeb a použitím porofolie u polních výsevů při rychlení o 3 až 4 dny. Citelně chladný a deštivý duben nám přesunul hlavní část sklizně do I. dekády května. Druhá dekáda května svými extrémně vysokými teplotami stimulovala rychlý vývoj a líhnutí larev květilky a vlivem vysokého napadení byla sklizeň státní inspekcí jakosti zastavena. Na plán 340 t bylo sklizeno 195,3 t. Část ploch byla sklizena na zkrmení, část hradila Státní pojišťovna jako pojistitelnou škodu.

U ředkvičky na semeno, kde se zejména cení nízká náročnost na ruční práce a možnosti dobré tržní produkce. Uznaný kvalitní porost 3,5 ha vyprodukoval 2,5 t čistého osiva s klíčivostí 82%, což představuje 135.000 Kčs tržeb.

Velká pozornost byla věnována výrobě a sklizni hrášku, kde byla produkce překročená. Na plán 45 t – skutečnost 64 t, což představuje překročení tržeb o 120.000 Kčs, vzhledem k plnění na 140% byl JZD vyplacen i příplatek za splnění kontrahovaných objemů v částce 30.000 Kčs.

Sklizeň svazkové karotky začala 20.6.1983. Polovina plochy odrůda Stupická byla sklizena ve vynikající kvalitě a rychle, čemuž odpovídají i tržby. V druhé polovině sklizně došlo k silnému přetlaku karotky na trhu, sklizeň byla Zeleninou pozastavována, nastupovaly potíže s odvozem a kvalita odrůdy Fancy, která není na tak vysoké úrovni, značně utrpěla, což se projevilo i na zpeněžování. Produkce byla splněna na 100%, tržby mají schodek 63.000 Kčs.

Poměrně dobrých výsledků bylo dosaženo u rajčat. Zde se dá konstatovat že nedostatek vláhy se projevil spíš kladně. Plody pravidelně dozrávaly, nepukaly, nebyly znečištěné bahnem. Tak se podařilo udržet vysokou kvalitu rajčat a během celé sklizně nebyla ani jedna pozastávka. Výsledek – překročení tržeb o 450.000 Kčs, produkci však dluží 100 t rajčat.

Po třech neúspěšných letech zaznamenaly dobré plnění vinice, jak v ha výnosu 86,6 q, tak i v realizaci 620.000 Kčs nad plán. Počasí bylo vinné révě velmi nakloněno, suché slunné dny, ani k tradičnímu poklesu teplot v květnu nedošlo – čili hrozny i víno mrazem nedotknuté s maximální sladkostí.

Velmi dobré výsledky byly opět dosaženy ve výrobě broskví – hektarovým výnosem 128 q a překročením tržeb o 1.061.000 Kčs svým podílem přispěly ke splnění hospodářského výsledku úseku rostlinné výroby na 108,6%.

Rostlinná výroba příznivě ovlivnila celodružstevní výsledek, byly zde splněny prakticky všechny ukazatele, zejména pokud jde o finanční vyjádření. V absolutní hodnotě dosáhlo JZD 36.217.000 Kčs hrubé produkce rostlinné výroby, což je zatím v historii našeho družstva nejlepší výsledek. Protože tohoto úspěchu bylo dosaženo v tak nepříznivých podmínkách, tím více si zaslouží ocenění všech pracovníků, kteří se na tomto podíleli.

Živočišná výroba

Živočišná výroba jako celek rovněž dosáhla příznivého výsledku u všech ukazatelů, dosažené výsledky jsou dobré. Na plán hrubé živočišné výroby 29.915.000 Kčs bylo splněno 31.193.000 Kčs.

Chov skotu jako celek dosáhl v roce 1983 velmi dobrých výsledků, které patří k nejlepším v posledních letech. Jeden z hlavních činitelů, který tyto výsledky ovlivnil byla objemná krmiva. Druhé pololetí roku 1982 a hlavně podzim byl příznivý pro následné zelené směsky a kukuřice, což se kladně odrazilo na množství a hlavně kvalitě kukuřičné siláže. Poprvé po letech mohlo JZD krmit v zimním období 1982-83 podle optimálních krmných dávek. Odrazem této příznivé situace v zajištění objemnými krmivy byla velmi dobrá kondice všech kategorií skotu počátkem roku i v průběhu celého prvního pololetí, což se kladně odrazilo v dosahovaných výsledcích. Skot celkem – na plán 2.034 ks – skutečnost 2.039 ks. Početní stavy skotu se v průběhu roku vyvíjely v souladu s plánem.

Nepříznivá situace byla u kategorie krav, kdy stav převyšoval kapacitu stájí o 77 ks. Tato situace měla nepříznivý dopad na výrobu, zhoršení pracovních podmínek, vysokou intenzitu telení, nepříznivý dopad na zdravotní stav telat atd. Na druhé straně vzhledem k dostatku krmiv měla tato situace příznivý vliv na plnění státního plánu na 107,78% v dodávce hovězího masa a dojivosti, na plán 3.350.000 l bylo dodáno 3.372.000 l. toto představuje na jednu dojnici a rok 3.653 l mléka, průměrná užitkovost na kus a den za rok 10,01 l. Největší zásluhu na tomto má farma výroby mléka Milotice. Na úkol 1.100.000 l se zde nadojilo 1.269.000 l, což představuje plnění 115%. Pro názornost uvádím dojivost za minulé roky: 1982 – 945.000 l, 1981 – 1.155.000 l, 1980 – 1.202.000 l. Vedle celkového dodaného množství mléka do mlékárny je z ekonomického hlediska důležité jeho zpeněžování, co nejlepší zařazení podle čistoty (hygiena získávání). Z hlediska špatného natřídění mléka bylo JZD v minulém roce zkráceno o 165.494 Kčs. Na této ztrátě se největší měrou podílela právě farma Milotice. Zde došlo k finanční ztrátě ve výši 101.064 Kčs, naproti tomu v Ratíškovicích bylo všechno mléko v I. jakostní třídě.

Kladně lze hodnotit výrazné zlepšení v úhynu telat – 8,29% úhynu telat je nejnižší po celou dobu existence sloučeného družstva.

Na úseku chovu prasat byla do provozu uvedená nově vybudovaná selárna, porodna, odchovna prasat na farmě Vacenovice. JZD se potýkalo s řadou problémů technického rázu, nedostatečné vytápění, problémy s vodou. Ke konci II. čtvrtletí k těmto problémům přistoupily i problémy odbytové. Od května se projevil nezájem o selata – zvýšený stav neplánovaných kategorií – vepřový žír. V důsledku odbytových problémů u selat, nedostatku jaderných krmiv i kapacit, byla selata umístěna ve starých odchovnách v Miloticích. Prasat byla ustájena provizorně a krmena tím, co bylo – od píce až po siláž. Pro tato prasata nebyly ani stájové kapacity ani krmné směsi. Nutným odrazem byl extenzivní výkrm – prodloužená doba výkrmu a nízké přírůstky. Za těchto okolností nebylo možno na úseku chovu prasat dosáhnout špičkových výsledků, ovšem za velkého úsilí všech pracovníků byly i zde dosaženy dobré výsledky.

 

Porovnání výsledků chovu prasat s okresem

 

 

JZD

okres

narozeno selat na prasnici

17,27

19,14

odchováno selat na prasnici

16,59

17,86

úhyn telat v % a narozených

3,96

6,67

 

Výroba na úseku chovu drůbeže je zaměřena jednak na produkci konzumních vajec, jednak na výrobu brojlerové drůbeže. Pozornost od počátku roku byla zaměřena na úsek chovu nosnic. V roce 1983 JZD zastavilo do snáškové haly nového hybrida HX – SL, u kterého sám šlechtitel předpokládal vysokou náročnost na podmínky odchovu a krmení. Procento úhynu předpokládal až 20%. U nás však odchov probíhal na všech střediscích s minimálním úhynem.

 

farma

zastaveno ks

% úhynu

Vetrná

16 469

11,90

Milotice

12 233

7,00

Růdnik

16 667

6,35

 

Přesto snášky u nosnic nezaručovaly v I. pololetí výrobu vajec v souladu s plánem. Po vyskladnění nosnic byly naskladněny nové v dostatečném množství v zájmu vyrovnání výpadku ve snášce. Brzy po naskladnění dochází ke zvýšenému úhynu kuřic a zpožděnému roznášení. Úhyn se neustále zvyšoval a za 3 měsíce činil 4.986 kusů. V listopadu denně ubylo v průměru 60 až 70 kusů. Byla zjištěna Markova choroba – bylo nutné hejno zrušit.

Výsledky výroby vajec v roce 1983 plán 6.100.000 ks, dodáno 5.443.000 ks. Druhým hlavním produktem v chovu drůbeže je výroba masa (brojlerů). Zde byly dosaženy dobré výsledky. Celoroční úkol výroby 3.500 q byl splněn ve výši 3.542 q a to ještě byl povolen zvýšený prodej pro členy v drobném.

Ke zlepšení hospodářského výsledku přispěla svým nezadatelným podílem i střediska opravárenství a provozu mechanizace, jejichž výsledky práce jsou přímo potvrzeny v dobrých výsledcích úseku rostlinné a živočišné výroby.

Přidružená výroba

V přidružené výrobě jsou výsledky stabilizovány, plán výkonů byl splněn na 126,2%, čerpání nákladů je pouze 109,7% k plánu. Je užitečné, že při perspektivní skladbě výroby se bude výrobní kapacita zvyšovat. Negativním jevem však je, že v této přidružené výrobě pracují zaměstnanci po celý rok a to převážně muži, do zemědělské výroby nijak nezasahují, veškerých výhod zemědělských používají. Přitom přidružená výroba vůbec neřeší zimní zaměstnanost žen, trvající problém, pro který vlastně byla založena.

Úsekem zhoršujícím celodružstevní výsledky je v posledních dvou letech středisko investiční výstavby. Plán výkonů zde byl splněn na 76%. Nebyla včas předána hala pro přidruženou výrobu ani osmibytovka v Miloticích. Naopak v termínu byla zpevněna cesta spojující farmy Milotice a Ratíškovice vedoucí přes “Homolu” a třešňovou alej. V termínu bylo také dokončeno hnojiště v Miloticích nad kravínem, hodnota díla 75.000 Kčs.

Za všechnu dobře vykonanou práci jsou členové JZD odměňováni nejen finančně, ale i formou rekreací, zájezdů a lázeňských pobytů. Těchto sociálních vymožeností se zúčastnilo letos 238 členů a v pionýrských táborech 63 dětí. Trvalá péče o členy JZD je důvodem k rozhodnutí postavit vlastní vývařovnu a vlastní stravovací zařízení.

Nemalý podíl na zlepšení a kvalitě práce má v našem JZD socialistické soutěžení. Do roku 1983 pracovalo a bylo ustaveno 17 kolektivů Brigád socialistické práce. V těchto kolektivech je v součastné době zapojeno 305 členů.

Závazek ve výrobní oblasti 1.910.613 Kčs byl nejen splněn, ale také překročen, a to v hodnotě 3.218.027 Kčs. S hospodářským rokem 1983 je JZD plně spokojeno. Ale již koncem roku 1983 zaměřilo veškeré úsilí na podporu vysoké efektivnosti výroby snižováním ztrát a odhalováním rezerv v práci, neboť si uvědomují že v novém roce nastoupí do náročné etapy stat. plánu a tím vytvořit dobré podmínky pro splnění úkolů předposledního roku 7. pětiletky.

Agropodnik

Společný zemědělský podnik v Hodoníně – Agropodnik, závod 02 – velkovýkrmna vepřů v Miloticích obnovil v roce 1983 plynulou výrobu vepřového masa po provedeném ozdravovacím procesu v chovu prasat. Stalo se tak nákupem plemenných prasniček a 16.648 selat z 50 zemědělských závodů různé plemenné příslušnosti.

Klecový odchov vepřů byl nahrazen vyvýšenými kotci od podniku “Kooperativa” Uhlířské Janovice. V důsledku nadvýroby selat a nedokončených pracích rekonstrukčních ponechána v provozu pouze jedna hala s původní technologií chovu. Na úseku reprodukce byly plánované úkoly překročeny.

 

Plnění hospodářského plánu v roce 1983

 

 

Plán v tis. Kčs

Skutečnost v tis. Kčs

%

Výkony

37 346

42 537

113,90

Náklady

46 671

48 758

104,47

Zisk

9 325

6 221

 

Hrubá produkce

62 724

65 214

103,97

Tržby

51 926

53 787

103,58

 


Středisko výkrmu splnilo tržní zemědělskou produkci – 3.146 t masa tj. 102,34%. Nebyl splněn plánovaný průměrný přírůstek na kus a den, kde na stanovený plán 0,560 bylo skutečně dosaženo 0,551 kg. Jednou z příčin byl nedostatek jaderných krmiv. Výsledek ovlivnil i nedostatek teplé vody.

K plnění plánu na závodě velmi přispěly Brigády socialistické práce, které svými závazky jak při spotřebě krmiv, elektrické energie dosáhly dobrých výsledků. Závod zaměstnává 108 pracovníků.

Drůbežárna

Drůbežnictví Xaverov, závod 87 Vlkoš, farma Milotice. Úspěšně si vede desetičlenná Brigáda socialistické práce. SV. sjezdu KSČ pod vedením s. Okénkové, z níž 6 členů získalo stříbrný a 4 členové bronzový odznak.

Během roku 1983 pracovníci farmy odchovali místo plánovaných 6.353 – 6.926 krůt – 109% plánu, od nichž bylo dosaženo směsky 988.962 vajec proti plánu 751.400 tj. 131,6%. Z uvedené snůšky bylo 701.400 vajec násadových proti plánovaným 567.100 ks, takže i zde splnili na 123%.

Snůška na 1 krůtu proti plánovaným 1.183 ks dosáhla 142.8 vajec – 120,7%. I zde byl chovatelský výsledek pracovního kolektivu nadprůměrný.

Pracovnímu úsilí zaměstnanců nejlépe odpovídá minimální úhyn svěřené drůbeže. Na pouhých 25,9% proti předpokládanému úhynu. Spotřebovali 92,8% plánovaného množství krmiva.

Na farmě se začalo s rekonstrukcí haly na sociální zařízení – nákladem 180.000 Kčs. Dokončení plánují na příští rok.

 


Národní fronta


Činnost výboru Národní fronty v roce 1983 byla zaměřena především na ideově výchovnou politickoorganizátorskou práci v členských organizacích podle směrnic závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa, na plnění hospodářských úkolů a volebního programu Národní fronty, na rozšiřování spolupráce s národní výborem v rámci realizace usnesení 6. zasedání ÚV KSČ, na realizaci závěrů III. sjezdu Socialistického svazu mládeže v dalším rozvoji péče o mladou generaci. Vedla všechny organizace NF k vyšší hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků. Výbor podporoval a rozvíjel podíl jednotlivých organizací na mírovém hnutí v okrese a podpoře boje za mír a přátelství mezi národy.

Komunistická strana Československa

ZO KSČ, vedoucí organizace Národní fronty má celkem 38 členů. Během roku se počet zvýšil o s. Schüllera Miroslava, Schüllera Zdeňka, běhulu Cyrila, Novotného Františka a Kundratovou S. Organizaci řídí 7členný výbor za předsednictví Jaroslava Šány.

Členské schůze se uskutečňovaly měsíčně, členové výboru se scházejí 2x v měsíci. Pro veřejnost organizace uspořádala 2 veřejné schůze, četně navštívené, hlavně mladými lidmi.

Hlavní činností organizace je ideologická práce – získávání pracujících pro myšlenky marxismu-leninismu a zásady komunistické strany. Praktická činnost ZO KSČ probíhá takřka ve všech oborech denního života zájmových organizací, neboť členové strany jsou také členy zájmových organizací NF. Přenášejí úkoly a rozhodnutí ÚV KSČ a závěrů sjezdů strany na společenský život v obci. Týká se to především NV – hlavně plnění jeho úkolů jak v práci politickoorganizátorské, tak i v práci pro zvelebení obce prostřednictvím akcí Z.

K ideové výchově zvláště mladých členů strany slouží stranické vzdělávání řízené systémem stranického školení vydaným OV KSČ Hodonín.

Československá strana lidová

MO ČSL měla k 31.12.1983 dvacet sedm členů v průměrném věku 57 let. během roku 1983 konala organizace 5 členských a 8 výborových schůzí Náplň tvořily zprávy z okresního výboru strany projednávání vlastního plánu činnosti a úkolů kladených organizaci národním výborem a výborem NF. Patří sem účast na organizování prvomájových oslav a jiných významných výročí i zapojení se k plnění úkolů Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.

Na úseku budovatelské práce členové strany se podíleli svou prací na vybudování vodovodu na místním hřbitově. Byl proveden výkop, položeno potrubí v délce 150 m, usazeny skruže a vodovodní vývody k nim. Byla opravena hřbitovní kaple i márnice. Členové strany se zúčastnili výstavby kanalizace na “Zafáří” a u MNV.

Členové MO ČSL jsou zapojeni v zájmových kroužcích Klubu NV, hlavně divadelním a národopisném. Účinkovali divadelní hře “Kolébka” od A. Jiráska, ve vystoupeních na Slováckém roku v Kyjově, při vystoupení “U nás na dědině” předvedli “převážení peřin”.

Členové strany pracují i v jiných společenských organizacích, pracují i jako poslanci NV.

Socialistický svaz mládeže

ZO SSM v roce 1983 byla aktivnější než v předcházejících létech. Je v ní zapojeno 22členů a 10 registrovaných. Během roku uspořádali větší počet akcí, jak v oblasti sportovní, kulturní, ideově výchovné, tak i brigádnické.

Dobrou úroveň měly “hovory s mládeží” spojené s přednáškami. Na jaře na téma “Únor 1948”, podzimní “Předmanželská výchova”. Uspořádali zájezd do Janáčkova divadla v Brně. Společně navštívili hodonínské muzeum, ale také několik filmových představení a koncertů. Zorganizovali besedu s příslušníkem SNB.

Mladí si rádi zatančí. Za tímto účelem uspořádali 2x “letní noc” na hřišti TJ a to v květnu a srpnu. Ve své činnosti nezapomínají na práci ve prospěch celku. Během prázdnin odpracovali 400 brigádnických hodin v JZD. Pomáhali při žních, trhání broskví a okopávání vinohradů. Svazáci se zúčastňují brigád při budování kulturního areálu u Šidlen a na kanalizaci.

I když je jejich činnost dobrá, mají i určité těžkosti. Stále se jim nedaří skloubit termíny akcí s volným časem svazáků. Část členů pracuje na směny, polovinu členů tvoří studenti, někteří zůstávají přes týden v internátě. Navíc postrádají vlastní klubovnu. Scházejí se v agitačním středisku ve staré budově NV, ale i o tu brzy přijdou.

Za svoji činnost obdrželi od OV SSM svazácké vyznamenání v rámci socialistické soutěže “Mládežnické konto efektivnosti a kvality 7. pětiletky.”

Český svaz žen

ZO ČSŽ měla v roce 1983 140 členek. Organizace konala v uplynulém roce 8 výborových a 4 členské chůze, z nichž na dvou byla politický přednáška. Pro svoji práci má organizace vypracován celoroční plán práce a kulturních akcí.

Na úseku politickovýchovné práce se členky aktivně zúčastňují všech akcí pořádaných MNV a NF – oslav Února, účast na lampionovém a prvomájovém průvodu, oslav VŘSR. Pracují i v jiných zájmových organizacích, ale také jako poslankyně ONV i MNV, soudkyně z lidu a v různých komisích NV.

V kulturní činnosti spolupracuje organizace zvláště s dohlížecím výborem Jednoty, s nímž také v lednu 1983 pořádala společenský ples, na němž účinkovala mladá dechová hudba Klubu. Ples měl dobrou úroveň. Zdařilá byla také oslava Mezinárodního dne žen, pořádaná společně s KSČ, Klubem NV. Program zajistily školy. Nezapomněly ani na přestárlé občanky a ani na nejstarší z nich 92letou A. Mrkývkovou.

V letních měsících zorganizovaly ženy dva autobusové zájezdy. 7.5. na výstavu květin “Floru” v Olomouci, druhý do družební obce Třebařov, kde se uskutečnila přátelská beseda s tamější organizací. Vyměnily si zkušenosti, vesele se pobavily.

Závazek organizace odpracovat 2.000 hodin byl překročen. Ženy odpracovaly 2.290 brigádnických hodin. Sběrnám léčivých bylin odevzdaly bezinek – 58 kg a 57 kg šípků. Druhotných surovin odevzdaly 1.775 kg. V květnu pořádaly “burzu” dětského odívání. Nebyla zdařilá, proto od další upustily.

Československý Červený kříž

ZO ČSČK měla v roce 1983 277 členů, z toho 58 mužů, 219 žen, 5 členů z řad dorostu a 4 zdravotní hlídky – žáci ZŠ. Členové se sešli na 2 členských a 10 výborových schůzích, na nichž byly projednávány zdravotnické otázky – dobrovolné dárcovství krve, zdravotnická péče o staré a nemocné spoluobčany, spolupráce s místním zdravotním střediskem. Je třeba vyzvednout záslužnou práci v oboru získávání dobrovolných dárců krve Jany Střítecké za spolupráce zdravotní sestry Kordulové a výboru organizace. Během roku se uskutečnilo 5 odběrů krve od 28 dárců.

K péči o staré občany i nemocné měla organizace 6 dobrovolných pečovatelek – 3 dlouhodobé a 3 mladé členky. Za záslužnou práci pečovatelek byly v uplynulém roce vyznamenány pí Bystřická – v Praze jako pečovatelka II. stupně, s. Jestřábová L., Díkovská Marie a Lukášová obdržely od OV ČSČK v Hodoníně odznak dobrovolné pečovatelky III. stupně. Na veřejně prospěšné práci odpracovali: v akci Z na hřbitově 71 hodin, na kanalizaci 35, na úpravě parčíků a květinových záhonů 426 hodin, na ostatních akcích 1.200 hodin. v akci sběru druhotných surovin odevzdali 378 kg. V masově politické a propagační práci soutěžilo družstvo organizace na oslavách Vítězného února.

Požárníci

ZO Svazu požární ochrany v Miloticích má 51 členů, tj. 3,11% obyvatel obce. Značná část z tohoto počtu jsou důchodci a starší občané. Nejmladší zase potřebují náležité vedení. V roce 1983 členové místní organizace provedli: 480 prohlídek v obytných domech, 16 prohlídek v drobných provozovnách a 3 předežňové prohlídky v zemědělských závodech. Během roku uskutečnili – 1 námětové cvičení v počtu 15 mužů represivního zásahu na rodinný domek v obci, 3 ideově výchovné přednášky, 12 školení podle výcvikového roku, 1. přednášku s besedou pro občany a 1 pro mládež.

V mládežnickém družstvu je celkem 20 dětí, scházejí se jednou týdně. Mimo získávání potřebných znalostí připravovali se i na celostátní soutěž “Plamen” formou ideově výchovných testů pro mladší a starší požárníky. Nacvičovali požární útok, předběžně bez stříkačky, ale pro dlouhodobé onemocnění se nemohli soutěže zúčastnit. Mimo nácviku se na schůzkách zabývají sportovní a kulturní činností. Uspořádali si vánoční nadílku. Na úpravě okolí zbrojnice odpracovali 51 brigádnických hodin.

Pro členy ZO byl uspořádán zájezd do severních Čech a NDR, počátkem roku tradiční ples. Při údržbě techniky výstroje a výzbroje odpracovali 150 hodin, na investiční výstavbě obce 76 hodin, při zvelebování životního prostředí 120 hodin, na požární zbrojnici 210 hodin.

Svaz československo-sovětského přátelství

MO SČSP má 93 členů. Její náplň práce je dána usnesením nadřízených orgánů. Pobočka přispěla svojí dobrou prací nejen k plnění Jednotného plánu KSČ, ale také k naplňování cílů volebního programu NF.

Projevem aktivní činnosti místní organizace jsou i výsledky v přibližování životních stylů i objasňování úlohy Sovětského svazu za celosvětový mír. Za základní zdroj úspěchů svazové práce je třeba považovat i aktivní podporu, kterou místní organizaci poskytuje MO KSČ. Prvořadým úkolem organizace zůstane snaha po naplňování usnesení XVI. sjezdu KSČ a řešení úkolů dalšího rozvoje upevňování československo-sovětského přátelství. Jako rozhodující je považována účinná internacionální výchova občanů, hlavně mládeže.

Z uskutečněných akcí za rok 1983 lze jmenovat na prvním místě ty, které se uskutečnily v Měsíci SČSP – účast na lampionovém průvodě, besedy o SSSR s mládeží, oslava VŘSR, přednášky o SSSR a jeho boji za mír a jako každoročně návštěva sovětských občanů, výstavka sovětských knih a časopisů. Členové organizace odpracovali značný počet hodin na výstavbě kanalizace.

Myslivci

Myslivecké sdružení Rozvoj Skoronice – Vacenovice – Milotice se sídlem v Miloticích obhospodařuje 2.552 ha, z toho lesní plochy 179 ha a vodní 6 ha. Organizace má 52 členů, řídí ji 13členný výbor pod předsednictvím Č. Polácha ve Vacenovicích.

V péči o zvěř zvláště v zimním období zásobuje 32 zásypů pro pernatou, 11 krmelců a 10 slanisk pro vysokou zvěř, 35 krmelečků pro zajíce a 1 seník. Krmivo pro zvěř se organizace vypěstuje sama na vlastních pozemcích v dostačujícím množství.

Klimatické podmínky v roce 1983 byly pro zvěř příznivé – zima průměrná, jarní a letní období teplé a suché, takže se očekával vyšší stav zvěře proti loňskému roku. Předpoklad se splnil o 50%. Agrotechnika a chemie stále snižuje stav zvěře. Jedinou záchranou pro zvěř je zakládání remízků. Organizace chová 5 lovecky upotřebitelných psů, 5 loveckých štěňat a 2 norníky.

Při společném honu bylo odstřeleno 9 srnců, 8 srn, 4 srnčata, 316 zajíců, 377 bažantů a 42 králíků. Během roku bylo zneškodněno 9 psů, 89 koček, 17 lišek, 27 vran – šedivek, 7 strak a 4 sojky.

Členové sdružení odpracovali na veřejně prospěšných akcích během roku – na akcích “Z” 780 hodin, v zemědělství 575, v lesním hospodářství 205, pro vlastní obor myslivosti 3.502 a v neinvestiční činnosti 2.605 hodin. Ve společensko-zábavné činnosti uspořádala organizace 1 ples a 3 letní noci.

Zahrádkáři

ZO Český zahrádkářský svaz v Miloticích za předsednictví Richarda Šedi, se na své výroční členské schůzi čilou zájmovou činností, mimo účasti svých členů na celospolečenských akcích pořádaných NF.

Činnost organizace v počtu 276 členů je zaměřena na využívání vodních ploch, které se nedají využít zemědělskou velkovýrobou. Práce na těchto často malých kouscích půdy poskytuje členům organizace nejen aktivní odpočinek po zaměstnání, ale přináší i užitek. Své přebytky nabízí buďto na trzích nebo výkupnách ovoce a zeleniny. Organizace uzavírá se slováckými konzervárnami smlouvy na výkup okurek-nakladaček. Bývá to každým rokem v průměru kolem 50 tun. Spotřební družstvo jednota vykoupila od členů celkem 4.946 kg měkkého ovoce. Pro průmyslové zpracování dodali 80 t padaných jablek, hroznů vinařským podnikům dodali 366 q.

Organizace pořádala počátkem roku ples s bohatou tombolou. K tanci hrál dechový soubor Klubu NV. Návštěva 260 účastníků. Další akcí byla výstava přírodních vín spojená s ochutnáváním. Celkem bylo vystaveno 892 vzorků vín – účast 973. Pro členy organizace byly uspořádány 4 odborné přednášky a 2 zájezdy.

Na veřejně prospěšné práci – na výstavbě kanalizace odpracovali 840 hodin, na úseku investičním celkem 3.100 hodin, vysadili 370 ks keřových růží a 98 ovocných stromků. Organizace zásobuje členy pěstitelskými potřebami prostřednictvím Zahrádkářských služeb zařízení OV svazu se sídlem v Kyjově. V uplynulém roce to byly hlavně sadbové brambory, hnojiva, chemikálie na ošetření plodin a ovocných dřevin a révové sazenice.

Chovatelé

ZO Českého svazu chovatelů drobného zvířectva v Miloticích sdružovala v uplynulém roce 26 členů. Tito chovali: 19 členů 192 registrovaných králíků – 12 různých plemen, 8 členů 143 ks holubů – 6 plemen, 21 členů 197 ks velké a 10 ks zakrslé drůbeže – 10 plemen, 10 členů 30 exotů velkých, 41 středních a 25 exotu malých.

Nejčilejší z nich byli chovatelé králíků. Mimo svoji spotřebu, kterou dodali na trh 2.000 kg pro veřejné zásobování odevzdali 123 králíků ve váze 365,5 kg a v ceně 7.310 Kčs, 434 králičích kožek za 3.899 Kčs.

Drůbežáři dodali na trh 2.419 vajec. Okroužkovali 320 kuřat. Členové organizace odpracovali 100 hodin jednak na kanalizaci, jednak na areálu u Šidlen.

Plánovaná výstava drobného zvířectva se v tomto roce nekonala pro výskyt pseudomoru u poštovních holubů. Chovatelé králíků na výstavě v Hodoníně se umístili na 3. místě.

Svazarm

Svazarm – početná organizace se 120 členy, z nich je 27 mladších 15 let. Tvoří 4 zájmové kroužky – střelecký, motoristický, kynologický a radistický.

Ve střeleckém kroužku pracuje 15 členů. Stabilní kádr tvoří 4 střelci a náhradník, cvičí na nekryté střelnici. V soutěži se umístili na 11. místě ze 27 startujících.

Motoristický kroužek je v současnosti nejmasovějším. V uplynulém roce se zúčastnil okresní soutěže v zastoupení jedné posádky, která se umístila na 6. místě.

Kynologický kroužek je nejmladším zájmovým kroužkem organizace, má 23 členů. Cílem je připravit psy služebních plemen k výkonnostním zkouškám. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí předvedli dětem členové kroužku ukázky výcviku. V roce 1983 složili členové se svými psy 7 zkoušek.

Radistický kroužek tvoří žáci základní školy. Scházel se každou středu během zimy se učili základům radiotechniky a podmínky pro povolení, provoz a přechovávání amatérských vysílacích stanic, na jaře a v létě prováděli praktická cvičení. Člen organizace se zúčastnil okresního přeboru v radiovém orientačním běhu, umístil se na 2. místě. 25.11. se účastnili radiového orientačního běhu pořádaného ligou a obsadili 3 první místa. Pro příští rok si kroužek plánuje opět výcvik v těchto disciplinách.

Tělovýchovná jednota Družstevník

TJ Družstevník Milotice v roce 1983 omezila svoji činnost pouze na kopanou. Oddíl vede 20členný výbor v čele s předsedou J. Neduchalem.

Předseda tělovýchovné jednoty M. Sedlář se stará nejen o oddíl, ale i aktivně zajišťuje dobudování nových šaten na hřišti. Oddíl kopané má 5 mužstev – A mužstvo dospělých působí v krajské soutěži, kde se udrželo i po reorganizaci, ostatní mužstva – B mužstvo dospělých, dorost, starší žáci a mladší žáci hrají soutěže v rámci okresu.

V brigádnické činnosti se členové zaměřili nejen na dobudování šaten na hřišti, vybudování nové studny, septiky, ale i na běžnou nutnou údržbu sportovního areálu. Členové jednoty pracovali v JZD Rozvoj na základě vzájemné smlouvy. Brigádnické hodiny odpracovali i v akci Z. Sběrem kovového šrotu vylepšují členové ekonomickou situaci oddílu TJ.

Dohlížecí výbor Jednoty

Dohlížecí výbor Jednoty v rámci plnění svého pověření kontroly veřejného zásobování provedl v uplynulém roce 130 kontrol prodejen a 50 kontrol v závodech veřejného stravování, jejíž výsledky pak byly projednány s vedoucími zařízení. Jednalo se hlavně o dodržování rozvozní doby u chleba, pečiva a mléka hlavně v sobotu. Zásobování masem a masnými výrobky je stále nepravidelné, působí potíže zvláště zaměstnaným ženám. Vázla také dodávka šrotu pro hospodářské zvířectvo, je pak zkrmován chléb, k čemuž by nemělo docházet.

V roce 1983 uspořádali 2 členské schůze Jednoty. Výbor spolupracuje hlavně s ČSŽ – uspořádali 2 a půl denní zájezd na Varín. Podílejí se každoročně na organizaci i pohoštění dětí v rámci Mezinárodního dne dětí.

V rámci poskytování služeb občanům zavedli půjčování nádobí na svatební hostiny. Spolu se zahrádkáři si plánují zřízení moštárny. Organizace také finančně podpořila besedu s důchodci, přispěli značnou částkou na Fond solidarity. Podíleli se na údržbě parčíků svěřených jejich péči.

 


Závěr


Jestliže hodnotíme dosažené výsledky v naší obci, můžeme s pocitem uspokojení konstatovat, že se občanům práce v roce 1983 vcelku dařila. Docílili dobrých výsledků, neobešli se však ani bez problémů, které se vždy dostaví.

Místní národní výbor rozvíjel po celý uplynulý rok zdárně svoji činnost vycházeje z upřesněných úkolů volebního programu NF pro rok 1983. Hospodaření národního výboru vykazuje od počátku roku dobré výsledky. V aktivitě nepolevili ani v dalším období. Svědčí o tom dosažený úspěch v socialistické soutěži NV k 35. výročí Února. Je třeba ocenit získání 1. místa s odměnou 25.000 Kčs a udělení čestného uznání III. stupně. Samozřejmě, že na umístění mají velký podíl organizace Národní fronty a Klub NV díky jejich obětavé práci.

V investiční výstavbě byla v obci budována jedna z největších akcí – kanalizace III. etapa. Dokončeny byly akce – dešťová kanalizace pro odvodnění státní silnice Milotice – Dubňany, postaveno sociální zařízení a sociální místnosti v areálu u Šidlen, dobudována vodoinstalace a elektroinstalace na hřbitově, dobudovány sportovní tribuny aj.

Účinného řízení a koordinace kulturně výchovné práce bylo dosaženo prostřednictvím Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, který byl základním článkem řízení a organizování kulturního života obce. Vycházel z možností, podmínek a potřeb rozvoje všech oblastí kulturního a společenského života. Hlavní důraz byl kladen na kvalitu pořádaných akcí.

Velký důraz byl kladen na rozvíjení světonázorové a ideové výchovy pracujících zejména mládeže, realizování nových forem. Na tomto úseku vyvíjel účinnou činnost národní výbor, stranická organizace, svazáci i Klub NV.

V rozvoji kulturně výchovné činnosti byl kladen velký důraz na využití významných výročí roku 1983, ať už se jednalo o politická výročí, státní svátky, či kulturní výročí roku. Ke všem důležitým výročím, hlavně 35. výročí Února, zaměřily svá vystoupení i soubory Klubu NV.

Sbor pro občanské záležitosti důstojně oslavil 30. výročí svého založení. Jeho členové věnovali velkou péči organizaci a obsahu obřadů a slavností, jejich ideové a estetické úrovni. Pro větší účinnost kulturně výchovné činnosti došlo v mnoha případech ke sdružování finančních prostředků k pořádání společných kulturních akcí. Byly to především složky ČSŽ, ČSČK, SSM, Svazarm, Dohlížecí výbor Jednoty aj, které pořádaly hodnotné zájezdy. Významným prvkem uplatňujícím se v kulturně výchovné práci bylo v roce 1983 vynaložené úsilí podpoře boje za mír a odvrácení hrozeb války.

Neustálá péče byla věnovaná cílevědomé péči o životní prostředí. Dobrá spolupráce NV se složkami NF pomohla při řešení mnoha otázek na tomto úseku. Jednalo se o výsadbu zeleně, trávníku, květin, stromů a keřů.

Předcházející kapitoly tohoto zápisu daly nahlédnout do rozmanitosti lidské práce, angažovanosti a odhodlání občanů pracovat pro rozkvět života nejen v naší obci a tím i podílu na úspěších celého našeho národního společenství.
 

 

další rok