Obsah

Oznamovací povinnost příležitostných prodejců lihovin

Typ: ostatní
Oznamovací povinnost příležitostných
prodejců lihovin
(sportovní akce, plesy, taneční zábavy)
Dle § 133 odst. 4 zákona o spotřebních daních je každá osoba, která prodává lihoviny (v lahvích i rozlévané) na veřejně přístupných sportovních a kulturních akcích, včetně tanečních
zábav a diskoték, povinna nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce o této činnosti písemně informovat celní úřad, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat.
Písemná informace musí obsahovat údaje o prodejci, časové vymezení prodeje a údaje o druhu a množství prodávaných lihovin. Oznámení lze podat i elektronicky, a to do datové schránky, příp. na emailovou adresu podatelny
příslušného celního úřadu.
Za nesplnění této oznamovací povinnosti lze uložit pokutuaž do výše jednoho milionu korun.
Při kontrole musí prodejce předložit:
• Doklady o nákupu lihovin (od registrovaného distributora)
• Koncesi (na žádost vydává živnostenský úřad)
• Kopii oznámení celnímu úřadu

Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Koliště 17, 602 00 Brno, DS: mhqnzh6,
epodatelna:podatelna530000@cs.mfcr.cz, tel: 545 549 111

Vytvořeno: 19. 2. 2015
Poslední aktualizace: 19. 2. 2015 0:00
Autor: Správce Webu